• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

YUNUS EMRE’NİN RİSALETÜ’N NUSHİYYESİNDE TEOFANİ, SEMBOL VE İMGELEM
(THEOPHANY, SYMBOLISM AND IMAGINATION IN YUNUS EMRE'S RISALETU’N NUSHIYYE )

Yazar : Necati Özcan    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 10
Sayı : 29
Sayfa : 215-230


Özet
Yunus Emre, Divan ve Risaletü’n Nushiyye adlı eserlerinde dile getirdiği fikirleriyle kültür hayatımızda önemli yer edinmiş bilge bir şairdir. Yaşamın merkezinde yer aldığı düşünülen insanın sır ve aşkın olan Tanrı’yı bilme, anlamlandırma çabası Yunus Emre’nin tasavvufî duyuş ve inanışının tesiriyle oluşturduğu eserlerine konu olmuştur. Bu araştırmada; insanın yaradılışı, nefsiyle mücadelesi, insanın kendini bulma çabaları, Allah’a vuslatın sırları konularının ele alındığı Risaletü’n Nushiyye adlı eser incelenmiştir. Amaç, gizil olan Tanrı’nın bilinmesi için Risaletü’n Nushiyye’de nasıl anlatıldığını ve gösterildiğini tespit etmektir. Araştırmada gizil olan Tanrı’nın teofani(tecelli), sembol ve imgelem yoluyla bilinir kılınmaya çalışıldığı hipotezi değerlendirilmiştir. Eser üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında araştırmaların daha çok sembol ve alegori çerçevesinde sınırlı kaldığı görülmüştür. Teofani, sembol ve imgelem ilişkisini ele alan çalışmaya rastlanmamış olup araştırma bu çerçeve ile sınırlı tutulmuştur. Çalışma sürecinde nitel araştırma yönteminden, literatür tarama ve fişleme tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonunda Yunus Emre’nin Risaletü’n Nushiyye’de gizil olan Tanrı’yı, insanın yaradılış özelliklerini, Tanrı’ya ulaşma yollarını; alegori, sembol ile beraber teofani(tecelli) ve imgelem yoluyla kavranabilir biçimde estetik bir dille sunduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yunus Emre, Risaletü’n Nushiyye, teofani, sembol, imgelem

Abstract
Yunus Emre is a wise poet who has an important place in our cultural life with his ideas expressed in his works called Divan and Risaletü'n Nushiyye. The effort of man, who is thought to be at the centre of life, to know and make sense of the secret and transcendent God, has been the subject of Yunus Emre's works, which he created under the influence of his mystical feeling and belief. In this study; The work called Risaletü'n Nushiyye, which deals with the creation of man, his struggle with his soul, the efforts of man to find himself, the secrets of meeting with God, has been examined. The aim is to determine how it is explained and shown in Risaletü'n Nushiyye that the latent God is to be known. In the research, the hypothesis that the latent God is tried to be made known through theophany (manifestation), symbol and imagination has been evaluated. When the studies on the work are examined, it is seen that the research are mostly limited within the framework of symbols and allegory. There was no study dealing with theophany, symbol and imagination, and the research was limited to this framework. In the study process, qualitative research method, literature scanning and filing technique were used. At the end of the research, the latent God in Yunus Emre's Risaletü'n Nushiyye, the creation characteristics of man, the ways of reaching God; has been determined with allegory, symbolism and is presented in an aesthetic language in an intelligible way through theophany (manifestation) and imagination.

Keywords
Yunus Emre, Risaletü’n Nushiyye, theophany, symbolism, imagination

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri