Türük

Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi

2013 Yıl:1, Sayı:1

Sayfa: 80-132                                                                                                                             

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KAYNAKÇASI

Ramazan Kahriman*

Abdullah Dağtaş*

Erhan Çapoğlu*

Zeynep Ateşal*

Özet

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenmek isteyen bireylerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu da yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ile ilgili çok sayıda çalışmanın yapılmasını sağlamaktadır. Yapılan çalışmalar, araştırmacılar için alanla ilgili boşlukları belirleyebilmek açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı da araştırmacılara yabancılara Türkçe öğretimi ile ilgili yapılmış çalışmaları bir bütün hâlinde sunarak yeni çalışmaların önünü açabilmek ve alandaki boşlukları doldurabilmektir.

Bu makalede yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili yapılmış çalışmalar (kitap, makale, tez, sempozyum, seminer ve kurultay bildirileri) tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili 186 kitap, 155 makale, 139 yüksek lisans tezi ve 35 doktora tezi olmak üzere toplam 174 tez, 229 adet seminer, kurultay ve sempozyum bildirisi tespit edilmiştir. Kitaplar; yerli kitaplar ile setler olmak üzere iki ayrı başlık altında verilmiştir.  Makaleler alfabetik sıraya göre verilmiş, tezler de yüksek lisans ve doktora tezleri olarak iki alt başlıkta belirtilmiştir. Sempozyum, seminer ve kurultay bildirileri de önceki sempozyum, seminer ve kurultaylara göre verilmiştir.

Yabancılara Türkçe öğretimi ile ilgili gelecekte yapılacak bu tarzda bir çalışmanın kapsamı daha geniş olacaktır. Bu çalışmaya sanal ortamda yapılmış çalışmalar da (İnternet sitesi, video, ses dosyası ..vb) eklenebilir. Böylece araştırmacılara ve Türkçeyi sanal âlemden öğrenmek isteyen yabancılara kaynaklara ulaşma yönünden kolaylık sağlanmış olur.

Anahtar kelimeler: Yabancılara Türkçe öğretimi, yabancı dil olarak Türkçe, dil öğretimi, Türkçe öğretimi, bibliyografya.

BIBLIOGRAPHY OF TEACHING TURKISH LANGUAGE TO FOREIGN PEOPLE

Abstract

There is a huge request of learning Turkish language as a foreign language day by day. This is the reason for being numerous researches about teaching Turkish as a foreign language. These researches are important to determine vacuity about the scope for researchers. The objectives of this research are to fill the vacuity about the scope and to pave the way for new researches by submitting conducted studies as a whole about teaching Turkish to foreign people.

This article, tried to determine the studies related to teaching Turkish as a foreign language (books, article, thesis, symposium, seminar, conference declaration). In this context, 186 books, 155 articles, 139 master’s thesis and 35 doctoral thesis including 174 thesis, 229 different kinds of seminar, congress and symposium paper have been determined. The books are listed under two different headings, as native books along with sets.  Articles are listed in an alphabetical order, thesis are listed under two sub-headings as master’s and doctoral thesis. The declarations of symposiums, seminars and conferences are listed according to the previous symposiums, seminars and conferences.

A prospective research about Turkish as a second language is probably going to be have a wider scope than todays’. Some studies on virtual environment (like video or audio file, web site etc.) might also be added to this research. Nonetheless, this is a facility for the researchers and also foreign people who want to learn Turkish language via virtual environment on account of access to resources.

Key Words: Teaching Turkish to foreign people, Turkish as a foreign language, teaching language, teaching Turkish, bibliography.

* Yüksek Lisans Öğrencileri: Sakarya Üniversitesi, Sosyalbilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi, kahrimanramazan@hotmail.com; abdullahdagtas@hotmail.com; capoglu.erhan@hotmail.com; zatesalfeza@gmail.com

GİRİŞ

Gelişen ve değişen dünyayla birlikte bugün insanlık da bir değişim yaşamakta ve bu değişim yaşamın her alanına (ekonomi, teknoloji, bilim, eğitim, dil öğretimi vb.) yansımaktadır. Mevcut değişimler –özellikle bilimsel ve teknolojik gelişmeler- hem toplum yapısını hem de insanoğlunun zihnî yapısını önemli ölçüde etkileyerek onun hayatı farklı şekilde algılamasını ve hayata farklı açılardan bakmasını sağlamaktadır.

Bugün çevremizi ve toplumsal yaşamımızı gözlemlediğimizde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hayatımızı ne denli etkilediğini anlamamız kaçınılmaz olacaktır. Değişimin en büyük yansımalarından biri de bugün kendisini dilde özellikle yabancı dil öğreniminde ve öğretiminde göstermektedir. Bunun sebebi teknoloji ile dil arasında güçlü bir bağlantının olmasıdır.

Dil, insanların birbirleriyle anlaşmasını, birbirlerini tanımalarını ve birbirlerinin yaşam şekillerini öğrenmelerini sağlayan en doğal ve kolay iletişim aracıdır. İnsanı ve toplumu güçlü kılan, geçmişteki kültürü geleceğe aktaran millî bir vasıtadır. Ana dil ise kişinin ait olduğu toplumun temel bir parçasıdır. Çocuğun doğduğu ve büyüdüğü çevrede anne ve babasından öğrendiği, çevresiyle konuştuğu bir dildir. Aileden ve çevreden olmayan, onlarla konuşulmayan, tanınmayan ve bilinmeyen dil de yabancı dil olarak tanımlanmaktadır.

Ülkeler arasındaki bilimsel, siyasal, sanatsal, kültürel, ticari vb. ilişkiler gün geçtikçe artmaktadır. Bu tür ilişkiler de çok dilliliğin ve çok kültürlülüğün giderek önem kazandığını, yabancı dil öğrenmenin kaçınılmaz ve gerekli olduğunu göstermektedir. Günümüzde birbirine yabancı topluluklar, aralarında anlaşabilmek, birbirlerini tanımak amacıyla kendi ana dillerinden başka yabancı dil öğrenmeyi istemektedir. Eskiden ayrıcalıklı bir insan olmak için öğrenilen yabancı dil bugün bu amacını yitirmiş olup bir zorunluluk hâline gelmiştir. Bugün Türkiye’nin çeşitli dünya ülkeleriyle ilişkisinin artmaya başlaması, Türkiye’yi ve Türkçeyi de öğrenilmek, tanınmak ve bilinmek istenen bir ülke ve dil konumuna getirmektedir. İlgi gösterilen Türkçe, ülkemizin değerini yükseltmektedir.

Sosyal ve siyasî gelişmelerle birlikte önem kazanan Türk dili çok farklı coğrafyalarda ilgi ile karşılanmakta ve bunun sonucu olarak Türkçe öğrenme talepleri de gittikçe artmaktadır. Türkçe öğrenme isteğiyle birlikte önem kazanan ülkemizin, özellikle yabancılara Türkçe öğretimi hususunda güçlü adımlar attığını görmekteyiz. Türkçe, artık çağdaş diller arasında yer alan, yurt içinde ve yurt dışında özellikle yabancıların öğrenmeye çalıştıkları dünya dillerinden biri hâline gelmiştir. Bugün Türkçeyi öğrenme amacıyla dünyanın pek çok yerinden ülkemize gelen yabancıların sayısı artmaktadır. Bu da bize Türkçenin bir yabancı dil olarak öğretimini ve Türkçemizi başka ülkelere tanıtma imkânını sağlamaktadır.

Türkçeyi yabancılara öğretmek ve Türkçenin önemli bir dil olduğunu kanıtlamak amacıyla yazılan eserlerin tarihi çok eskilere uzanır. Yabancılara Türkçe öğretmek maksadıyla yazılmış ilk kitap 1072 yılında Araplara Türkçe öğretmek için Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınan Divân-ı Lügâti’t-Türk adlı eserdir. Xlll. yüzyıldan sonra Farsça edebiyat ve yazışma dili, Arapça da din ve bilim dili olmaya başlamıştır[1]. XV. yüzyılın ilk yarısında da Arapça ve Farsça’nın hâkimiyetine tepki gösteren Çağatay şairi ve dilbilimcisi olan Ali Şir Nevaî, Farslara, Türk dilinin üstünlüğünü göstermek için “Muhakemetü’l Lugateyn isimli eseri yazmıştır. Cumhuriyet dönemine gelindiği zaman, 12 Temmuz 1932’de Türkçeyi incelemek ve Türkçenin gelişmesi için çalışmalarda bulunmak amacıyla Türk Dil Kurumu (TDK) kurulmuştur.

Yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili sistemli çalışmalar Türkçe Öğretim Merkezleri (TÖMER)’nin kurulmasıyla başlamıştır. İlk olarak 1984’te Ankara Üniversitesi, daha sonra 1994?te Gazi Üniversitesi, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi ve Ege Üniversitesine bağlı Türkçe Öğretim Merkezileri faaliyete geçirilmiştir. YÖK?e bağlı birçok üniversite Türkçe Öğretim Merkezi açmıştır. Bunun dışında yabancılara Türkçe öğretim faaliyetlerinde bulunan diğer önemli bir devlet kurumu ise Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)’dır. TİKA özellikle yurt dışındaki yabancı üniversitelerin bünyelerinde bulunan Türkoloji bölümleri ile işbirliği yaparak onlara ders materyali ve öğretim üyesi desteğinde bulunmaktadır[2].

Bu çalışmanın yapılmasındaki amaç, araştırmacıların ve yabancı dil olarak Türkçe öğrenmek isteyen yabancıların, yabancılara Türkçe öğretimi alanıyla ilgili yapılmış çalışmalara bütüncül bir şekilde bakabilmelerini sağlamaktır. Makale oluşturulurken daha önce yapılmış benzer çalışmalardan yararlanılmıştır. Bu çalışma, daha önce yapılmış benzer çalışmaların güncel hâlidir. Bu makaleden önce aynı konuyla ilgili yapılan çalışmalar şunlardır:

ERDEM İlhan, "Yabancılara Türkçe Öğretimiyle İlgili Bir Kaynakça Denemesi", Turkish Studies, S:4(3) (2009), s. 888-938.

GÖÇER Ali ve MOĞUL Selçuk, "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ile İlgili Çalışmalara Genel Bir Bakış", Turkish Studies, S: 6(3), (2011), s.797-810.

GÖÇER Ali ve TABAK Gürkan ve COŞKUN Aydın, "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Kaynakçası", TÜBAR, XXXII (2012), s.73-126.

1.    YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETEN KİTAPLAR

1.1.  Yerli Kitaplar

ADABAĞ Necdet ve BRAGAGLIA Paola, Türkçe Öğreniyoruz 1 Türkisch Aktiv, Engin Yayımları, İstanbul 1990.

AKSAN A. Ali, Türkçemizi Geliştirelim 9-10 Yaş Grubu İçin; Okuma Kitabı, Anadolu Yayımları, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1995.

AKYÜZ Kenan, Yabancılar İçin Türkçe Dersleri Konuşma, Okuma, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1965.

ARSLAN Mustafa, Yabancılar İçin Türkçe Öğretimi Kılavuzu (Temel Seviye), IBU Publications, Sarajevo 2010.

ATALAY Besim, Arapça ile Türkçenin Karşılaştırılması, İstanbul Marifet Matbaası, İstanbul 1954.

AYDIN Özgür, Yabancı Dil Olarak Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi, Üretken Dönüşümlü Dil Bilgisi Kavramının Kısa Bir Tanıtımı, Doğan Yayımları, Ankara 1996.

AYTAÇ Hüseyin ve ÖNEN M. Agâh, Yabancılar İçin Açıklamalı Uygulamalı Türkçe, Ayyıldız Matbaası, Ankara 1972.

BAŞKAN Özcan, Yabancı Dil Öğretimi, İlkeleri ve Çözümler, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, İstanbul 1969.

BAYEZİT Hakan, Türkçe Öğreniyoruz: Yabancılar için Türkçe, Alfa Yayımları, İstanbul 2011. BOZKURT Fuat, Türklerin Dili, Kültür Bakanlığı Yayımları, Ankara 1999.

CAN Kaya, Yabancılar İçin Türkçe-İngilizce Açıklamalı Türkçe Dersleri, ODTÜ Yayımları, Ankara 1981.

DEMİRBAŞ Hatice vd., Türkçe ve Türk Kültürü Çalışma Kitabı, MEB Devlet Kitapları Yayımları, Ankara 2010.

DEMİRCAN Ömer, Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri: Dil Bilimleri Öğrenme ve Öğretme Yolları, Yabancı Dil Öğretimi Yaklaşım ve Yöntemleri, Ekin Eğitim Yayımları, İstanbul 1990.

DEMİREL Özcan, Yabancı Dil Öğretimi, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara 2007.

DEMİREL Özcan, Yabancı Dil Öğretiminde İlkeler, Yöntemler, Teknikler, Usem Yayımları, Ankara 1993.

DOĞAN B. Orhan ve WILMAN Ann, Starting Turkish, Milet Yayımları (basım yeri belirtilmemiş), 2007.

DOĞAN B. Orhan, Modern Turkish, Beşir Yayımları, İstanbul 2010.

DOĞAN B. Orhan, Turkish Handbook for English Speaker, Milet Yayımları, (basım yeri belirtilmemiş),  2002.

DURU Hüseyin, Yabancılar İçin Türkçe Dil Bilgisi, Ebruli Ajans Yayımları, İstanbul 2008.

EFRASYAP Hamdi Hasan, Makedonya’da Türkçe Eğitim ve Abdülhakim Hikmet Doğan, Birlik Yayımları, Üsküp 1998.

EVİRGEN Güniz, Learning Turkish Step by Step, Cinius Yayımları, İstanbul 2007.

GENCAN Tahir Nejat, Türkçe Öğreniyorum, Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin, Okan Yayımları, İstanbul 1985.

GÖKSEL Aslı ve KERSLAKE Celia, Turkish: an essential grammar, Routledge: London 2011.

GÖKSEL Aslı ve KERSLAKE, Celia, Turkish: A Comprehensive Grammar, Routledge: London 2005.

GÖNENÇEN Şerafettin, Turkish for Foreign Learners: Yabancı Öğrenciler İçin Türkçe, Ayyıldız Matbaası, Ankara 1976.

GÜLENSOY Tuncer, Türkçe El Kitabı, Akçağ Yayımları, Ankara 2000.

GÜNAY Doğan, İzmir Yabancılar İçin Türkçe A1 Seti: Ders Kitabı Alıştırma Kitabı, Papatya Yayımları, İstanbul 2012.

GÜRE Mansure, Almanca Yoluyla Türkçe, Hürriyet Ofset Matbaacılık ve Gazetecilik A.Ş., İstanbul 1980.

GÜZEL Abdurrahman, İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi (Almanya Örneği), Öncü Kitap, Ankara 2010.

HENGİRMEN Mehmet ve KOÇ Nurettin, Türkçe Öğreniyoruz, Engin Yayımları, Ankara 2007.

HENGİRMEN Mehmet, Romence-Türkçe Konuşma Kılavuzu, Çev.: Radu Dobre, Engin Yayımları, Ankara 1992.

HENGİRMEN Mehmet, Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri ve TÖMER Yöntemi, Engin Yayımları, Ankara 1993.

HENGİRMEN Mehmet, Yabancılar İçin Türkçe Dilbilgisi, Turkish Grammar for Foreign Students, Engin Yayımları, Ankara 1999.

KARAAĞAÇ Günay, Türkçe Verintiler Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayımları, Ankara 2008.

KARABABA Z. Canan, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ve Bu Alan için Öğretmen Yetiştirmenin Önemi ve Gereği, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Öğretmenliği Çalıştayı Kitabı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayımları, Ankara 2010.

KARAMAN Nihal Nomer, Yabancılar İçin Türkçe Metinler, İstanbul Üniversitesi Yayımları, İstanbul 1988.

KAVAS Yakup, Türkçe Konuşmak İstiyorum: Yabancılar İçin İngilizce Açıklamalı Türkçe Dersleri, Alfa Yayımları, İstanbul 2004.

KETREZ Nihan, Student Grammar of Turkish, Cambridge Univ. Press, İstanbul 2012.

KOÇ Nurettin ve AKÇA Mesut, Yabancılar İçin Temel Türkçe I, Genel Kurmay Başkanlığı Yayımları, Ankara 1979.

KOÇ Nurettin, Yabancılar İçin Dilbilgisi Alıştırma Defteri, İnkılap Kitabevi, İstanbul 1994.

KOMİSYON, Yurt Dışındaki İşçi Çocukları İçin Türkçe, Türk Kültürü ile Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Programı, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayımları, Ankara 1986.

KULA Onur Bilge, Alman Kültüründe Türk İmgesi II, Gündoğan Yayımları, Ankara 1993.

KUTLU Mehmet Necati, Türkiye’de Bir Gezgin Şövalye Nogales Mendez, Gendas Kültür Yayımları, İstanbul 2000.

MARDİN Yusuf, Colloquial Turkish, Haset Kitabevi, İstanbul 1984.

MARDİN Yusuf, Turkish Phrase Book, Haset Kitabevi, İstanbul 1984.

MEB, Yurt Dışındaki İşçi Çocukları İçin Türkçe - Türk Kültürü ile Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Programı, Millî Eğitim Basımevi, Ankara 1986.

MİRİCİ İsmail Hakkı vd., Turkish Language Course for Complete Beginners, Gazi Kitabevi, Ankara 2007.

NURLU Muammer, Fransa’da Türkçe Öğretimi, Sarkaç Yayımları, Ankara 2011.

OLCAY Selahattin, Yabancılar için Türkçe Dersleri: Gramer, Ankara Üniversitesi Yayımları, Ankara 1963.

ÖNEN M. Agâh ve AYTAÇ Hüseyin, Yabancılar için açıklamalı uygulamalı Türkçe: A grubu 24 ders, Ayyıldız Matbaası, Ankara 1972.

ÖZENÇ, Fazilet-YILMAZ ve YALÇIN Mehmet (tarihsiz), Çağdaş Yöntemlerle Yabancılar İçin Türkçe- Turkish Language with Contemporary Methods for Foreigners, Sander (tarih ve yer yok).

ÖZSOY A. Sumru, Türkçe Dinleyelim (Let’s Listen To Turkish). B.Ü. Dil Merkezi Yabancı Dil Olarak Türkçe Dizisi, Boğaziçi Üniversitesi Yayımları, İstanbul 1999.

ÖZSOY A. Sumru, Türkçe/Turkish. B.Ü. Dil Merkezi Yabancı Dil Olarak Türkçe Dizisi, Boğaziçi Üniversitesi Yayımları, İstanbul 2001.

ÖZSOY A. Sumru, Türkçenin Yapısı-I Sesbilimi (The Structure of Turkish-Phonology). B.Ü. Dil Merkezi Yabancı Dil Olarak Türkçe Dizisi, Boğaziçi Üniversitesi Yayımları, İstanbul 2004.

ÖZSOY A. Sumru, Yabancı Dil Olarak Türkçe Dizisi, Boğaziçi Üniversitesi Yayımları, İstanbul 2001.

ÖZTOPÇU Kurtuluş, Elementary Turkish, Santa Monica, California, Kebikeç/Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi, İstanbul 2006.

ÖZTOPÇU Kurtuluş, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi (Revised Edition in 2 volumes), İstanbul Santa Monica, 2009.

ÖZTÜRK Ali Osman, Yabancı Dil Öğretiminde Yazınsal Metin Kullanımı, Yabancı Dil Eğitimi Bölümlerinde Edebiyat Öğretimi, Ankara 2007.

POLAT Yusuf ve ABEŞ Gökay, Yabancılar İçin Betimlemelerle Türkçe Dilbilgisi Alıştırmaları, Multilingual Yabancı Dil Yayımları, İstanbul 2006.

RESMİ Semahat, Turks-Türkçe: stapvoorstap. Leerboek met oefeningen, Zwolle, Boek 2008.

SAĞLAM Feyyaz, Dünyada Türkçe ve Türk Edebiyatları, Kıbatek Yayınları, İzmir 2003.

SALMAN Yurdanur, Türkçe Dersleri: Yabancılar için 1. Cilt, İstanbul Türk-İngiliz Kültür Derneği, İstanbul 1985.

SARI Mustafa, Türkçenin Batı Dilleriyle İlişkisi, Türk Dil Kurumu, Ankara 2008.

SAT YILMAZ Figen, Turkish: phrasebook&dictionary, BBC Active, İstanbul, 2007.

SAVAŞÇI Özgür, Türkçe Öğreniyorum, Türkisch Aktiv I, Dil Bilgisi Çalışma Kılavuzu, Langenscheidt Verlag, München 1989.

SERİN Muammer ve TAYLAN Eser Erguvanlı, Yabancılar için Türkçe Alıştırma Kitabı, Boğaziçi Üniversitesi Yayımları, İstanbul 1997.

ŞEMS Hüseyin, Türkçeyi Kısa Sürede Öğretmensiz Öğrenme, Dar-ül-ilm Lilmalayin, Beyrut 1974.

TANIŞ Asım, Corsodi Lingua Turca Moderna, İnkılap ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1975.

TARCAN Ahmet, Yabancı Dil Öğretim Teknikleri, Nobel Yay., Ankara 2004.

TDK, 1. Uluslar arası Dünya Dili Türkçe Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildirileri, Ankara 2011.

TDK, Türk Dil Dünyasında Ortak Dil Türkçe Bilgi Şöleni, Ankara 2008.

TÜRKER İbrahim, Türkçe Dersleri (Dil-Kültür-Sosyal Bilgiler) 5-6, Önel Verlag, Köln 1989.

UYSAL Sermet Sami, Yabancılara Türkçe Dersleri. Konuşma, Okuma, Yazma ve Dil Bilgisi, Sermet Matbaası, İstanbul 1979.

ÜLKER Çiğdem, Makedonlar İçin Türkçe, Türk Dil Kurumu Yayımları, Ankara 2008.

ÜNAL Recep, İlerleyen Türkçem, Dilmer Yayımları, İstanbul 2009.

YAYLI Derya ve BAYYURT Yasemin, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Anı Yayımları, Ankara 2009.

YILDIRIMALP Müfit, A Practical Course in Turkish-Yabancılara Pratik Türkçe Dersleri, Haşer Kitabevi A.Ş., İstanbul 1988.

ZENGİN Dursun, Türkçe ve Almancada Sıfatlar, Türk Dil Kurumu Yayımları, Ankara 2008.

ZÜLFİKAR Hamza, Yabancılar için Türkçe Dersleri-Dil Bilgisi, Türkçe Kursu Yayımları, Ankara 1980.

1.3. Setler

AÇIKGÖZ Emine,  ZEYTİN Emel ve DOĞAN Selen, Hitit Yabancılar için Türkçe 2, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2002.

AÇIKGÖZ Emine,  ZEYTİN Emel ve DOĞAN Selen, Hitit Yabancılar için Çalışma Kitabı 2, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2002.

AÇIKGÖZ Emine,  ZEYTİN Emel ve DOĞAN Selen, Hitit Yabancılar için Türkçe 3, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2002.

AÇIKGÖZ Emine,  ZEYTİN Emel ve DOĞAN Selen, Hitit Yabancılar için Çalışma Kitabı 3, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2002.

AÇIKGÖZ Emine, ZEYTİN Emel ve DOĞAN Selen, Hitit Türkçe Öğretim Seti, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2001.

AÇIKGÖZ Emine, ZEYTİN Emel ve DOĞAN Selen, Hitit Yabancılar için Çalışma Kitabı 1, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2002.

AÇIKGÖZ Emine, ZEYTİN Emel ve DOĞAN Selen, Hitit Yabancılar için Türkçe 1, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2002.

AKIŞ İbrahim ve ASLAN Ferhat, Türk Dünyası için İleri Türkçe Alıştırma ve Seçme Metinler Kitabı 3, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul 2008.

AKIŞ İbrahim ve ASLAN Ferhat, Türk Dünyası için Orta Türkçe Alıştırma Kitabı 2, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul 2008.

AKIŞ İbrahim ve ASLAN Ferhat, Türk Dünyası için Temel Türkçe Alıştırma Kitabı 1, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul 2008.

AKIŞ İbrahim ve ASLAN Ferhat, Yabancılar için İleri Türkçe Alıştırma ve Seçme Metinler Kitabı 3, Çantay Kitabevi, İstanbul 2005.

AKIŞ İbrahim ve ASLAN Ferhat, Yabancılar için Orta Türkçe Alıştırma Kitabı 2, Çantay Kitabevi, İstanbul 2003.

AKIŞ İbrahim ve ASLAN Ferhat, Yabancılar için Temel Türkçe Alıştırma Kitabı 1, Çantay Kitabevi, İstanbul 2003.

BÖLÜKBAŞ Fatma, ÖZENÇ Fazilet ve YILMAZ Mehmet Yalçın, Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı (Temel-Orta-İleri), İstanbul Üniversitesi Yayımları, İstanbul 2011.

BÖLÜKBAŞ Fatma, ÖZENÇ Fazilet ve YILMAZ Mehmet Yalçın, Yabancılar için Türkçe Alıştırma Kitabı (Temel Türkçe – Orta Türkçe), İstanbul Üniversitesi Yayımları, İstanbul 2011.

ÇETİN Mustafa, Türkofoni Türkçe Öğren 1, 2, 3, 4, 5, 6, Dil Evi Yayımları, İstanbul 1999.

HENGİRMEN Mehmet, Türkçe Öğrenelim 1, 2, 3, 4, Let's Learn Turkish, Engin Yay., Ankara 2003.

HENGİRMEN Mehmet, Türkçe Öğreniyoruz 6, Engin Yay., İstanbul 1993.

KOÇ Nurettin ve HENGİRMEN Mehmet, Türkçe Öğreniyoruz 4 Cilt, Engin Yayınevi, Ankara 1992.

KOÇ Nurettin, Yabancılar İçin Türkçe Dil Bilgisi, Güzel Türkçeyi Öğreniyorum I-II-III. Öğrenci Kitabı, İnkılap Yayınları, İstanbul 1994.

KURT Cemil, NURŞEN Aygün ve LEBLEBİCİ Elif, Yeni Hitit Dil Öğretim Seti I /II/III, AÜ TÖMER Yay., Ankara 2009.

ÖZBAY Murat ve TEMİZYÜREK Fahri, Güneş - Türkçe Öğreniyoruz Ders Kitabı 1-4 (Temel, orta, yüksek, ileri düzey); Güneş - Türkçe Öğreniyoruz Çalışma Kitabı 1-4 (Temel, orta, yüksek, ileri düzey), TİKA Yay., Ankara 2007.

ÖZBAY Murat ve TEMİZYÜREK Fahri, Güneş Türkçe Öğreniyoruz Dil Eğitim Seti, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Yayımları, Ankara 2003.

ÖZBAY Murat ve TEMİZYÜREK Fahri, Orhun Dil Öğretim Seti I/II/III, TİKA Yay., Ankara 2004.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Bizim Türkçe 1, Dilset Yay., İstanbul 2012.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Yabancılar  İçin Gökkuşağı Türkçe Dil Bilgisi Kitabı 2, Dilset Yay., İstanbul 2006.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Yabancılar  İçin Gökkuşağı Türkçe Öğretmen Kitabı 1, Dilset Yay., İstanbul 2006.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Yabancılar  İçin Gökkuşağı Türkçe Öğretmen Kitabı 2, Dilset Yay., İstanbul 2006.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Açılım Çalışma Kitabı 1, Dilset Yay., İzmir 2010.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Açılım Türkçe Çalışma Kitabı 1, Dilset Yay., İstanbul 2010.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Açılım Türkçe Çalışma Kitabı 2, Dilset Yay., İstanbul 2011.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Açılım Türkçe Çalışma Kitabı 4, Dilset Yay., İstanbul 2012.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Açılım Türkçe Ders Kitabı 1, Dilset Yay., İstanbul 2010.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Açılım Türkçe Ders Kitabı 2, Dilset Yay., İstanbul 2011.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Açılım Türkçe Ders Kitabı 3, Dilset Yay., İstanbul 2012

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Açılım Türkçe Ders Kitabı 3, Dilset Yay., İstanbul 2011.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Adım Adım Türkçe I, Dilset Yay., İstanbul 2001.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Adım Adım Türkçe II, Dilset Yay., İstanbul 2002.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Adım Adım Türkçe III, Dilset Yay., İstanbul 2007.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Adım Adım Türkçe IV, Dilset Yay., İstanbul 2008.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Adım Adım Türkçe V, Dilset Yay., İstanbul 2003.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Adım Adım Türkçe VI, Dilset Yay., İstanbul 2003.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Ana Dilim Türkçe IV, Dilset Yay., İstanbul 2007.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Ana Dilim Türkçe V, Dilset Yay., İstanbul 2006.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Ana Dilim Türkçe VI, Dilset Yay., İstanbul 2006.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Ebru Türkçe Çalışma Kitabı 1, 2, 3, 4, Dilset Yay., İstanbul 2011.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Ebru Türkçe Çalışma Kitabı 5, Dilset Yay., İstanbul 2010.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Ebru Türkçe Ders Kitabı 1, Dilset Yay.,İstanbul 2009.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Ebru Türkçe Ders Kitabı 1, 2, 3, 4, Dilset Yay., İstanbul 2009.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Ebru Türkçe Ders Kitabı 2, Dilset Yay.,İstanbul 2008.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Ebru Türkçe Ders Kitabı 5, Dilset Yay., İstanbul 2010.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Gökkuşağı Çalışma Kitabı 1, Dilset Yay., İstanbul 2008.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Gökkuşağı Çalışma Kitabı 2, Dilset Yay., İstanbul 2005.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Gökkuşağı Çalışma Kitabı 4, Dilset Yay., İstanbul 2009.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Gökkuşağı Ders Kitabı 1, Dilset Yay., İstanbul 2008.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Gökkuşağı Ders Kitabı 2, Dilset Yay., İstanbul 2010.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Gökkuşağı Ders Kitabı 5, Dilset Yay., İstanbul 2009.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Lale Türkçe Ders Kitabı 1, Dilset Yay., İstanbul 2011.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Lale Türkçe Ders Kitabı 2, Dilset Yay., İstanbul 2011.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Lale Türkçe Ders Kitabı 3, Dilset Yay., İstanbul 2012.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Samanyolu Ders Kitabı 3, Dilset Yay., İstanbul 2009.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Samanyolu Türkçe Öğretim Seti (4 kitap), İstanbul (tarih belirtilmemiş).

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Sevgi Dili Türkçe 1, Dilset Yay., İstanbul 2009.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Sevgi Dili Türkçe 2, Dilset Yay., İstanbul 2010.

AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Sevgi Dili Türkçe 3, Dilset Yay., İstanbul 2011.

POLAT Yusuf, Türkçenin Kapıları / Yabancılar İçin Türkçe, İstanbul 2008.

SEBÜKTEKİN Hikmet, Turkish For Foreigners Vol. 1: Yabancılar  İçin Türkçe, Cilt.1, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2002.

SEBÜKTEKİN Hikmet, Turkish For Foreigners Vol. 2: Yabancılar  İçin Türkçe, Cilt. 2, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2000.

SEZER Engin ve BEKİROVİÇ M, Dersimiz Türkçe Çalışma Defteri, The Artuvo Project, Amsterdam 1987.

SEZER Engin ve BEKİROVİÇ M, Dersimiz Türkçe I, The Artuvo Project, Amsterdam 1987.

SEZER Engin, Dersimiz Türkçe Öğretmen Kılavuzu, The Artuvo Project, Amsterdam 1987.

SÖZER Zeki ve YILMAZ Hakan, Yabancı Dilim Türkçe 3, 4, 5 (Alıştırma Kitabı), Dilmer Yayımları, İstanbul 2004.

ŞENDURAN Emine, Bu Ne Demek / Başlangıç Düzeyi Ders Kitabı 1-2 - Alıştırma Kitabı Cd'li (Kutulu Set), Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul 2006.

ŞEYLAN Ali, ÖZIŞIK Alev ve CİHAN Selim, Türkçe Öğreniyorum-Turkish Active Temel Türkçe I-II, Tömer Kitapları, 2000.

ŞEYLAN Ali, ÖZIŞIK Alev ve CİHAN Selim, Türkçe Öğreniyorum-Turkish Active Orta Türkçe I-II, Tömer Kitapları, 2000.

ŞEYLAN Ali, ÖZIŞIK Alev ve CİHAN Selim, Türkçe Öğreniyorum-Turkish Active Yüksek Türkçe I-II, Tömer Kitapları, 2000.

TAŞDEMİR Ercan, BİLKAN Nesrin ve CAN Hüdai, Pratik Türkçe Öğretim Teknikleri, Dilset Yayımları, İstanbul 2004.

TAYLAN Eser ve SERİN Muammer, H. Sebüktekin’in Yabancılar  İçin Türkçesine (Cilt 1), Alıştırma Kitabı, İstanbul 1997.

TÖMER, Hitit Yabancılar İçin Türkçe 1-2; Hitit Çalışma Kitabı 1-2, Ankara 2002.

TÖMER, Yabancılar için Türkçe 1-2; Türkçe Dil Bilgisi; TCS - YÖS Türkçe Deneme Sınavları, Ankara 2006.

TÖMER, Yabancılar İçin Türkçe Seti 1,2, Dilbilgisi, Ankara 2002.

TÖMER, Yabancılar İçin Türkçe, Ankara 2000.

TÜRKMEN Fidan, Yabancılar İçin Türkçe Dil Bilgisi 1, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir 2009.

TÜRKMEN Fidan, Yabancılar İçin Türkçe Dil Bilgisi 2, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir 2009.

TÜRKMEN Fidan, Yabancılar İçin Türkçe Dil Bilgisi 3, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir 2010.

UYSAL S. Sami, Yabancılara Türkçe Dersleri I-II-III, Yabancı Diller Okulu Yayımları, İstanbul 1977.

UZUN N. Engin (Ed.), Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe-Orta B1(Ders Kitabı, Çalışma Kitabı), Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2010.

UZUN N. Engin (Ed.), Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe-Yüksek  B2-C1 (Ders Kitabı, Çalışma Kitabı), Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2010.

UZUN N. Engin (Ed.), Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe-Temel  A1-A2 (Ders Kitabı, Öğretmen Kitabı, Çalışma Kitabı), Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2010.

UZUN Nadir Engin, Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Dersi Kitabı, Ankara Üniversitesi Tömer, Ankara 2009.

VURAL Gürkan, Yabancılar İçin Türkçeye Doğru I-II-III, Öz-Eğit-Der Yay., İstanbul 1996.

YILDIZ Ümit, Ana Dili Rusça Olanlar İçin Türkçe Öğretim Seti (10 Kitap), Minsk Asar Yay., Beyaz Rusya (tarih yok). 2010.

YILMAZ Hakan ve SÖZER Zeki, Yabancı Dilim Türkçe 1, 2, 3 (Alıştırma Kitabı), Dilmer Yayımları, İstanbul 2004.

YILMAZ Hakan, Türkçe Okuyorum 1, Dilmer Yayımları, İstanbul 2005.

YILMAZ Hakan, Türkçe Okuyorum 2, Dilmer Yayımları, İstanbul 2010.

YILMAZ Hakan, Türkçe Okuyorum 3, Dilmer Yayımları, İstanbul 2010.

YILMAZ Mehmet ve YALÇIN ÖZENÇ Fazilet, Çağdaş Yöntemlerle Yabancılar İçin Türkçe I-II. Easy Turkish Course, Fono Yay., İstanbul 2005-2006.

2.    YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ MAKALELER

ADALI Oya, "Ana Dili Olarak Türkçe Öğretimi Üstüne", Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, S: 379 (1983), s. 31-35.

ADIGÜZEL Muhammet Sani, "Yabancılara Türkçe Öğretimi ve Gramer- Tercüme Metodu", Bilig, S: 16 (2001), s. 25-43.

ADIGÜZEL Muhammet Sani, "Kaşgarlı Mahmut?un Türkçe Öğretim Yöntemi", Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, S: 27 (2009), s. 27-35.

ADIGÜZEL Muhammet Sani, "Avusturya’da Türkoloji ve Türkçe Öğretimi", Türk Dili, S: 578 (2000), s. 142-151.

AĞILDERE Suna Timur, "XVIII. Yüzyıl Avrupa'sında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Önemi: Osmanlı İmparatorluğu'nda İstanbul Fransız Dil Oğlanları Okulu (1669-1873)", Turkish Studies, S: 5(3)  (2010), s. 693-704.

AKIŞ İbrahim ve AKSOY Başak, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten "Yabancı Dilim Türkçe" ve "Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe" Ders Kitaplarında Türk İmgesi, TDAV Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, S: 197(Mart-Nisan 2012), s. 183-206

AKKÖK Elif Arıca, "Deyimlerin Anlambilimsel ve Bilişsel Özelliklerine Göre Tahmin Edilebilirliği. Yabancı Dilde Bir Uygulama", Dil Dergisi, S: 138  (2007), s. 18-33.

AKKUŞ Mehmet, "Araplara Türkçe Öğretimi (Osmanlı Dönemi)", Diyanet İlmi Dergi, S: 35(1) (1999), s. 83-96.

AKPINAR Nevin ve KARA Zeynep, "Yabancı Dil Öğretmeni Adaylarının ve Öğretmenlerin “Drama Teknikleri” Konusunda Farkındalık Düzeyleri", Ankara Üniversitesi Dil Dergisi, S: 149 (2010), s. 7-29.

AKTAŞ Meltem, "Yabancı Dil Öğretiminde Yaratıcı Yazmanın Başarıya ve Yazılı Anlatıma Etkisi", Ankara Üniversitesi Dil Dergisi, S: 145 (2009), s. 7-27.

AKTAŞ Tahsin, "Yabancı Dil Öğretiminde İletişimsel Yeti", Journal of Language and Linguistic Studies, S:1(1) (2005), s. 89-100.

ALTAN Mehmet Zülküf, "Yabancı Dil Öğrenmede; Öğrenme Stilleri, Dil Öğrenme Stratejileri ve Cinsiyet", TÖMER Dil Dergisi, S: 96 (2000), s. 30.

ALYAZ Yunus, "Yabancı Dil Öğretim Yazılımlarında Yapay Zekâya Dayalı Etkileşim", TÖMER Dil Dergisi, S: 121 (2003).

ARICA Akkök Elif, "Yabancı Dilde İmgesel Anlamlı Dil Öğelerinin Öğretiminde Kullanılacak Etkinliklere ilişkin Bir Öneri", Dil Dergisi, S: 137 (2007), s. 18-33.

ARICA Akkök Elif, "Yabancı Dilde Deyimlerin Öğretimi", Dil Dergisi, S: 143 (2009),  s. 59-77.

ARSLAN Mustafa, “Tarihi Süreçte Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi-Öğrenimi Çalışmaları” KSU Sosyal Bilimler Dergisi, S: 9(2) (2012), s. 167-188.

ARSLAN Mustafa ve ERGİN Adem, "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Görsel ve İşitsel Araçların Etkin Kullanımı",  Dil Dergisi, S: 147 (2010), s. 63-86.

ARSLAN Mustafa ve GÜRSOY Aynur, "Rol Yapma ve Drama Etkinlikleriyle Yabancılara Türkçe Öğretiminde Motivasyonun Sağlanması",  Ege Eğitim Dergisi, S: 9(2) (2008), s. 109-124.

ASLANARGUN Engin ve SÜNGÜ Hilmi, "Yabancı Dil Öğretimi ve Etik", Milli Eğitim, Y.35, S: 70 (2006), s. 126-142.

ASUTAY Hikmet, "Yabancı Dil Öğretiminde“Kültür"  Bağlamı ve “Öteki” Dil", Tömer Dil Dergisi, S: 11(8) (2003), s. 26-29.

AY Sıla, "Yabancı Dil Öğretiminde Ortak Günce Kullanımı", TÖMER Dil Dergisi, S: 134  (2006), s. 60-71.

AY Sıla, "Yabancı Dilde Okuma Stratejileri: Farklı Zekâları Baskın Öğrencilerle Bir Durum Çalışması", Dil Dergisi, S: 141 (2008), s. 7-18.

AYDIN Özgür, "Devlet, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesine Gereken Önemi Vermeli (Söyleşi)", TÖMER Dil Dergisi, S: 36 (1995), s. 36.

AYDIN Özgür, "Anadili Eğitimi, Yabancı Dil Öğretimi ve Evrensel Dilbilgisi", TÖMER Dil Dergisi, S: 54 (1997), s. 23.

AYDIN Özgür, "Türkiye’de Yabancı Dil Öğretimi (Söyleşi)", TÖMER Dil Dergisi, S: 35 (1995), s. 33.

AYGÜN Mehmet, "Yabancı Dil Dersinde Konuşma Öğretimi", TÖMER Dil Dergisi, S: 43 (1996), s. 57.

AYGÜN Mehmet, "Yabancı Dil Dersinde Yazma Becerisinin Geliştirilmesi", TÖMER Dil Dergisi, S: 57 (1997),  s. 15.

AYGÜN Mehmet, "Yabancı Dil Dersinde Sözcük Öğretimi ve Sözcük Dağarcığını Geliştirme Teknikleri", TÖMER Dil Dergisi, S: 78 (1997), s. 5.

BAKIRLI Özge Can, "İki Dillilikte Beyin ve Zekâ", Dil Dergisi, S: 140 (2008), s. 32-42.

BALCI Tahir ve BALCI Halime, "Ana Dil ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimine Genel Öneriler", Çağdaş Türk Dili, S: 63(6) (1993), s. 19-25.

BARIN Erol, "Yabancılara Türkçenin Öğretimi Metodu", TÖMER Dil Dergisi, S: 17 (1994),  s. 53.

BARIN Erol, "Yabancılara Türkçenin Öğretiminde Temel Söz Varlığının Önemi", Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, S: 13 (Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı) (2003),  s. 311.

BARIN Erol, "Yabancılara Türkçe Öğretimi Amacıyla Yazılan "Ecnebilere Mahsus" Elifbâ Kitabı Üzerine", Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, S: 27 (2009), s. 121-136.

BARIN Erol, "Yabancılara Türkçe Öğretiminde İlkeler", Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, S: 1 (2004), s. 19-30.

BAŞ Bayram, "Türkçe Temel Dil Becerilerinin Öğretiminde Atasözlerinin Kullanımı",  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S: 12 (2002).

BAŞKAN Özcan, "Yabancı Dil Öğretiminde Dilbilgisinin Yeri", Türk Dili, S: 285 (1975), s. 435-438.

BAYRAKTAR Nesrin, "Yabancılara Türkçe Öğretiminin Tarihsel Gelişimi", Dil Dergisi, S: 119 (2003), s. 58-71.

BEAR Joshua M., "Ana Dili ve Yabancı Dil Öğretimi", Çağdaş Türk Dili, S: 77-78(6) (1994), s. 28-33.

BENHÜR Mehmet Hadi, "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Öğretmenin Önemi",  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, S: 1 (2006), s. 45-53.

BEYRELİ Latif ve AK BAŞOĞUL Duygu, "İkinci Dil Öğretim Kaynaklarında Yer Alan Anlama Etkinliklerinin Karşılaştırılması (Yeni Hitit ve New Headway Örneklemi", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S: 6(11) (2013), s. 45-100.

BIBINA Iordanka, "Bulgaristan'da Türkçe Öğretimi ve Sorunları", Dil Dergisi, S: 82 (1999), s. 106-110.

BÖLÜKBAŞ Fatma, "Arap Öğrencilerin Türkçe Yazılı Anlatım Becerilerinin Değerlendirilmesi", Turkish Studies, S: 6(3) (2011), s. 1357-1367.

BÖLÜKBAŞ Fatma ve KESKİN Funda, "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metinlerin Kültür Aktarımında İşlevi",  Turkish Studies, S: 5(4) (2010), s. 221-235.

BÖLÜKBAŞ Fatma, "Yansıtıcı Öğretim ile Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi", Dil Dergisi, S: 126 (2004),  s. 19.

BUDAK Yusuf, "Yabancı Dil Öğretim Hedeflerinin Belirlenmesinde Çağdaş Ölçütler", TÖMER Dil Dergisi, S: 23 (1994), s. 5.

BUDAK Yusuf, "Eğitim Programları Açısından Avrupa ve Türkiye’de Yabancı Dil Öğretimi", TÖMER Dil Dergisi, S: 32 (1995), s. 5.

BUDAK Yusuf, "Yabancı Dil Öğretim Yöntemlerinin Kuramsal Temelleri",  TÖMER Dil Dergisi, S: 56 (1997),  s. 53.

BUDAK Yusuf, "Sözcük Öğretimi ve Sözlüğün İşlevi", TÖMER Dil Dergisi, S: 92 (2000),  s. 19.

CAN Mediha ve JORGENSEN, J.N. ve HOLMEN Anne, "Danimarka'daki Türk İlk Sınıf Öğrencilerinin İkinci Dil Kavramı", Türk Dili, S: 566 (1999), s. 91-102.

CANDAŞ KARABABA Z.Candan, "Teaching Turkish as a Foreign Language and Problems Encountered", Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, S: 42(2) (2009), s. 265-277.

CSAKİ Eva, "Macaristan'da Türkçe Öğretiminin Sorunları" Dil Dergisi, S: 82 (1999), s. 54-55.

ÇAKIR Mustafa, "Yabancı Dil Öğretiminde Anadilinden Kaynaklanan Çeviri Sorunları", TÖMER Dil Dergisi, S: 23 (1994), s. 23.

ÇELEBİ Mustafa Durmuş, "Türkiye’de Anadili Eğitimi ve Yabancı Dil Öğretimi", Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S: 21(2) (2006), s. 285-307.

ÇETİN İsmet , "Türkistan Merkezli Türkiye Türkçesi Öğretimi", Türk Yurdu, S: 162-163 (2001) Şubat-Mart.

ÇOTUKSÖKEN Yusuf, "Yabancılara Türkçe Yapım İşlevli Eklerin Öğretilmesinde Kullanılan Değişik Bir Yöntem Üzerine", TÖMER Dil Dergisi, S: 1 (1983),  s. 64.

ÇOTUKSÖKEN Yusuf,  "Yabancıların Türkçeyi Öğrenirken Karşılaştıkları Güçlükler ve Yaptıkları Yanlışlıklar",  Türk Dili, Dil Öğretimi Özel Sayısı, S: 379-380(157) (1983), s. 88-94.

ÇOTUKSÖKEN Yusuf,  "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi" Güneş, 24 Eylül 1987.

ÇOTUKSÖKEN Yusuf , " Yabancılara Türkçe Öğretiyoruz",  Güneş, 28 Mayıs 1988.

ÇOTUKSÖKEN Yusuf, "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi" (Söyleşi), TÖMER Dil Dergisi, S:3 (1991),  s. 65.

DAĞAŞAN Dursun, "TÖMER'deki Türk Soylulara Türkçe Öğretimi ve "Türkçe Öğreniyoruz "Adlı Kitaplar Üzerine Bir İnceleme",  Bilge, S: 3 (1995), s. 14-17.

DEDE Müşerref, "Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaştırmalı Dilbilim ve Yanlış Çözümlemesinin Yeri", Türk Dili Dil Öğretimi Özel Sayısı, S: 379-380(157) (1983), s. 123.

DEMİRCAN Ömer, "Sözcük Öğretimi ve Türkçe İngilizce Sözcük Yapım Türleri Üzerine Bir Karşılaştırma", Türk Dili Dil Öğretimi Özel Sayısı, S: 379-380 (157) (1983),  s. 146.

DEMİRCAN Ömer, "Türkiye’deki Yabancı Dil Öğretimi Üzerine Bir Kaynakça Denemesi", Türk Dili Dil Öğretimi Özel Sayısı, 379-380(157), s. 242.

DEMİREZEN Mehmet, "Yabancı Dil Öğretiminde Yabancı Sözcüklerin Ruh dilbilimsel Sorunları", Türk Dili Dil Öğretimi Özel Sayısı, S: 379-380(157) (1983), s. 160.

DEMİREZEN Mehmet, "Yabancı Dil ve Anadil Öğreniminde Kritik Dönemler", TÖMER Dil Dergisi, S: 118 (2003),  s. 5.

DOĞAN Abide, "Yabancıların Türkçeyi Öğrenirken Karşılaştıkları Güçlükler      ve Yaptıkları Bazı Hatalar",  Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, S: 1-2(6) (1989), s. 259-261.

DOĞAN Temel, "Yabancı Dil Öğretiminde Sınıfta Dil Kullanımı", TÖMER Dil Dergisi, S: 74 (1998),  s. 13.

DOĞANAY Mustafa, "Türkçe Bilmeyenlere Nasıl Türkçe Öğretimi", Eğitim Alanı, S: 38 (1971), s. 22-23.

DOĞUMAN Emel, "Yabancı Dil Öğretiminde Yazılı Anlatım", Türk Dili Dil Öğretimi Özel Sayısı, S: 379-380(157) (1983),  s. 207.

DURMUŞ Mustafa, "Türkçenin Yabancılara Öğretimi: Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Yabancılara Türkçe Öğretiminin Geleceğiyle İlgili Görüşler", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S: 6(11) (2013), s. 207-228.

EKMEKÇİ F. Özden, "Yabancı Dil Eğitimi Kavram Ve Kapsamı", Türk Dili Dil Öğretimi Özel Sayısı, S: 379-380(157) (1983),  s. 106.

EMİN Emel, "Romanya'da Türk Dilinin Yabancı Dil Olarak Öğretimi", Dil Dergisi, Dünyada Türkçe Öğretimi Özel Sayısı, S: 82 (1999), s.96-102.

ERDEM İlhan, "Yabancılara Türkçe Öğretimiyle İlgili Bir Kaynakça Denemesi", Turkish Studies, S: 4(3) (2009), s. 888-938.

ERGENÇ İclal, "Yabancı Dil Öğretimi ve Olumsuz Aktarım. Türk Dili Dil Öğretimi Özel Sayısı", S: 379-380(157) (1983),  s. 195.

ERKAN GÖKDEMİR Ahu, "Dil Öğretimini Destekleyici Etkinlikler", TÖMER Dil Dergisi, S: 79 (1999),  s. 36.

ERSÖZ Aydan, "Öğrenci Odaklı Eğitim Modeli ve Yabancı Dil Öğretimindeki Önemi", TÖMER Dil Dergisi, S: 83 (1999), s. 5.

ETİZ Filiz, "Yabancı Dil Öğretiminde Yararlanılan Teknik Eğitim Araçları ve Özellikle Videonun Kullanımı", TÖMER Dil Dergisi, S: 34 (1995),  s. 49.

ETİZ Filiz, "Yabancı Dil Öğretimi ve Şiir: Yabancı Dil Öğretiminde Şiirden Faydalanmanın Bir Örnek İle Açıklanması", TÖMER Dil Dergisi, S: 18 (1994),  s. 13.

ETİZ Filiz, "Eğitimde Teknolojik Araçlar (Özelikle Video) ve Yabancı Dil Öğrenim Psikolojisi Arasındaki İlişki", TÖMER Dil Dergisi, S: 42 (1996), s. 42.

GÖÇER Ali, "Türkiye’de Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Lise Öğrencilerinin Hedef Dile Karşı Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Turkish Studies, S: 4(8) (2009), s.1288-1313.

GÖÇER Ali ve MOĞUL Selçuk, "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ile İlgili Çalışmalara Genel Bir Bakış", Turkish Studies, S: 6(3), (2011), s.797-810.

GÖÇER Ali ve TABAK Gürkan ve COŞKUN Aydın, "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Kaynakçası", TÜBAR, XXXII (2012), s. 73-126.

GÖKMEN M. Ertan, "Yabancı Dil Öğretiminde Kültürlerarası İletişimsel Edinç", Dil Dergisi, S: 128 (2005), s. 69.

GÖZAYDIN Nevzat, "Yurt Dışında Türkçe Öğretimi ve Yunus Emre", Millî Kültür, S: 80 (1991),  s. 26.

GÜLAY Naki, "Yabancılara Türkçe Öğretiminin Politik Önemi", TÖMER Dil Dergisi, S: 1 (1988), s. 34.

GÜNGÖRMÜŞ Naciye, "Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem Sorunu", TÖMER Dil Dergisi, S: 4 (1991),  s. 44.

GÜNGÖRMÜŞ Naciye, "Yabancı Dil Öğretimi ve Türkçede Bağlamlar Üzerine", TÖMER Dil Dergisi, S:66 (1998), s. 34.

GÜR Hakan, "Dil Öğretim Yöntemleri 5: Doğal Yaklaşım", TÖMER Dil Dergisi, S: 38 (1995), s. 24.

GÜR Hakan, "Dil Öğretim Yöntemleri 2: Okuma Yöntemi, İşitsel-Dilsel Yöntem", TÖMER Dil Dergisi, S: 34 (1995),  s. 42.

GÜR Hakan, "Dil Öğretim Yöntemleri 3: 1. İşitsel Görsel Yöntem 2. Bilişsel Yöntem 3. Seçmeci Yöntem",  TÖMER Dil Dergisi, S: 35 (1995),  s. 72.

GÜR Hakan, "Dil Öğretim Yöntemleri 4: İletişimsel Dil Öğretimi", TÖMER Dil Dergisi, S: 36 (1995), s. 18.

GÜR Hakan, "Dil Öğretim Yöntemleri: Dilbilgisi Tercüme Yöntemi, Doğal Yöntem, Doğrudan Yöntem",  TÖMER Dil Dergisi, S: 32 (1995),  s. 28.

GÜR Hakan, "Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem Sorunu", TÖMER Dil Dergisi, S: 28 (1995), s. 30.

GÜR Hakan, "Dil Öğretim Yöntemleri 10: Toplulukta Dil Öğrenme", TÖMER Dil Dergisi, S: 4 (1996), s. 62.

GÜR Hakan, "Dil Öğretim Yöntemleri 6: Toplu Fiziksel Tepki", TÖMER Dil Dergisi, S: 39 (1996),  s. 22.

GÜR Hakan, "Dil Öğretim Yöntemleri 7: Sözel Yaklaşım ve Durumsal Dil Öğretimi", TÖMER Dil Dergisi, S: 40 (1996),  s. 33.

GÜR Hakan, "Dil Öğretim Yöntemleri 8: Telkin Yöntemi", TÖMER Dil Dergisi, S: 41 (1996), s. 17.

GÜR Hakan, "Dil Öğretim Yöntemleri 9: Sessiz Yöntem", TÖMER Dil Dergisi, S: 42 (1996),  s. 30.

GÜR Hakan, "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Videonun Kullanımı", TÖMER Dil Dergisi, S: 61 (1996), s. 26.

GÜZ Nüket, "Yabancı Dil Öğretiminde Yazınsal Betiklerden Yararlanma Sorunu" ,Türk Dili Dil Öğretimi Özel Sayısı, S: C:XLVII, S. 379-380 (1996),  s. 176.

HENGİRMEN Mehmet, "Türkiye 'de Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğreten Kurumlar ve Eğitim Araçları", Dil Dergisi, S: 11 (1993), s. 5-8.

HENGİRMEN Mehmet, "TÖMER Yöntemi", TÖMER Dil Dergisi, S: 14 (1993), s. 5.

HENGİRMEN Mehmet, "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi", TÖMER Dil Dergisi, S: 25 (1994), s. 54.

HENGİRMEN Mehmet, "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Çağdaş Eğitim Ortamı Dünyada Türkçe Öğretimi", A.Ü. TÖMER Yayınları, S: 1 (1988),  s. 14-27.

HORATA Osman, "Romanya'daki Türkoloji Çalışmaları", Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S:2 (1996), s.  388-398.

HYO-JOUNG Kim, "Yabancı Dil Olarak Kore 'deki Türkçe Öğretimine Bir Bakış",  Dil Dergisi, S: 98 (2000), s. 47-51.

İLTER GENÇ Binnur, "Bilgisayarların Yabancı Dil Öğretim Sınıflarında Yazma Becerisi Gelişimine Katkıları Nelerdir?", TÖMER Dil Dergisi, S: 121 (2003),  s. 86.

İPEKBOYAYAN Sami, "Yabancı Dil Öğretimiyle İlgili Temel Tavsiyeler", TÖMER Dil Dergisi, S: 21 (1994),  s. 57.

İŞCAN Adem, "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Önemi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi", S: 4 (2011), s. 29-36.

İŞCAN Adem "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi", Turkish Studies, S: 6/3 (2011), s. 939-948.

İŞERİ Kamil,  "Dilin Kullanımı ve Yabancı Dil Öğretimi", TÖMER Dil Dergisi, S: 43 (1996), s. 21.

KARAŞ Muhsin, "Yabancı Dil Öğretiminde Kuramsal Yöntemler ve Seçici Yaklaşım", TÖMER Dil Dergisi, S: 59 (1997), s. 56.

KAYA Zeki, "Başka Ülke İnsanlarına Türkçe Öğreten Kurumlar", Çağdaş Eğitim, S: 203 (1994), s. 16.

KAYAERLİ Müjdat, "AB'nin Dil Politikası", Türk Yurdu, C. 21 (1994), s. 162-163.

KAYRA Erol, "Yabancı Dil Öğretiminde Anadili ve Metin Çözümlemesinin Önemi",  TÖMER Dil Dergisi, S: 55 (1995), s. 5.

KIRVAR Suzan, "Hızlandırılmış Öğrenme Metodu İle Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi", TÖMER Dil Dergisi, S: 98 (2000), s. 28.

KOCAMAN Ahmet, "Yabancı Dil Öğretiminde Yeni Yönelimler", Türk Dili Dil Öğretimi Özel Sayısı, S: 379- 380 (1983),  s. 116.

KORKUT Ece, "Yabancı Dil Öğretiminde Sözcükbilim, Sözdizim ve Anlambilimin Katkıları",  TÖMER Dil Dergisi, S: 2 (1991), s. 38.

KÖKSAL Dinçay, "Çeviri ve Yabancı Dil Öğretimi: Yanlış Çözümlemede Çevirinin Yeri", TÖMER Dil Dergisi, S: 40 (1996), s. 50.

KUDAT Celal, "Yabancı Dil Öğretiminde Yazınsal Metin Kullanımı", TÖMER Dil Dergisi, S: 43 (1996), s. 32.

LUTZ Jessica, "Batı Avrupa’da Türkçe",  TÖMER Dil Dergisi, S: 6 (1992), s. 51.

NAMDAR M. Kemal, "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Ettirgen Çatı Sorunu",  Dil ve İnsan, S: 14 (1998),  s. 27.

OYARLIKÇIGİL ATEŞ Arzu, "Yabancı Dil Öğretim Sınıflarında Dramatizasyon Tekniğinin Kullanımı ve Önemi", TÖMER Dil Dergisi, S: 98 (2000),  s. 5.

ÖZKAN Aydemir, "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ad Durum Eklerinin Öğretilmesiyle İlgili Kimi Görüşler", TÖMER Dil Dergisi, S: 17 (1994),  s. 40.

ÖZÜNLÜ Ünsal, “Yabancı Dil Öğretiminde Yazınsal Metinlerin Yeri ve Kullanılması”, Türk Dili Dil Öğretimi Özel Sayısı, S: 379-380 (1983),  s. 178.

ÖZYÜREK Rasim, "Türk Devlet Ve Topluluklarından Gelen Türk Soylu Yabancı Öğrencilerin Türkçe Öğreniminde Karşılaştığı Problemler", Turkish Studies, S: 4/3 (2009), s. 1819-1861.

PEÇENEK Dilek, "Yabancı Dil Öğretiminde Benzetim Tekniği", TÖMER Dil Dergisi, S: 73 (1998), s. 45.

PİLANCI Hülya, "Uzaktan Türkçe Öğrenen Yabancıların Türkçeyi İletişim Aracı Olarak Kullanabilme Yeterlikleri", Journal of Language and Linguistic Studies, S: 5(2) (2009), s. 49-61.

POYRAZ Handan, "Yabancılara ve Türk İşçi Çocuklarına Türkçenin Öğretimi Seminerinin Kısa Bir Değerlendirilmesi", TÖMER Dil Dergisi, S: 1 (1988), s. 10.

SCHİPPER Joshua "Hollanda Eğitiminde Türk Dilinin Durumu", Dil Dergisi, S: 20 (1994), s. 17-21.

SCHWENK Helga, "Anadil ve Yabancı Dil Öğretiminde Dilbilgisi", TÖMER Dil Dergisi, S: 13 (1993), s. 33.

SENEMOĞLU Osman, "Yabancı Dil Öğretiminde Dil Düzeyleri Sorunsalı", Türk Dili Dil Öğretimi Özel Sayısı, S. 379-380 (1983), s. 167.

SEVİL Necmettin, "Yabancı Dil Öğretiminde Yapısal Alıştırmalar", Türk Dili Dil Öğretimi Özel Sayısı, S: 379-380 (1983), s. 171.

SONGÜN Recep, "Yabancı Dil Öğretimi ve Öğreniminde İletişim Kurmaya Yönelik Uygulamalar", TÖMER Dil Dergisi, S: 3 (1991), s. 49.

SÖNMEZ Sevim, "Yabancı Dil Öğretimi Üzerine", TÖMER Dil Dergisi, S: 2 (1991), s. 7

SÖNMEZ Sevim, "Yabancı Dil Öğretiminde Diyalog",TÖMER Dil Dergisi, S: 3 (1991), s. 42.

ŞAHİN Yusuf,  "Ana Dil Eğitimi ve Yabancı Dil Öğretimi Arasındaki İlişkiler", TÖMER Dil Dergisi, S: 47 (1996), s. 17.

TANIŞ Asım, "Türkçenin Yabancılara Öğretiminde Bir Yöntem Denemesi", TÖMER Dil Dergisi, S: 1 (1988), s. 39.

TEMİZEL Ali, "İran'da Türkçe Öğretimi", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S: 17 (2007), s. 547-560.

TEMPLER Bill, "Türkiye’deki Avrupa Dilleri Dosyası ve Yabancı Dil Olarak Türkçe", TÖMER Dil Dergisi, S: 113 (2002),  s. 24-32.

TOSUN Cengiz,  "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi", Journal of Language and Linguistic Studies, S: 1(1) (2005), s. 22-28.

TUNCAY Hidayet, "Yabancı Dil Öğretiminde Rol Yaparak Öğrenme Çalışmanın Sözlü İletişime Olan Etkisinin Yetişkin ve Çocuklar Açısından İncelenmesi", TÖMER Dil Dergisi, S: 39 (1996), s. 7.

TURANLI Aden Sultan, "Yabancı Dil Öğretiminde Kapsamlı ve Yoğun Okuma", Milli Eğitim, S: 37(180) (2008), s. 305-303.

TÜM Gülden, "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Drama Tekniğinin Rolü", Turkish Studies, S: 5/3 (2010), s. 1898-1920.

UNGAN Suat,  "Avrupa Birliğinin Dil Öğretimine Karşı Tutumu ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S: 15 (2006),  s. 217-225.

ÜNAL D.Çiğdem, "Yabancı Dil Öğretiminde Edebi Metinler: Yenilikçi Yaklaşımlara Geçiş Süreci ve Gerekçeler" Hacettepe Ün. Eğitim Fakültesi Dergisi,  S: 29 (2005), s. 203-212.

ÜNSAL Gülhanım,  "Yazma Öğretimi", Dil Dergisi, S: 142 (2008), s. 46-60.

ÜSTÜNDAĞ Tülay, "Yabancı Dil Öğretimi Uygulamalarında Bir Yöntem Olarak Yaratıcı Dramanın Yeri", TÖMER Dil Dergisi, S: 66 (1998), s. 27.

VANDEWALLE Johan, "Avrupalılara Türkçe Öğretiminde Transformasyonel Bir Metod", TÖMER Dil Dergisi, S: 1 (1998),  s. 55.

VANDEWALLE Johan, "Batı Dillerini Konuşan Öğrencilerin Türkçedeki Eylemlerle Karşılaştıkları Bazı Güçlükler", TÖMER Dil Dergisi, S: 94 (2000),  s. 23.

WALTER Ellien, "Learning Turkish As A Foreign Language: A Personal Account", TÖMER Dil Dergisi, S: 14 (1993), s. 25.

WERHANN Peter, "Türkçenin İkinci Yabancı Dil Olarak Okutulması Üzerine Düşünceler",  Yenidil, S: 2 (1989), s. 20.

YAĞMUR Kutlay, "Batı Avrupa?daki Türkçe Öğretiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri", Dil Dergisi, S: 134 (2006), s. 31-48.

YAKUT Attila, "Batı Almanya’da Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğrenilmesi ve Öğretilmesi", Türk Dili Dil Öğretimi Özel Sayısı, S: 379-380 (1983),  s. 95.

YAYLI Derya, "Yabancı Dil Olarak Türkçe Programı Öğrencilerinin Türkçeye ve Türkiye'ye İlişkin Görüşleri", Eğitim Araştırmaları, S: 26 (2007), s. 221-232.

YÜCE Sefa,  "İletişim Ve Dil: Yöntemler, Avrupa Dil Portföyü Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi", Journal of Language and Linguistic Studies, S: 1 (2005), s. 81-88.

YOĞURTÇU Kadir ve YOĞURTÇU Gökçe, "Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğreniminde Kaygının Akademik Başarıya Etkisi", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S: 6(11) (2013), s. 1115-1158.

3.YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN HAZIRLANAN TEZLER

3.1.    Yüksek Lisans Tezleri

AÇIK Fatma (1995). Özbekistan'dan Eğitim-Öğretim Amacıyla Türkiye'ye Gelen Öğrencilerin Dil-Kültür-Uyum Problemleri ve Çözüm Teklifleri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

ADIGÜZEL M. Sani (1994). Türkmen Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Öğrenim Problemleri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

AK Duygu (2011). İkinci Dil Öğretim Kaynaklarında Yer Alan Anlama Etkinliklerinin Karşılaştırılması: Yeni Hitit ve New Headway Örneklemi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

AKARSLAN Kenan (2002). Almanca ve Türkçenin Ses Düzeni ve Yabancı Dil Öğretiminde Bundan Kaynaklanan Sorunlar, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

AKBAL Bahar (2008). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Görev Odaklılık Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

AKÇA Deniz (2001). Türkiye’de Yaşayan Yabancıların Çocuklarının Yabancı Dil Eğitiminde Masalın Etkisinin Araştırılması, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

AKDOĞAN Gülser (1993). Yabancıların Türkçe Öğreniminde Ad Durumu ve Çekim Açısından Sık Rastlanan Yanlışlar ve Nedenleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

AKPINAR Meriç (2010). Deyim ve Atasözlerinin Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanımı Üzerine Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

AKSOY Başak (2011). Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarında Türk İmgesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

ALBAYRAK Fatma (2010). Türkçe Öğrenen Moğol Öğrencilerin Yazılı Anlatım Yanlışlarının Dil Bilgisi Açısından Değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.

ALBAYRAK Remzi (2003). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Gereksinim Çözümlemesi: Kara Kuvvetleri Lisan Okulundaki Misafir Askeri Personele İlişkin Bir Uygulama Örneği, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

ALTINER İsmail (1996). Üniversite Giriş Sınavlarında (ÖSS-ÖYS-YÖS) Yabancı Dil ve Anadil Olarak Türkçe Testleri ile “Yabancılar İçin Türkçe” Kitaplarındaki Türkçe Testleri Üzerine Açıklayıcı ve Eleştirisel Bir Yaklaşım,  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

APAYDIN Didem (2007). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Sözcük Öğretimi Üzerine Bir Yöntem Denemesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

APAYDIN Zeynep (1996). Türkçe Öğreniyoruz ve The New Cambridge English Course 1 Ders Kitapları Alıştırmalarına Çözümleyici ve Eleştirisel Bir Yaklaşım, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

ARTUÇ Seda (2012). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Şiir Metinlerinden Yararlanma, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

AŞIK Ufuk (2007). Yabancılar İçin Temel Türkçe Sözcük Varlığının Oluşturulması, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

ATAK Ata (2010). Fransızca ve Türkçedeki Yer Belirticilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi ve Yabancı Dil Olarak Türkçede Yer Belirticilerinin Öğretimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

AYDIN Bilge (1995). Azerbaycan’dan Türkiye’ye Eğitim Amacıyla Gelen Öğrencilerin Dil-Kültür-Sosyal Problemleri ve Çözüm Teklifleri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

AYDOĞDU Esin (2011). Bulgaristan'da Türkçe Öğretimi ve İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

AYGÜNEŞ Mehmet (2007). Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Okuma Becerisini Geliştirme Yolları, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

AYTEKİN ÖZKAN Pınar (2009). Yabancı Dil Olarak Türkçe Derslerinde Kültürlerarası İletişim Yetisi Kazandırma Amaçlı Karikatür Kullanımı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

BAĞDAŞ F. Şükrü (2011). Hava Harp Okulu’nda Öğrenim Gören Yabancı Öğrencilerin Türkçe Öğrenmede Karşılaştıkları Güçlükler, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

BAKAN Hande (2012). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Metin Dilbilimsel Ölçütler Çerçevesinde Bir Sadeleştirme Denemesi: Sait Faik Abasıyanık, Meserret Oteli, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

BALCI Sami (1994). Türkçenin Anadili ve Yabancı Dil Olarak Öğretimi Üzerine Bir Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

BARIN Erol (1992).Yabancılara Türkçenin Öğretiminde Bir Metod Denemesi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

BİÇER Nurşat (2011). Kıpçak Dönemi Eserlerinin Yabancılara Türkçe Öğretimi Açısından İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.

BOYACIOĞLU Utkan (2012). Fransızca Konuşulan Avrupa Birliği Ülkelerindeki Türk Gençlerinin Türkçe Deyim Bilgilerinin İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

BOZKURT Ferdi (2011). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Bir Metin Yöntemi Çalışması, Anadolu Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.

CAMKIRAN Özlem (2007). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenler İçin Şimdiki Zamanın Metinlerle Öğretimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

CEYLAN Mehmet (1996). Video ile Türkçe Öğretimi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

ÇOBAN Savaş (2004). Kültürlerarası İletişim, Dil ve Yabancı Dil Olarak Türkçe, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 

DAĞAŞAN Dursun (1994). Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden (Azerbaycan-Özbekistan-Kazakistan) Gelen Öğrencilerin Türkiye Türkçesine İntibakta Karşılaştıkları Güçlükler, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

DEMİR Ahmet (2010). Yabancılara Türkiye Türkçesi Öğretiminde Kültürlerarası Yaklaşımdan Hareketle Metinlerin İncelenmesinde Dikkat Edilecek Noktalar, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

DEMİREZEN Nilüfer (2000). 20. Yüzyılda Fransızlara Türkçe Öğretmek Üzere Yapılan Çalışmaların Bir Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

DERİNCE M. Şerif (2010). The Role of First Language (Kurdish) Development In Acquisition of a Second Language (Turkish) And A Third Language (English) [İkinci Dil (Türkçe) ve Üçüncü Dil (İngilizce) Ediniminde Birinci Dilin (Kürtçe) Gelişiminin Önemi], Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

DERJAJ Adriatik (2005). Arnavut Öğrencilerin Türkçe Öğreniminde Karşılaştıkları Biçimbilimsel Düzlemdeki Sorunlar, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

DERVİŞOĞULLARI Necmiye (2008). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretilen Sınıflarda Oyunlarla Sözcük Öğretimi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

DESPİC Miloje (2005). Bilgi Yapısı Açısından Türkçe ile Sırpçanın Dil Öğretimi Amaçlı Karşılaştırması, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

DİLEK İbrahim (1995). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Özgün Metinlerle Çalışma Yolları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

DİLİDÜZGÜN Şükran (1995). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazınsal Metinler, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

DOĞAN Süheyla (2011). XIX. Yüzyılda Batı’da Yabancılara Türkçe Öğretimi Çalışmaları: W. B. Barker Örneği, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ.

DULKADİROĞLU Selçuk (1999). Almanya'da İlköğretim Okullarındaki İki Dilli Sınıflarda Türkçe Öğretimi (2 Cilt), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

DURAK Elif (2006). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bağlamında Avrupa Ortak Dil Kriterleri Sorunsalı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

DURU Hüseyin (2009). Atasözleri ve Deyimlerin Yabancılara Öğretilmesi, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

DURUKAN Oktay (1999). Yabancılara Türkçe Öğretimi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri.

DÜZENLİ Sultan (2008). Türkçede Ortaçlaştırma Belirticilerinin Öğretimine Yönelik Ders Malzemesi Hazırlama, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

DÜZKAN Yarkın (1996). Dil Devrimi Sürecinde Sözcük Üretiminin Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesine Katkısı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

EKER D. Nihal (2010). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Öğrenen Özerkliği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

ERER N. Güher (2011). Türkçe ve İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Kullanılan İki Seri Kitabın Sözcük Öğretimi Açısından Karşılaştırılması, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

ERKIR Betül (2011). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Karşılaştırmalı Türkçe-İngilizce “Sözde Denkteşler (False Cognates)” Listesinin Oluşturulması ve Bu Listenin Eğitbilimsel Olarak Kullanılması, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

EROL H. Fehmi (2008). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Bildirme ve Tasarlama Kiplerinin Öğretimi ve Sıralaması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

ERSOY Sergül (1997). Türkçe Öğrenen Yabancıların Yazılı Anlatım Yanlışlarının Dil Bilgisi Açısından Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

ESLER Sezen (2011). Kosova İlköğretim Okullarında Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Öğretim Yöntemlerine İlişkin Görüşleri, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

GEDİK Doğan (2009). Yabancılara Türkçe Öğretimi (Ankara Üniversitesi TÖMER ve Gazi Üniversitesi TÖMER Örneği), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu.

GÖÇMENLER Hüseyin (2011). Beden Dilinin Yabancılara Türkçe Öğretiminde Etkisi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

GÖRGÜ A. Turan (1997). Avusturya İlkokullarında 4. Sınıfta Eğitim Gören Türk Çocuklarının Türkçe Yazılı Anlatım Becerileri Üzerine Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

GÜÇER Halil (2010). -(A/I)R Biçimbiriminin Betimlenmesinde Kuram ve Yabancılara Öğretilmesinde Yöntem Sorunları, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

GÜMÜŞ Muhittin (2010). Türkçe ve Kırgızca Dil Yapılarının Dil Öğretimi Amaçlı Karşılaştırması, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

GÜVEN Esra (2007). Yabancıların Türkçe Öğrenirken Ad Durum Eklerinde Yaptıkları Hataların Çözümlenmesi ve Bu Hataların Giderilmesine Yönelik Öneriler, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

GÜZEL O. Erdem (2006). Türkçenin Yapısal Ön-İzlencesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

HACIÖMEROĞLU M. Sultan (2007). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenler İçin Kiplik Öğretimi Üzerine Materyal Geliştirme, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

HASEKİOĞLU Işıl (2009). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sözcük Bilgisi Öğretimi -Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe 1 Serisinde Sözcük Öğretiminin Değerlendirilmesi ve Sözcük Öğretimi İçin Uygulama Örnekleri-, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

IRMAK Serpil (2009). Türkçe Alanyazında Yabancı Dilde Öğretim Anadilinde Öğretim İlişkisi Üzerine Tartışmalar, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

İŞÇİ C. (2012). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan ‘Yeni Hitit’ Ders Kitabının Dil Becerisi ve Kültür Açısından İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

İVOŞEVİÇ Senka (2005). Sırpça ve Türkçe Ses Dizgilerinin Karşılaştırılması- Sırpların Türkçe Sesletiminde Karşılaştıkları Güçlükler, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

KAÇAR Şengül (1991). Ankara Üniversitesi Bünyesindeki TÖMER (Türkçe Öğretim Merkezi)’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Uyruk Farklılıkları Göz Önünde Bulundurularak Türkçe Öğrenim Süreci İçinde Karşılıklı Kültürlere…, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

KALKAN Ş. Işık (1996). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültür Bağlamı ve Aktarımı, İstanbul Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

KARAOĞLU Fatma (2007). Yabancı Uyruklu Öğrencilerde Uyma Davranışı: TÖMER Örneği, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

KARAGÖL Efecan (2011). Sir William Redhouse ve İngilizlere Türkçe Öğretimi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu.

KARAOĞLANOĞLU Sibel (2000). Televizyonla Türkçe Öğretimi Programı Geliştirilmesi (İletişim-Eğitim-Öğretim İlişkileri İçinde), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

KAYA Sibel (2011). TÖMER’de Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan İngilizce ve Türkçe Kitaplarının Geçmiş Zaman Öğretiminin Öğretim İlkeleri Açısından İncelenmesi ve Değerlendirilmesi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa.

KAZAN Zeynep (2006). Yurt Dışında Yaşayan Türk Kökenli Çocukların İkidillik Kaynaklı Dilsel Sorunları, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

KESKİN Funda (2010). Yetişkinlere Yönelik Yabancı Dil Olarak Türkçe Derslerinde Yazınsal Metinlerle Kültür Aktarımı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

KIRKICI Keriman (2006). Türkçenin İkinci Dil Olarak Ediniminde Adıl- Düşürme Değiştirgeni, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

KIVIRCIK Ş. Yücel (2004). Türkçedeki Bazı Bileşik Yapıların (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil, Zarf-Fiil) Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Dokuz Eylül Üniversitesi  Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

KHAİRİ Aysultan (2007). Afganistan'da Türkçe Eğitiminin Tarihi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

KOÇ Saadettin (1999). Kazakistan'daki Kazak Üniversite Öğrencilerine Türkiye Türkçesi Öğretimi ile İlgili Bir Alan Araştırması, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

KOÇ Serkan (2005). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Ara Dil Özellikleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

KORELİ Z. Doğan (2007). Eylem ve Ad Olarak Kullanılan ve Türkçe Sözlükte Bulunmayan Öbekler ve Bunların Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimindeki Yeri,  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

KOŞUCU F. Zeynep (2007). Türkçenin Yabancılara Öğretiminde Ulaçların Düzeylere Göre İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

KOZAN Tansel (1995). Türkiye'ye Eğitim-Öğretim Maksadıyla Gelen Kırgız Öğrencilerde Görülen Dil, Kültür ve Sosyal Problemleri ve Çözüm Teklifleri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

KUTLAY Nesrin (2006). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrencileri İçin Başlangıç Düzeyi Dil Öğretim Gereçleri Hazırlama, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

KÜÇÜKLER Neslihan (2010). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine Yönelik, Sanatsal Uyaranlarla Yapılandırılmış Etkinlikler Üzerine Bir Model Önerisi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

MACİT Özgül (2009). Gülmece Dergilerindeki Dilsel Ögelerin Dil Öğretimi Açısından Betimlenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

MENGİ Şükrü (1995). Kazakistan’dan Eğitim-Öğretim Maksadıyla Gelen Öğrencilerin Dil–Kültür ve Sosyal Çevredeki Problemleri ve Çözüm Teklifleri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

METE Filiz (1997). Özbek ve Azeri Öğrencilerin Türkçe Öğreniminde Ad Durum ve Eylem Çekimi Yanlışları, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

OFLAZ Emine (2010). İşlevsel Dilbilgisi Çerçevesinde Türkçedeki İlişkisel Süreçlerin Betimlenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,  İzmir.

OĞUL Erhan (2004). Yabancıların Türkçeyi Öğrenirken Yaptıkları Yanlışlar, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

ÖZBAY Murat (1991). Televizyonla Türkçe Öğretimi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

ÖZCAN Emrah  (2006). Başlangıç Düzeyi Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi İçin Sözlükçe Çalışması, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

ÖZCAN Özgün (2009). İkinci Dil Olarak Türkçede İlgi Tümceciklerinin Edinimi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

ÖZDEMİR Mükerrem (2011). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Edatlar, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

ÖZDEMİR Serpil (2010). Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Halk Hikâyelerinden Yararlanma, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

ÖZEL Selin (2010). Yabancılara Türkçe Öğreten Resmi Kurumlarda Dil Bilgisi Öğretimi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

ÖZGEN Murat (2010). Türkçe Soru Tümcelerinin Öğretimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

ÖZKAN ALTAŞ Aydanur (1992). Yabancıların Türkçeyi Öğrenmeleri Esnasında Yaptıkları İsim Hâl Ekleri Yanlışları ve Bu Konunun Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

ÖZTÜRK K. Ö. (2012). Türkçedeki Bilgisel Kiplik Belirten Sıfatların ve Belirteçlerin Saptanması ve Bu Yapıların Yabancı Dil Olarak Türkçe Derslerinde Öğretimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

PEHLİVAN Filiz (2007). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültürlerarası Etkileşim Odaklı Yaklaşım Uyarınca Metin Çalışmaları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

PEMPECİ İzzet (1998). Türkçenin Biçim Biliminin Bilgisayar Yardımıyla Öğretilmesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

PİLİCA Bisera (2005). Türkiye’de Türkçenin ve İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde ve Öğrenilmesinde Ders Kitabının Rolü: Bir Vaka Çalışması, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

PİRİNÇ Dilek (2010). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ortaçların İncelenmesi ve Öğretimi -Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı Orta 2 Örneğinde-, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

SAMIK Ebru (2006). C. E. F. A1 Düzeyi İçerik İncelemesi (Avrupa Konseyi Çerçeve Programı), Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

SARIÇİYİL Fatmahan (2008). İstek ve Emir Kiplerinin Öğretimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

SELVİKAVAK Esra (2006). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde İleri Düzeydeki Öğrencilerin Paragraf Yazma Becerisini Geliştirme Üzerine Bir Uygulama, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 

SİLAHSIZOĞLU Emel (2004). Öğrenme Stratejileri ve Teknikleri Bağlamında Yabancı Dil Olarak Almanca ve Türkçe Öğretim Süreçlerine Karşılaştırmalı Bir Bakış, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

SÖZER Zeki (1996). Türkçe Cümlelerde Zaman, Nasıllık ve Neden İlişkileri Açısından “İken” Biçimi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

SÜLÜŞOĞLU Betül (2008). İşe Dayalı Dil Öğretim Malzemelerinin Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Uygulanması, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

ŞAHİN Ayten (2010). Avrupa Dil Gelişim Dosyası Bağlamında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Okuma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Malzeme Oluşturma, Dokuz Eylül Üniversitesi  Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

ŞAHİN Metin (2008). Güvenlik Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Yabancı Öğrencilerin Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Zorluklar, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

ŞALVARLI Başak (2010). Türkçe Deyim Öğretimi İçin Metin Hazırlama, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale.

ŞENOĞLUGİL Firdaous (2002). Türkçede Fiil Çekim Sistemi ve Bunun Moğollara Öğretimi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

ŞİMŞEK Pınar (2011). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Okuma Metinleri ve Yardımcı Okuma Kitapları Üzerine Bir Araştırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon.

TANIN Reyhan (2005). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sözcük Bilgisi ve Sözcük Öğretimi, İstanbul Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

TARAHİJA Azra (2008). Kava'id-i Türkiyye'nin Modern Türkçe Öğretimi Yöntemleri Bakımından Değerlendirilmesi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.

TARHAN Betül (2005). Kendi Kendine Dil Öğrenme Modeli ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

TOPRAK Dilek (2010). Yabancı Dil Olarak Türkçe Derslerindeki Çalışma Biçimlerinde Yeni Yönelimler, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

TOSYALI Mine (2006). Türkçenin Kavramsal İzlencesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

TUNAY Alp (2010). Avrupa Dil Çerçevesinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarına Uygulanışının Değerlendirilmesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale.

TUNÇEL Hayrettin (2011). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sözlü Türkçenin Kelime Sıklığı ve Yaygınlığını Belirleme Çalışması, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale.

TURGUT Alaaddin (1989). Yabancı Dil Öğrenimi Açısından İngilizce ve Türkçenin Niteleme Sistemlerinin Karşılaştırılması, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

TUZCU EKEN Derya (2011).Yabancı Dil Olarak Türkçe ve İngilizce Öğretiminde Temel Düzey Dinleme-Anlama Etkinliklerinin Karşılaştırılması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

UTANÇ Nur (2001). 20. Yüzyılda Ruslara Türk Lehçelerini Öğretmek Üzerine Yapılan Çalışmaların Bir Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

UYSAL Başak (2009). Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni Doğrultusunda Türkçe Öğretimi Programları ve Örnek Kitapların Değerlendirilmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu.

UZDU Funda (2008). Betimleyici Metinlerin Dilsel Özellikleri ve Bu Tür Metinler Yoluyla Sözcük Öğretimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

ÜLKER Nilüfer (2007). Hitit Ders Kitapları Örneğinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı Sürecine Çözümleyici ve Değerlendirici Bir Bakış, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

ÜNLÜCÖMERT Nurgül (2010). -Mış Biçim Biriminin Farklı İşlevlerinin Bilinç Uyandırma Teknikleriyle Öğretimine Yönelik Malzeme Oluşturma, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

YENİAY Z. Duygu (2008). Erken Yaşta Öğrenenler İçin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İçerik Odaklılık, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

YILDIRIM Enes (2010). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Sürecinde Mecazlar, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

YILDIRIM H. Çiğdem (2011). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Türkçe Dil Bilgisi ve Ad Durum Eklerine İlişkin Öğrenci Görüşleri, Gazi Üniversitesi  Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

YILDIZ İslam (2010). Sözlü Dildeki Bağımlı Ardılların Kullanım Sıklığı, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

YILMAZ Vesile (2004). Yabancı Dil Türkçe Öğretiminde Okuma Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Görev Odaklı Bir Yordam Oluşturumu ve Gereç Hazırlamaya Yönelik Bir Çalışma, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

YOLCUSOY Özlem (2008). Türkçe Koşullu Yapıların Öğretimine Yönelik Malzeme Tasarımı, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

YORULMAZ Murat (2009). Göreve Dayalı Öğretim Yönteminin Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dinleme Becerisinde Kullanılmasının Avantajları, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne.

YURTSEVEN ÜZE Feryal (2010). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazınsal Metinlerin Yeri ve Önemi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

YÜNER Berna (2011). Requests in Turkish as a Second Language [İkinci Dil Olarak Türkçede Ricalar], Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri.

ZENGİN Ramazan (1995). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Alıştırmalar, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

ZENK Onur (2008). Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarının Oluşturmacı Kuramın İlkeleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

3.2.Doktora Tezleri

ADIGÜZEL M. Sani (1999). Herbert Jansky'nin Ana Dili Almanca Olanlara Türkçe Öğretim Metodu, Gazi Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

AKBAY H. Okan (2006). Japonca ve Türkçede Eylemlerin Üye Yapısı, Dil Öğretimi Amaçlı Bir Karşılaştırma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

ARI Şentaç (2010). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde İlköğretimin İkinci Kademesinde Öğrenim Gören Yabancılara Türkçe Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

BARIN Erol (1998). Grameri Türkçe Olan Topluluklara Türkiye Türkçesinin Öğretimi, Gazi Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

BAYTEKİN Çetin (1992). Yurt Dışında Öğrenim Gören Öğrencilere Uygulanan Türk Dili Öğretimi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

BENHÜR M. Hadi (2002). Türkçenin Yabancılara Öğretiminde Tartışılmayan Ana Kavramlar, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

BÜYÜKİKİZ K. Kaan (2011). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazma Becerileri ile Öz Yeterlilik Algıları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

ÇAĞILTAY N. Ercil (2003). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğretmeye Yönelik Bir Elektronik Performans Destek Sistemi: Bir Durum Çalışması, Orta Doğu Teknik Üniversitesi  Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

ÇAKIR Abdülvahit (1989). The Teaching of Turkish as a Foreign Language (TOFEL), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

DAĞAŞAN Dursun (1999). Türk Cumhuriyetlerinden ve Topluluklarından Gelen Öğrencilere Türkiye Türkçesinin Öğretiminde Devlet Televizyonlarında Yayımlanan Drama ve Reklamların İşlevi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

DAMAR Mustafa (2007). İsviçre'de Yaşayan Altı Yaş Türk Çocuklarının Dil Kazanımlarına Yönelik Geliştirilen "Türkçe Dili Etkinlikleri Gözlem Formu" Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

ERYILMAZ Erbil (1996). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi: Dilbilimsel Açıdan Sistematik Bir Yaklaşım, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

GÜR Hakan (1999). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlere Yönelik Tek Dilli Sözlük Oluşturmada Ölçütler, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

GÜRSES Reşide (2000). Azerbaycan Türkçesini, Türkmen Türkçesini ve Gagavuz Türkçesini Konuşanlara Türkiye Türkçesinin Öğretilmesi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

HENGİRMEN Mehmet (1993). Almanlara Türkçe Öğretimi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

İNCE Bekir (2011). Yurt Dışındaki Türk Çocuklarının Anadilleri Türkçede Yaşadıkları Anlatım Sorunları: Fransa Örneği, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.

KAYA Zeki (1994). İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programlarının Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

KÖSE Dursun (2005). Avrupa Konseyi Yabancı Diller Ortak Başvuru Metnine Uygun Türkçe Öğretiminin Başarıya ve Tutuma Etkisi,  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

OTCU G. Bahar (2009). Language Maintenance And Cultural Identity Construction In A Turkish Saturday School In New York City, Columbia University Teachers College, Yayımlanmamış Doktora Tezi, New York.

OYARKILIÇGİL A. Arzu (2001). Kazak ve Kırgız Öğrencilerin Türkçeye Karşı Tutumlarının Türkçe Öğrenim Başarılarıyla İlişkisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

ÖMÜR Faik (2003).Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Konusunda Yazılmış Eserlerin Eleştirisi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

POLAT Hüseyin (1998). Arapların Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Sorunlar, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

POLAT Yusuf (2010). Yabancı Dil Öğretiminde Söz Edimleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

SÜLÜKÇÜ Yusuf (2011). Yabancılara Türkçe Öğretiminde (Temel Seviye A1) Bilgisayar Destekli Materyal Geliştirme ve Bunun Öğrenci Başarısına Etkisi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Konya.

ŞAHİN GÖNÜL Serpil (2007). Kültürlerarası İletişimsel Yeterlilik: Yabancı Yetişkinler İçin Hazırlanmış Bir Türkçe Öğretim Materyali Setinin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

ŞEN Ülker (2011). Belçika'da Yaşayan Türk Çocuklarının Türkçeye Yönelik Tutumları ve Yazma Becerileri, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

YAYLI Derya (2004). Göreve Dayalı Öğrenme Yönteminin Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Uygulanması ve Bu Uygulamaya İlişkin Öğrenci Görüşleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir.

YAVUZ Nihat (2003). Yabancı Dil Olarak Almanca ve Türkçenin Öğretiminde Kullanılan Bazı Ders Kitaplarının Dilsel Yönlendirme Açısından Çözümlenmesi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Adana.

YAVUZ Nilgün (2012). İkinci Dil Olarak Türkçe ve Japoncada Çalkalamanın Edinimi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

YAZICI Z. Gül (2007). Birinci ve İkinci Dili Türkçe Olan İki Dilli Çocukların Türkçeyi Kazanımlarına Dil Merkezli Okul Öncesi Eğitim Programının Etkisi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

YILDIZ Ümit (2004). Beyaz Rusya Minsk Devlet Dilbilim Üniversitesi Yabancılar İçin Türkçe Dil Eğitimi Programının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Alan Çalışması, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

YILMAZ Y. Yelbay (2011). Yabancı Dilde Bilgisayar Yazılımı ile Sözcük Öğrenimi-Bir Model Denemesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

4.    YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN SEMİNER VE SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ

4.1. I. Dünyada Türkçe Öğretimi Semineri (Mart 1988)

“Yabancılara ve Türk İşçi Çocuklarına Türkçenin Öğretimi” adlı seminer, TÖMER tarafından 16-18 Eylül 1988 tarihleri arasında düzenlenmiştir. Seminerdeki bildiriler, TÖMER Dil Dergisi’nin ilk sayısında yayımlanmıştır:

ÇOTUKSÖKEN Yusuf, “Yabancılara Türkçe Yapım İşlevli Eklerin Öğretilmesinde Kullanılan Değişik Bir Yöntem Üzerine”, Yabancılara ve Türk İşçi Çocuklarına Türkçenin Öğretimi Semineri, Ankara Üniversitesi TÖMER, 16-18 Eylül 1988, Ankara.

DEMİRCAN Ömer,  “Öğretim Dili ve Yabancı Dil Olarak Türkçe”, Yabancılara ve Türk İşçi Çocuklarına Türkçenin Öğretimi, Ankara Üniversitesi TÖMER, 16-18 Eylül 1988, Ankara.

GÖZAYDIN Nevzat, “Federal Almanya’daki Türk Çocukları Arasında Gelenek Değişiklikleri Üzerine”, Yabancılara ve Türk İşçi Çocuklarına Türkçenin Öğretimi Semineri, Ankara Üniversitesi TÖMER, 16-18 Eylül 1988, Ankara.

GÜLAY Naki, “Türkçe Öğretiminin Turizm Yönünden Önemi”, Yabancılara ve Türk İşçi Çocuklarına Türkçenin Öğretimi Semineri, Ankara Üniversitesi TÖMER, 16-18 Eylül 1988, Ankara.

GÜLAY Naki,  “Yabancılara Türkçe Öğretiminin Politik Önemi”, Yabancılara ve Türk İşçi Çocuklarına Türkçenin Öğretimi Semineri, Ankara Üniversitesi TÖMER, 16-18 Eylül 1988, Ankara.

HENGİRMEN Mehmet, “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Çağdaş Eğitim Ortamı”, Yabancılara ve Türk İşçi Çocuklarına Türkçenin Öğretimi Semineri, Ankara Üniversitesi TÖMER, 16-18 Eylül 1988, Ankara.

KAVCAR Cahit, “Yurt Dışındaki Türk İşçi Çocuklarına Türkçenin Öğretimi”, Yabancılara ve Türk İşçi Çocuklarına Türkçenin Öğretimi Semineri, Ankara Üniversitesi TÖMER, 16-18 Eylül 1988, Ankara.

ÖZDEMİR Çağatay, “Federal Almanya’daki Türk İşçi Çocuklarında İki Dillilik ve Türkçe Öğretimi”, Yabancılara ve Türk İşçi Çocuklarına Türkçenin Öğretimi Semineri, Ankara Üniversitesi TÖMER, 16-18 Eylül 1988, Ankara.

SCHEINHARDT Hartig, “Güney- Batı Almanya’nın Patlatina Bölgesi’nde Türkçe Öğretimi Nasıl Gelişiyor”, Yabancılara ve Türk İşçi Çocuklarına Türkçenin Öğretimi Semineri, Ankara Üniversitesi TÖMER, 16-18 Eylül 1988, Ankara.

TANIŞ Asım, “Türkçenin İtalyanlara Öğretiminde Karşılaşılan Zorluklar Kolaylıklar”, Yabancılara ve Türk İşçi Çocuklarına Türkçenin Öğretimi Semineri, Ankara Üniversitesi TÖMER, 16-18 Eylül 1988,  Ankara.

TANIŞ Asım, “Türkçenin Yabancılara Öğretiminde Bir Yöntem Denemesi”, Yabancılara ve Türk İşçi Çocuklarına Türkçenin Öğretimi Semineri, Ankara Üniversitesi TÖMER, 16-18 Eylül 1988, Ankara.

VANDEWALLE Johan, “Avrupalılara Türkçe Öğretiminde Transformasyonel Bir Metot”, Yabancılara ve Türk İşçi Çocuklarına Türkçenin Öğretimi Semineri, Ankara Üniversitesi TÖMER, 16-18 Eylül 1988, Ankara.

 

4.2. II. Dünyada Türkçe Öğretimi Semineri

Bu seminer, 17-18 Mayıs 1999 tarihlerinde Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından düzenlenmiştir. Seminer bildirileri, TÖMER Dil Dergisi’nin 82. sayısında yayımlanmıştır:

BIBINA Jordanka, “Bulgaristan’da Türkçe Öğretimi ve Sorunları”, II. Dünyada Türkçe Öğretimi Semineri, 17-18 Mayıs 1999, TÖMER Dil Dergisi, Ankara.

CSASKI Eva, “Macaristan’da Türkçe Öğretiminin Sorunları”, II. Dünyada Türkçe Öğretimi Semineri, 17-18 Mayıs 1999, TÖMER Dil Dergisi, Ankara.

EMİN Emel, “Romanya’da Türk Dilinin Yabancı Dil Olarak Öğretimi”, II. Dünyada Türkçe Öğretimi Semineri, 17-18 Mayıs 1999, TÖMER Dil Dergisi, Ankara.

KALAŞNIKOVA Nataliya, (2001). “İlk Derecelerde Türkçe Öğretilmesini Kolaylaştırmada Bazı Prensipler”, II. Dünyada Türkçe Öğretimi Semineri, 17-18 Mayıs 1999, TÖMER Dil Dergisi, Ankara.

RONA Bengisu ve DEDES George, “Dil Eğitiminde Maç-Beceri, Metin-Yapı İlişkileri”, II. Dünyada Türkçe Öğretimi Semineri, 17-18 Mayıs 1999, TÖMER Dil Dergisi, Ankara.

SANBURKAN Erol, (2001). “Batı Avrupa Ortaokullarına Türkçe Öğretimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, II. Dünyada Türkçe Öğretimi Semineri, 17-18 Mayıs 1999, TÖMER Dil Dergisi, Ankara.

SEZER Engin, “Amerika Birleşik Devletleri’nde Türkçe Öğretimi”, II. Dünyada Türkçe Öğretimi Semineri, 17-18 Mayıs 1999, TÖMER Dil Dergisi, Ankara.

VALTAKARI Pertti, (2001). “Finlandiya’da Türkçenin Öğretilmesi”, II. Dünyada Türkçe Öğretimi Semineri, 17-18 Mayıs 1999, TÖMER Dil Dergisi, Ankara.

VANDEWALLE Johan, “Pratik Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Bazı Sorunlar ve Çözümleri”, II. Dünyada Türkçe Öğretimi Semineri, 17-18 Mayıs 1999, TÖMER Dil Dergisi, Ankara.

VASILYAV Dimitry D., “Rusya Bilimler Akademisi Lisansüstü Bölümünde Modern Türkçenin ve Osmanlıcanın Öğrenimi İle İlgili Problemler”, II. Dünyada Türkçe Öğretimi Semineri, 17-18 Mayıs 1999, TÖMER Dil Dergisi, Ankara.

YAĞMUR Kutlay ve BOESCHOTEN Hendrik, “Türkçenin Hollanda’da Yabancı Dil Olarak Öğretimi”, II. Dünyada Türkçe Öğretimi Semineri, 17-18 Mayıs 1999, TÖMER Dil Dergisi, Ankara.

YILDIZ Sadık, “Türk Dili ve Kültürünün Dünyaya Tanıtılması ve TÖMER’in Rolü”, II. Dünyada Türkçe Öğretimi Semineri, 17-18 Mayıs 1999, TÖMER Dil Dergisi, Ankara.

ZAJAC Grazyna, “Türkçe Öğretiminde Edebiyatın Önemi”, II. Dünyada Türkçe Öğretimi Semineri, 17-18 Mayıs 1999, TÖMER Dil Dergisi, Ankara. 

4.3. III. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu

Bu sempozyum, 11-13 Mayıs 2000 tarihleri arasında İstanbul Lion Otel’de gerçekleştirilmiştir. Sempozyumdaki bildiriler, Kültür Bakanlığı’nın katkılarıyla TÖMER tarafından yayımlanmıştır:

ARNAZAROV Seyitnazar, “Türkmen ve Türkiye Türkçesinde Bazı Fiillerin Değişik Anlamlarda Kullanımı”, III. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2000, TÖMER Dil Dergisi, Ankara.

CSASKI Eva, “Türkçe Öğretiminde Dil Biliminin Yeri”, III. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2000, TÖMER Dil Dergisi, Ankara.

CUMAKUNOVA Gülzura, “Yakın Akraba Diller Arasındaki Benzerlik ve Farklılıkların Öğrenime Yansıması”, III. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2000, TÖMER Dil Dergisi, Ankara.

ÇITIRIKKAYA Abdülgani, “Danimarka’da Türkçe Öğretimi”, III. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2000, TÖMER Dil Dergisi, Ankara.

DİLEKÇİ İhsan, “Ruslara Türkçe Öğretirken”, III. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2000, TÖMER Dil Dergisi, Ankara.

EMİN Emel, “Romanya’da Türk Dilinin Karma Gruplarda Öğretimi”, III. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2000, TÖMER Dil Dergisi, Ankara.

HARDEGGER Karadağ Nevin, “İsviçre’de Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi”, III. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2000, TÖMER Dil Dergisi, Ankara.

HYO-JOUNG Kim, “Yabancı Dil Olarak Kore’deki Türkçe Öğretimine Bir Bakış”, III. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu,  11-13 Mayıs 2000, TÖMER Dil Dergisi, Ankara.

İSMAİL Zeyneş,“Kazaklara Türkiye Türkçesi Öğretiminde Senkronik Karşılaştırmalı Metodun Bazı Prensipleri”, III. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2000, TÖMER Dil Dergisi, Ankara.

KALAŞNIKOVA Nataliya, “-İmek” Fiilinin Yeri, Önemi, Kullanılışı ve Kullanışındaki Kuralları”, III. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2000, TÖMER Dil Dergisi, Ankara.

KIRVAR Suzan, “Hızlandırılmış Öğrenme Metodu İle Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi”, III. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2000, TÖMER Dil Dergisi, Ankara.

KONT Mehmet Sait, “Almanya’da Eğitim Bilimleri Yüksek Okullarında Türkçe Öğretiminde Geçmişi, Güncel Sorunları ve Çözüm Arayışları”, III. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2000, TÖMER Dil Dergisi, Ankara.

MEHMET Mustafa Ali, “Romanya’da Türkçe Öğretimiyle İlgili Bazı Mülahazalar”, III. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2000, TÖMER Dil Dergisi, Ankara.

MICHAELS Gülay Yurdal, “Türkçe Öğretiminde Di’li Geçmiş Zaman”, III. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2000, TÖMER Dil Dergisi, Ankara.

MİSKİNİENE Galina, “Türkçe Öğretiminde Kullanılacak Programın Tanıtımı”, III. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2000, TÖMER Dil Dergisi, Ankara.

MUSAOĞLU Mehman, “Bir Daha Ortak Türkçe Üzerine”, III. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2000, TÖMER Dil Dergisi, Ankara.

NUREDDİN Mohammed, “Lübnan Üniversitesinde Türkçe Öğretimi”, III. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2000, TÖMER Dil Dergisi, Ankara.

RAHİM Raşide, “Dünyada Türkçe Öğretimi Semineri İçin Düşünceler”, III. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2000, TÖMER Dil Dergisi, Ankara.

RESMİ Semahat, “Yabancı Bir Dil Öğrenirken Dil Bilgisinin Gerekliliği”, III. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2000, TÖMER Dil Dergisi, Ankara.

SEKRIER Elena, “Türkçe Öğretiminde Uygulanan Yöntemler ve Teknikler”, III. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2000, TÖMER Dil Dergisi, Ankara.

SWIECICKA Elizabeth, “Türk Dili ve Kültürü Eğitimi Kursları”, III. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2000, TÖMER Dil Dergisi, Ankara.

TOKATLIOĞLU Lütfü, “İspanyolca Konuşulan Ülkelerde Türkçe Öğretimi”, III. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2000, TÖMER Dil Dergisi, Ankara.

TÜRKEL Ali, “Bosna- Hersek’te Türkolojinin Tarihçesi Sorunlar Öneriler”, III. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2000, TÖMER Dil Dergisi, Ankara.

VANDEWALLE Johan, “Batı Dillerini Konuşan Öğrencilerin Türkçedeki Eylemlerde Karşılaştıkları Bazı Güçlükler”, III. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2000, TÖMER Dil Dergisi, Ankara.

YILDIZ Sadık, “Uzakdoğu’da Türk İzleri, Tarihçesi, Türkçe Öğretimi ve Sorunları”, III. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2000, TÖMER Dil Dergisi, Ankara.

YORULMAZ Bülent, “Öğretmen ve Öğrenci Açısından Türkçe Öğretiminde Kitap ve Yöntem Sorunu”, III. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2000, TÖMER Dil Dergisi, Ankara.

4.4. IV. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu

Bu sempozyum, 10-11 Mayıs 2001 tarihinde TÖMER İzmir şubesince, Kültür Bakanlığı’nın katkılarıyla İzmir’de düzenlenmiştir. Sempozyum bildirileri, Ankara Üniversitesi tarafından Kasım 2001’de basılmıştır:        

ALTUN Kudret, “Ürdün’de Türkçe Öğretimi ve Buradaki Türk Nüfusu”, IV. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2001, TÖMER Dil Dergisi, Ankara 2001.

CSASKI Eva, “Türkçe Öğretiminde Dilbilgisinin Yeri: Zarf ya da Belirteçlerden “Sonra” ve “Kadar””, IV. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2001, TÖMER Dil Dergisi, Ankara 2001.

CSATO Eva Agnes, “Türkçe Öğretiminde Kompakt Disk”, IV. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2001, TÖMER Dil Dergisi, Ankara 2001.

DRİGA Irina Kiev, “Bilgisayar Dilbilimi Okulunda Türkçe Öğretimi”, IV. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2001, TÖMER Dil Dergisi, Ankara 2001.

DURU Hüseyin, “Romanya’da Eğitim Kurumlarında Türkçe”, IV. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2001, TÖMER Dil Dergisi, Ankara 2001.

KIVIRCIK Şefik Yücel, “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, IV. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2001, TÖMER Dil Dergisi, Ankara 2001.

KURT Ömer, “Belarus’ta Türkçenin Öyküsü, Türkçe Öğretiminde Deyimlerin Önemi”, IV. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2001, TÖMER Dil Dergisi, Ankara 2001.

MUSAOĞLU Mehman, “Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisinin Yeri ve Fiilin Önceleme Yöntemleri”, IV. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2001, TÖMER Dil Dergisi, Ankara 2001.

ÖDEN Esra, “Türk Dili Öğretiminde İki Dillilik ve Kuzey Amerika’da Türkçe”, IV. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2001, TÖMER Dil Dergisi, Ankara 2001.

ÖZDEMİR Naciye, “Ankara Üniversitesi TÖMER’de Dil Bilgisi Öğretimi, Kullanılan Araç-Gereçler ve Ölçme Değerlendirme”, IV. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2001, TÖMER Dil Dergisi, Ankara 2001.

ÖZKAN Aydanur, “Ankara Üniversitesi TÖMER’de Uygulanan Türkçe Öğretiminin Kuramsal Temeli ve Türkçe Öğretim Programı”, IV. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2001, TÖMER Dil Dergisi, Ankara 2001.

SUH Jaemahn, “Korece ile Türkçe Arasında Bazı Benzerliklere Dair Bir Araştırma”, IV. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2001, TÖMER Dil Dergisi, Ankara 2001.

TURAN Tevfik, “Bilgisayarla Türkçe Öğrenme Programı Strokes 100 Üzerine”, IV. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2001, TÖMER Dil Dergisi, Ankara 2001.

TÜRKEL Ali, “-mE, -Dİğİ, -EcEğİ Yapılı Adlaştrımalarla –Diğİ, -EcEğİ, -En Yapılı Sıfatlaştırmaların Boşnaklara Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar- Çözümde İzlenen Yollar”, IV. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2001, TÖMER Dil Dergisi, Ankara 2001.

VANDEWALLE Johan, “Batı Dillerini Konuşan Öğrencilerin Türkçede Arayıp da Bulamadıkları Bir Yapı Üzerine”, IV. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2001, TÖMER Dil Dergisi, Ankara 2001.

YAĞMUR Kutlay, “İkinci Dil Ortamında Türkçe Dil Becerilerinin Ölçümü İçin Bilgisayar Uygulamalı Test Geliştirme”, IV. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2001, TÖMER Dil Dergisi, Ankara 2001.

4.5. V. Dünyada Türkçe Öğrenimi Sempozyumu

Bu sempozyum, 9-10 Mayıs 2002 tarihinde TÖMER tarafından, Kültür Bakanlığının katkılarıyla Side’de düzenlenmiştir. Sempozyum bildirileri, Ankara Üniversitesi tarafından 2002’de basılmıştır:

AÇIKGÖZ Emine “Hitit Türkçe Öğretim Seti Niçin ve Nasıl Hazırlandı?”, V. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 9-10 Mayıs 2002, TÖMER Dil Dergisi, Ankara 2002.

AKARÇAY Aysun, “Dört Temel Beceriyi Geliştirme Yolları”, V. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 9-10 Mayıs 2002, TÖMER Dil Dergisi, Ankara 2002.

AKDOĞAN Gülser, “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Eğitsel Oyunlar”, V. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 9-10 Mayıs 2002, TÖMER Dil Dergisi, Ankara 2002.

ATEŞ Arzu, “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılabilecek Eğiteğlendir Programları”, V. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 9-10 Mayıs 2002, TÖMER Dil Dergisi, Ankara 2002.

BENHÜR Mehmet Hâdi, “Türkçedeki Geçişli-Geçişsiz Eylemler ve Ettirgen- Edilgen Çatılarla İlişkileri”, V. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 9-10 Mayıs 2002, TÖMER Dil Dergisi, Ankara 2002.

GÜCÜN Semra, “Yabancı Dil Öğretiminde Dört Temel Beceri ve Dinleme”, V. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 9-10 Mayıs 2002, TÖMER Dil Dergisi, Ankara 2002.

KARABABA Z. Canan ve DİLÇİN Şebnem, “Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Dinleme-Anlama Becerisini Geliştirme”, V. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 9-10 Mayıs 2002, TÖMER Dil Dergisi, Ankara 2002.

KONAK Ömer A., “Hollanda’da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları”, V. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 9-10 Mayıs 2002, TÖMER Dil Dergisi, Ankara 2002.

KURT Cemil, ÜNLÜ Gözde ve OYTUN Erden, “Sanal Türkçe Öğretim Merkezi Örnek Ders”, V. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 9-10 Mayıs 2002, TÖMER Dil Dergisi, Ankara 2002.

MUSAOĞLU Mehman, “Türkçenin İşlevsel Dil Bilgisinin Sözdizimsel- Metindilbilimsel Düzeyinin Düzenlenmesi Üzerine”, V. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 9-10 Mayıs 2002, TÖMER Dil Dergisi, Ankara 2002.

NOFEL Mekrem, “Türkçe Öğrenen Arap Öğrencilerin Karşılaştıkları Dil Problemleri”, V. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 9-10 Mayıs 2002, TÖMER Dil Dergisi, Ankara 2002.

ÖZ Nurdane, “Dört Temel Beceriyi Ölçmede Kullanılacak Soru Türleri”, V. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 9-10 Mayıs 2002, TÖMER Dil Dergisi, Ankara 2002.

ÖZKAN Aydanur, “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazılı Anlatım Çalışmalarının Değerlendirilmesi”, V. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 9-10 Mayıs 2002, TÖMER Dil Dergisi, Ankara 2002.

ÖZSOY Ergün, “İnternetle Türkçe Öğretimi ve Bu Konudaki Bağımsız Çalışmalar”, V. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 9-10 Mayıs 2002, TÖMER Dil Dergisi, Ankara 2002.

PEKTAŞ Efsun Angın, “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Etkin Dil Öğretim Teknikleri ve Oyunlar”, V. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 9-10 Mayıs 2002, TÖMER Dil Dergisi, Ankara 2002.

RONA Bengisu ve PARSONS Emma, “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dilbilgisel Öncelikler ve Program Geliştirme”, V. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 9-10 Mayıs 2002, TÖMER Dil Dergisi, Ankara 2002

SENNA Zeynep SaadZağlul Abu, “Mısır Üniversitelerinde Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Güçlükler”, V. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 9-10 Mayıs 2002, TÖMER Dil Dergisi, Ankara 2002.

YAĞMUR Kutlay, “Türkçe Okuma Becerilerinin Ölçümünde Kuram ve Uygulama Arasındaki Farklılıklar: TURCAT Deneme Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi”, V. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 9-10 Mayıs 2002, TÖMER Dil Dergisi, Ankara 2002.

YILMAZ Özcan, “Yabancılara Yazılı Anlatım Becerisinin Kazandırılması”, V. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 9-10 Mayıs 2002, TÖMER Dil Dergisi, Ankara 2002.

ZHELYAZKOVA Zhana, “Sofya Üniversitesinde Türkçe Öğretiminde Konuşma Becerisini Geliştirme Üstüne”, V. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 9-10 Mayıs 2002, TÖMER Dil Dergisi, Ankara 2002.

4.6. VI. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu

Bu sempozyum, 15-16 Nisan 2004 tarihlerinde Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından düzenlenmiştir. Sempozyum bildirileri şunlardır:

ARNAUT Tudora, “Ukrayna Gagauz Türkleri Arasında Seçmeli Ders Olarak Türkçe”, VI. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

BOZDEMİR Cybele Berk, (15-16 Nisan 2004). “INALCO, Paris’te Türkçe Öğretimi, Tarihçe, Sorunlar ve Çözüm Arayışları”, VI. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

BÖLÜKBAŞ Fatma, “Yansıtıcı Öğretim ile Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi”, VI. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

DEĞER Ayşen Cem ve FİDAN Özden, “İkinci Dilde Okuma Alt Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Malzeme Oluşturma-Geliştirme Önerileri”, VI. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

GÖÇMEN Muammer, “Kırgızistan’da Türkçe Öğretimi: Celal-Abad Eyaleti Örneği”, VI. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

GÜVEN Hanife, “Çözümlemeden Üretime Sözcük İlişkileri”, VI. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

İLHAN M. Mehdi, “Avustralya’da Türkoloji Bölümü ve Geleceği”, VI. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

JOHANSEN Eva Csato, “Upsala Üniversitesinde Uzaktan Türkçe Öğrenim Kursu”, VI. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

KARAGÖZ Halil, “Türk Dili Öğretiminin Psikolojik Temelleri”, VI. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

KONAK Ömer, “Çocuk Dilinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi”, VI. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

MİSKİNİENE Galina, “Bir Derste Farklı Metotlar Uygulaması”, VI. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

MUSAOĞLU Mehman, “Türkçede Etkinlik Çatı Görünümünün Dilbilgisel, Sözcüksel, Sözlüksel Olarak Belirlenmesi ve Öğretimi Üzerine”, VI. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

NASİBOVA Natela, “Litvanya’da Türkçe Öğrenenlerin Türkçeye, Türkiye’ye ve Türklere Bakış ve Görüşleri”, VI. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

ODEN Esra, “ABD’de Çocuklara Yönelik Türkçe Öğretimi”, VI. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

ÖZ Nurdane, “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sözcük Üretimi”, VI. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

TCHAİKOVSKAYA Angelina, “Estonya’da Türkoloji”, VI. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

TOMİNARİ Ayşe, “Doğal ve İletişimsel Metotta Materyal Kullanımı”, VI. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

UZUN Nadir Engin, “Modern Bulgular Açısından Türkçenin Öğretiminde Dilbilgisel Görünümler”, VI. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

YORDANOĞLU Anastas, “Yunanistan’da Türkçenin Öğretimi Konusunda Sorunlar”, VI. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

YUERTERİ Zafer, “Türkiye Dışındaki Türkoloji Bölümlerinde Modern Türkçenin Öğretiminde Yaşanan Sorunlar”, VI. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

ZHELYAZKOVA Zhana, “Türkçe Öğretiminde Bulgarcadan Yapılan Olumsuz Aktarım ve Bazı Önleme Stratejileri”, VI. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

 

4.7. VIII. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu

Bu sempozyum, 6-7-8 Mart 2009 tarihlerinde Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından düzenlenmiştir. Seminer bildirileri şunlardır:

AKINCI M. Ali, “Fransa’da Türkçe Eğitimine Son Durum: Uygulamalar, Sorunlar ve Öneriler”, VIII. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 6-8 Mart 2009, Ankara.

AKBAL Bahar, “Yabancı Dil Olarak Türkçe Temel Kullanıcılar İçin Görev Odaklılık”, VIII. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

AKIŞ İbrahim, “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimin ile İlgili Ana Sorunlar”, VIII. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

AYAZ Hayrettin, “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bazı Düşünceler”, VIII. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

DEMİREZEN Mehmet, SARIÇOBAN Arif ve ARIOĞLU Sibel, “Sesletim Öğretimi İçin Geliştirilen Duyseslet Modeli Çağdaş Türkçedeki İnceltme İşareti Taşıyan Sözcüklerin Yabancılar Tarafından Sesletilmesinde Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, VIII. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

EMET Rayhangul, “Yabancılara Türkçe Öğretimi Yöntemleri”, VIII. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

EROĞLU M. Ali, “Yabancılar İçin Soyut Kavramların Öğretiminde İnovasyon”, VIII. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

GÖZLÜ Emel, “Yabancılara Türkçenin Öğretiminde Partisiplerin Kavratılmasında Gücül Sorunlar”, VIII. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

KARAÖRS Metin, “Türkçenin Farlılıklarının Yabancılara Öğretilmesi Üzerine”, VIII. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

KARAŞ Mustafa, “Türkçenin Yabancı Dil Olarak İletişimsel Öğretiminde Program ve Kitap Sorunu”, VIII. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

KAYA Ceval, “Türkçede Kelime Çekiminde Tabanın Değişmesi Ve Bunun Türkçenin Öğretiminde Ortaya Çıkardığı Sorunlar”, VIII. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

KIZI Nezaket Hüseyin, “Türkçenin Öğretilmesinde Usul ve Yöntemler”, VIII. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

KOLAÇ Emine, “Türkiye’de Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Portresi, Görüşler, Öneriler”, VIII. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

SOLAK Ömer, “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Türkçe Durum Eklerinin Öğretimi Üzerine”, VIII. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

TEMİZEL Ali, “İran’da Türkçe Öğretimine Genel Bir Bakış”, VIII. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

TOPAL Yakup, “ERASMUS Kapsamında Türkiye’ye Gelen Yabancıların Türkçe Öğreniminde Karşılaştıkları Güçlükler”, VIII. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

YAYLI Derya, “Yöntemler Sonrası Dönem ve Yabancı Dil Olarak Türkçe”, VIII. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

YELOK Veli Savaş ve BÜYÜKİKİZ Kadir Kaan, “Türkçe Öğrenen Yabancıların Okuma Sırasında Yaptıkları Hatalar Üzerine Tespitler”, VIII. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

YENİAY Zeynep Duygu, “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Erken Yaşta Öğrenenler İçin İçerik Odaklılık”, VIII. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Ekim 2004, Ankara.

4.8. Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi

Kongre, 22-23 Kasım 2007 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi tarafından düzenlenmiştir. Kongrede sunulan yabancılara Türkçe öğretimi ile ilgili bildiriler şunlardır:

AKTAŞ Tahsin ve AKMAN Arzum, “Yabancı Dil Öğretiminde Kültürlerarası Yaklaşım”, Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, 22-23 Kasım 2007, Ankara.

ALİ, Pınar h. Muhammed, “Irak’ta Türkçe Eğitimi”, Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, 22-23 Kasım 2007, Ankara.

ARSLAN Mustafa, “Yabancı Dil Olarak Türkçe”, Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, 22-23 Kasım 2007, Ankara.

AYDIN Özgür, “İkinci Dil Olarak Türkçe Ediniminde Bağlamanın B İlkesi”, Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, 22-23 Kasım 2007, Ankara.

BARIN Erol, “Yabancı Dil Olarak Türkçenin Kısa Filmlerin Yeri”, Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, 22-23 Kasım 2007, Ankara.

ÇEÇEN M. Akif, “Yabancılara Türk Atasözlerinin Öğretiminde Sıralamaya İlişkin Bir Deneme”, Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, 22-23 Kasım 2007, Ankara.

SARIGÜL Ece, “Sözcükbilim ve Anlambilimin Yabancı Dil Öğretimine Katkıları”, Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, 22-23 Kasım 2007, Ankara.

SIĞIRCI İlhami, “Sesbilim ve Sesbilgisinin Yabancı Dil Öğretiminde Kullanımı”, Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, 22-23 Kasım 2007, Ankara.

4.9. IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu

Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından iki yılda bir düzenlenmekte olan ‘Dünyada Türkçe Öğretimi' adlı uluslararası sempozyumun dokuzuncusu, TÖMER ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'nun ortak organizasyonu ile 12-14 Mayıs 2011 tarihleri arasında Bişkek'te yapılmıştır. Sempozyumdaki bildiriler, bildiri kabulü sonuç listesinden alınmıştır:

ABDİYU Xhemile, “Arnavutluk’ta Türkçe Öğretimi; Sorunlar ve Öneriler”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

AKAN Dilek, “Çağdaş Türk Yazı Dillerinde Zaman Birimlerini Karşılayan Sözcükler”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

AKÇAY Yusuf, “İkinci Dil Öğretimi Açısından Yeni Bir Sözlük Modellemesi-Manzum Sözlükler Örneği”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

AKKAYA Nevin ve Sevindi, Zehra Ekim, “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Türk Efsanelerinden Yararlanma”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

AMANOĞLU Ebulhez, “Türkçenin Öğretiminde Karşılaştırma Yöntemi ve Onun Yabancı Öğrencilere Uygulanması Üzerine Bir İnceleme”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

ARICAN Osman, “Yazılı Anlatım Çalışmalarının Farklı Bir Açıdan Değerlendirilmesi: Kırgızistan

     Türkiye Manas Üniversitesi Hazırlık Sınıfları Örneği”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe  Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

ARSLAN Akif, KIRBAŞ Abdülkadir ve AKÇAY Ahmet, “(1) Türk Yazı Dilinin ve Türkçenin Diğer Dil Becerilerinin Yabancılara Öğretiminde İhmal Edilen Bir Kitle: Mülteci Öğrenciler- (2) Türkçe Öğretiminde Türk Kültürünün Tanıtımı İçin Bir Araç: Web Macerası”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

ARSLAN Mustafa, “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Çoklu Zekâ Kuramına Göre Materyal Tasarımı”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

AŞLAR Halit, “Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisinin Önemi, Sorunları ve Yeni Düşünceler”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

ATABEY İbrahim, “Köktürk, Kırgız ve Türkiye Türkçesi Çerçevesinde İsim Tamlaması ve Öğretimi”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

ATEŞ Arzu, “Kazak ve Kırgız Öğrencilerin Türklere Karşı Tutumları”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

ATEŞ Arzu ve GENCER Gülben, “Bir Dil Öğretim Metodu: Glottodrama”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

AVCI Yusuf ve KORKMAZ Nur, “Yabancılara Türkçe Öğretim Seti “Bengü” nün Türkçe Öğretimine Getirdiği Program Disiplini”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

AYDIN Özgür ve ALTAŞ Hacer, “UTD Uzaktan Türkçe Öğretmeni Destek Programı”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

AYDOĞMUŞ Erdal, “Türkiye Türkçesinde “At” Sözcüğüyle Kurulan Deyimler”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

AYYILDIZ Mustafa, “Üç Ana Dil, Üç Farklı Etnik Yapı ve Üç Ayrı Kültürel Donanım  Ortamında Türkçe Öğretimi (Suriye- Halep Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Örneği)”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

BAHAR Mehmet Ali, “Şekil Bilgisi Öğretiminde Tekerlemeler ve İsim Tamlamaları”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

BAŞAR Sema ve COŞKUN Seçil, “Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki Konuşma Öğretiminin Çalışma Biçimi Açısından Değerlendirilmesi”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

BENLİ Derya Yeşim, “Lehçeler Arası  Kelime Farklılığı Öğretiminde Kolaylık Sağlar mı? (Oğuz Grubu Örneklemesi)”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

BERBEROVA Remzile, “Qırımtatar ve Türk Tillerinde Murekkep Sözlerni Yapıcı Modellerinin Parallelleri”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

BEŞİROV Kenan, “Özbek Türkçesinin Öğretiminde Azerbaycanlı Öğrencilerin Karşılaştıkları Zorluklar ve Çözüm Yolları”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

BİLEN Ethem, “Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Şiir ve Müzik Eserlerinden Yararlanma”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

BİNER İsmet, “Başkurt Halkının Aforizm (Veciz Söz)Edebiyatında ‘Dil’ kelimesini İçeren Atasözü ve Deyimlerin Günlük Konuşmalarda Kullanım Alanları”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

BOZKURT Ferdi, “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sanal Sınıf Uygulaması”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

ÇAKMAKLI Gaffar (Mehdiyev), “Ermenistan’da Türk Diline İlginin Nedenleri, Türk Dilinin  Öğretimi ve Eğitiminde Yeni Hususlar”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

ÇELİKBAY Ayhan, “Lehçeler Arası Aktarmalar: +KI Aitlik Eki Örneği (Kırgız Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Temelinde)”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

ÇETİN Mustafa ve POLAT Zeynel, “Semerkant’ta Türkiye Türkçesinin Öğretiminde Etimolojik, Morfolojik Ortaklık ve Farklılıkların Öğrenmeye, Konuşmaya Olumsuz Etkileri ve Çözüm Yolları”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

ÇİFTÇİ Gamze Gül, “Yabancı Dil Öğretiminde Çoklu Zekâ Kuramı ve Öğrencilerin Zekâ Çeşitliliğine Göre Etkinlik Oluşturma”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

ÇİĞDEM Osman, “Kırgızca Konuşurlara Türkiye Türkçesi Öğretiminde Ortak Paydalardan Yararlanma”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

DAŞMAN Ali, “Türkçe Öğretiminde Türkçe ve Kırgızcada Ortak ve Farklı Kullanılan Arapça Sözcüklerin Sözcük Anlambilim Açısından Karşılaştırılması”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

GÜNERİ Aysun Güneri, “Bir Dil Öğretim Kitabı: Uygur Tilidin Asas”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

DOYURAN Levent, “Yurt Dışında Yabancı Dil Öğretiminde İletişimci Yaklaşımın Önemi”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

DURBİLMEZ Bayram, “Kazakistan Türklerine Türkiye Türkçesi Öğretimi”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

DURSUN Mesut ve ÇİÇEK Ali, “Yeni Hitit – Yabancılar İçin Türkçe Seti”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

EFEOĞLU Gülümser, “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreticilerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Gereksinimleri”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

EL AYDY, Ahmed Sami Abd El Fattah, “Mısır’da Türkçe Eğitimi”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

ESEN Minara Aliyeva, “Türkçe Öğretiminde Semantik Saha Çalışmaları Üzerine”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

EŞKENOV Döölötbek, “Kırgızca Öğrenen Türk Öğrencilerin Sıfat Kullanımında Karşılaştığı Zorluklar”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

GÖZLÜ Emel, “Türkçedeki İsim-fillerin İletişimsel Yaklaşımlar (Communicative Approach) Yabancılara Öğretimi”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

GÜLTEKİN Mevlüt, “Kırgızcada Zarf-Fiiller ve Türkçe Karşılıkları Üzerine Bir Deneme”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

GÜMÜŞ Muhittin, “Türkçe ile Kırgızcadaki Cümle Türlerinde Karşıtsal Çözümleme”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

GÜNDOĞDU Mahmut ve BABATÜRK Semih, “Türkçenin Öğretiminde Yabancı Kelimelerin İmlâsı Sorunu”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

GÜNGÖR Ahmet, “Kırgızca ve Türkçede Geçmiş Zamanlı Basit Tümcelerde Eşdeğer Yapılar”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

HESEN Zeynep, “Çin Uygur Türkçesiyle Türkiye Türkçesindeki Bazı Benzer Sözler ve Farklar Hakkında Araştırma”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

İSMAİL Doğan, “Ses, Şekil ve Kelime Hazinesindeki Farklılıklar Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretiminde Nasıl Kullanılmalıdır?”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

KARADÜZ Adnan, “Orta Asya Türk Yazı Dillerini Konuşan Öğrencilerin Türkiye Türkçesinin Yazı Dilini Öğrenmede Yaşadıkları Sorunların Dil Bilgisel Bakımdan Görünümü”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

KARAMAN Cendel A., “Derin Yaklaşım Çerçevesinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Birimleri’nin Hazırlanması”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

KARATAY Halit ve KARTALLIOĞLU Nurettin, “Kırgız Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Öğrenmeye İlişkin Tutumları”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

KAYA Ceval, “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Gramer Sırası Sorunu”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

KECHRİOTİS Ceyda Arslan ve ERDEM Bilgen, “Öğrencilerin Dille İlgili Genel Tutumlarının Yabancılar İçin Türkçe Derslerini Planlama Sürecine Etkisi”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

KILDIROĞLU Mehmet, “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kıpçaklar Ve Kıpçakçanın Etkisi”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

KILINÇ Aziz ve TÜZEL Sait, “Yeni Bir Dil Becerisi Alanı: Görsel Alan”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

KILINÇ Oğuz, “Kırgızistan’daki   Türkçe   Öğretiminin ‘’İleriye  Etkin  Kolaylaştırma’’  ve ‘’İleriye   Ket  Vurma’’ Öğrenim  Psikolojisi   Terimleri  Işığında İncelenmesi”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

KULAMHAEVA Baktygul, “Kırgız Öğrencilere Türkiye Türkçesinin Öğretiminde Karşılaşılan Morfo-Fonolojik Sorunlar”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

KURT Cemil ve ÖZKALAYCI Ergun, “UTS Uzaktan Türkçe Sınavı”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

KUTLU Ömer, BİLİCAN Safiye ve YILDIRIM Özen, “Dil Öğretimi Sürecinde Dinlediğini Anlama Etkinlikleri Yapma Sıklıklarını Yordayan Faktörlerin Belirlenmesi”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

KYZY Alymıdın, “Kültürler Arası Yeterlilik Edinimi: Türkçe Öğrenen Öğrencilerin İltifat Yanıtları Örneğinde”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

MAHMUDOV Nizomiddin, “Özbekçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yeni Uygulamalar ve Türkçe Öğretimi Örneği”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

MASUMİ Abdul Rahim, “Afganistan Özbek Türkçesinin Alfabe, Yazı ve Telaffuzdaki Meselesi”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

MAWENHUA Ma, “Çet Ellikler Uygur Tılı Öginişte Milliy Medeniyet Bilimlirini Öginişke Ehmiyet Beriş Lazım”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

NERGİZ Rifat, “Rusçanın Kırgızcaya Etkisi  (Ders Notları ve Konuşma Dili Bazında Bazı Tespitler)”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

NERİMANOĞLU Kamil Veli, “Türk Dili Öğretiminde Görsel Malzemenin Önemi Üzerine”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

ÖZDEMİR Cihan, “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ders Malzemelerinin Önemi”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

ÖNAL M. Naci, “Türkçenin Eğitim ve Öğretiminde Halk Kültürünün Yeri ve Önemi”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

ÖZCAN Emrah, EFEOĞLU Gülümser ve KIR Elif, “Yabancı Dil Olarak Türkçe Programı İçin Ders Önerileri”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

ÖZEK Belgin, “Yabancı Dil Olarak Türkiye Türkçesinin Öğretiminde Görsel-İşitsel Materyal Kullanımı “Reklam Filmleri””, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

ÖZKAN Nevzat, “Gagavuzlara Türkiye Türkçesi Öğretimi”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

POLAT Yusuf, “İkinci Dil Öğrenen Türk ve Yabancı Öğrencilerin İstek Söz Edimini Gerçekleştirme Düzeyleri”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

RESMİ Semahat, “Kitap Sunumu (A2 TURKS – TÜRKÇE: stapvoorstap Leerboek met oefeningen)”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

SARIGÜL Kerim, “Bilgisayara Türkçe Öğretmek”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

SATBAY Gülnaz, “Becerisinin Geliştirilmesinde Türkçe Öğretiminde Konuşma Masal ve Fabllerin Önemi”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

SELÇUK Bilge Kağan, “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Ana Dilin Etkisi”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

SOLDAN Uğur, “Edebî Metinlerin Dil Öğretimindeki İşlevi”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

SÖYEGOV Muratgeldi, “Çağdaş Türkmen Yazı Dilinin Alfabe Değiştirilmesi ve Öğretimi Tarihinden Önemli Notlar”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

ŞEN İsmail, “Türkiye Türkçesi Öğretiminde Yakın Anlamlı Fiillerin Kullanımı ve Karşılaşılan Bazı Sorunlar”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

ŞUİNŞİNA Nazım, “Kazakistan’da Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

TAŞBAŞ Erhan, “Türkçenin Temel Söz varlığı Açısından Diğer Türk Lehçeleriyle Karşılaştırılması (Fiil)”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

UÇAR İlhan ve KÜÇÜKER Paki, “Üniversitelerde Türk Dili Derslerinin Okutulmasında Karşılaşılan Zorluklar ve Türk Dili Derslerine Yeni Yaklaşımlar”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

USEEV Nurdin, “Çağdaş Türk Lehçelerinin Öğretiminde Eski Türkçe’nin Yeri”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

UZUN Nadir Engin ve ATEŞ Arzu, “Diyatürk: Türk Dillerini Kendi Kendine Karşılıklı Öğrenme Programı”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

ÜNAL Recai, “Çağdaş Türkiye Türkçesi’nde ve Çağdaş Azerbaycan Türkçesi’nde Bağımlı Ögeli Birleşik Cümle”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

ÜZÜM Melike, “Ruelaine Stokes’un Şiirlerle Dil Öğretimi Çalışması ve Türk Dili ile Mukayesesi”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

WUSHOUER Gulizhaer, “Tillarnıng Uçirişi ve Uygur Dili Bilen Henzu Tilining Uqirişidiki Bezi Mesililer Hekkide”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

YAKAR Halil İbrahim ve ÖZPAY Ahmet, “Kaşgarlı Mahmut- Araplar İçin Türkçe Öğretim Seti Projesinin Tanıtımı”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

YELİS Derya, “Kırgızca Türkçe Karşılaştırmalı Gelecek ve Geniş Zaman Kipleri”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

YILDIRIM İbrahim, “Türkçe ve Kazakçanın Anlaşılabilirlik Oranının İncelenmesi”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

YILDIZ Cemal ve AK Duygu, “2. Yeni Materyal, Yöntem, Teknik vb. Geliştirme Çalışmaları”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

YİĞİT Abdullah, “Dünyanın Farklı Bölgelerine Yönelik “Bölgesel Türkçe Öğretimi”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

YOĞURTÇU Kadir ve YOĞURTÇU Gökçe, “Yabancı Dil Öğreniminde Kaygı ve Türkçenin Öğretiminde Kaygının Akademik Başarıya Etkisi”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

YOLDAŞEV İbrahim, “Özbekçe-Türkçe Cümle Türlerinde Öğretim Amaçlı Karşıtsal Çözümleme”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

ZİYAYEVA Zemina, “Azerbaycan Türkçesinin Öğretiminde Türkiyeli Öğrencilerin Karşılaştıkları

Zorluklar ve Azerbaycan Türkçesinin Söyleyiş Özellikleri”, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe

Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek.

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili yapılan çalışmalar son yıllarda artmasına rağmen alandaki boşluklar tamamlanamamaktadır. Ana dili olarak Türkçe öğretimine ilişkin yapılan çalışmalar kadar yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili çalışmalara yer verilmesi gerekmektedir. Henüz emekleme çağında olan bu alan için bu tür kaynakça çalışmalarının yapılması önemlidir. Çünkü böyle bir çalışma Yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili henüz keşfedilmemiş bir yerin haritasını çıkarmaya benziyor. Bu makalenin amacı da böylesi bir harita oluşumuna katkıda bulunmak ve bu alanın hak ettiği yeri almasına yardımcı olmaktır. Çalışma kapsamında yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili 205 kitap, 155 makale, 137 yüksek lisans tezi ve 35 doktora tezi olmak üzere toplam 172 tez, 226 adet seminer, kurultay ve sempozyum bildirisi tespit edilmiştir. Gelecekte yapılacak bu tarz bir çalışmanın kapsamı muhtemelen çok daha geniş olacaktır. Yapılacak çalışmaya görsel ve işitsel kaynakların (video, ses dosyası, web siteleri… vb.) eklenmesi, araştırmacılara ve Türkçeyi hem öğretmek hem de öğrenmek isteyen şahıs ve kurumlara büyük kolaylık sağlayacaktır.

 

 


[1]Mehmet Hengirmen, “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi”, A.Ü. Tömer Dil Dergisi, S: 10 (1993), s. 5.    

[2]Mustafa Arslan, “Tarihi Süreçte Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi-Öğrenimi Çalışmaları”, KSU Sosyal Bilimler Dergisi, S: 9 (2) (2012), s. 181.