Türük

Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi

2013 Yıl:1, Sayı:1

Sayfa: 28-52                                                                                                                               

KIRGIZİSTAN ve KIRGIZLAR İLE İLGİLİ TÜRKÇE AKADEMİK ÇALIŞMALAR BİBLİYOGRAFYASI

(2009-2012)

Caştegin Turgunbayer*

Özet

Türkiye, son yıllarda gösterdiği ekonomik ve siyasi büyüme sayesinde Orta Asya, Ortadoğu ve Balkanlarda önemli ülke konumuna gelmiştir. Bu bölgelerde lider ülke olmaya aday olan Türkiye, Orta Asya’nın merkezinde yer alan Kırgızistan ile her türlü ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkilerini yoğunlaştırmış durumdadır. Kırgızistan ve Türkiye arasında her alanda gelişen bu ilişkilerin daha sağlıklı ve uzun soluklu olması, Türkiye’nin bölgedeki etkinliğinin artması için Kırgızistan ve Kırgızlar hakkında daha fazla akademik araştırmalara ihtiyaç vardır. Nitekim bu durum son yıllarda akademik çalışmaların sayısının artmasına vesile olmuştur. Konumuzla ilgili 2003 ve 2009 yıllarında hazırlanan, 1910-2009 yıllarını kapsayan iki tane Türkçe bibliyografyayı tamamlayıcı nitelik taşıyan bu çalışmamızda hem 2009-2012 yıllar arasında yayımlanmış olan Türkçe akademik çalışmalara hem de önceki bibliyografyalarda yer almamış, dikkatlerden kaçmış olan yayımlara yer verilecektir. Çalışmalar, sıra numarası, yazar adı ve makale adı, yayım yılı olmak üzere ayrı ayrı sütunlar halinde belirtilerek bir tablo halinde verilmiştir. Türkoloji alanında ve özellikle Kırgızlar ve Kırgızistan konusunda çalışan bilim adamlarına yararlı bir kaynak olacak ümidiyle dikkatlerinize sunuyoruz.

Anahtar kelimeler: Kırgızlar, Kırgızistan, Türkçe bibliyografya, Türkoloji, Türk dili

ACADEMIC STUDIES BIBLIOGRAPHY IN TURKISH LANGUAGE ABOUT KYRGYZSTAN AND KYRGYZS

(2009-2012)

Abstract

Turkey, thanks to its economic and political growth, have recently transformed into one of the important states in Central Asia, Middle East and Balkans. As a candidate for the leader in this region, Turkey have raised level of all kind of the economic, cultural and politic relationships with Kyrgyzstan which is situated in centre of Central Asia. In order to the relationships that developed between Kyrgyzstan and Turkey in all fields, were healthier and longer, as well as to reinforce activity of Turkey in region is need more academic researching about Kyrgyzstan and Kyrgyz. Eventually this situation has lately caused an increase in the number of scientific researches. In this study, being addition to the two Turkish bibliography on this subject which were prepared in 2003 and 2009 and covered the period of years 1910 to 2009 will be provided scientific papers in Turkish, that were published between 2009 and 2012, as well as will be provided the works that have not been provided in the previous bibliographies and have been left out of sight. Studies are given in the form of a table with numbers, author's name, title of work and year of publication. We call your attention to our study with the hope that it will useful source for researchers in the field of Turcology and especially in the field of Kyrgystan and the Kyrgyzs.

Keywords: Kyrgyz, Kyrgyzstan, Turkish bibliography, Turcology, Turkish language

* Yrd. Doç. Dr., Dicle Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü Öğretim Üyesi, jashtegin@gmail.com

Giriş

Yirmi yıl önce 1992 tarihinde Kırgızistan’ın bağımsızlığa kavuşmasıyla Türkiye’de Kırgızistan dâhil olmak üzere bütün Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetlerine yönelik hem kişisel hem bilimsel ilgi artmış ve artarak devam etmektedir. Bunun temelinde son yıllarda Türkiye’nin iktisadi ve siyasi anlamda gösterdiği büyük ilerleme yatmaktadır. Türkiye’nin genel olarak dünyada özellikle Ortadoğu ve Orta Asya alanında önemli siyasi ve ekonomik güç haline geldiği ve bu sürecin yoğunlaşarak ve hızlanarak devam edeceği açıktır. Ancak Türkiye’nin, Türk Cumhuriyetleriyle olan ilişkilerinin daha sağlıklı devam etmesi dil, tarih ve kültürel konularda bilimsel araştırmalara ağırlık verilmesine, Türk Cumhuriyetleri konusunda uzmanların yetiştirilmesine bağılıdır. Bu da ümit ederiz ki, Türkiye’deki akademik çevrelerin, Kırgızistan dâhil olmak üzere Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetlerinin ve topluluklarının kültürüne, tarihine, toplumsal, ekonomik ve siyasi gelişmelerine olan ilgisini daha da artıracaktır. Ulu önder Atatürk’ün, Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu ilk yıllarda söylediği “Bu gün Sovyetler Birliği dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını kimse bugünden kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi parçalanabilir, ufalanabilir. Bu gün Rusya'nın elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni dengeye ulaşabilir, işte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim, bu dostumuzun idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprüleri sağlam tutarak... Dil bir köprüdür. İnanç bir köprüdür. Tarih bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihîmiz içinde bütünleşmeliyiz. Onların bize yaklaşmasını bekleyemeyiz, bizim onlara yaklaşmamız gereklidir”[1] sözlerinin ışığında Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan Kırgızistan Cumhuriyetinin bağımsızlığa kavuştuğu 1992 yılına kadar ve bağımsızlıktan sonra günümüze kadar geçen süre zarfında Kırgızistan’la ilgili konularda Türkiye’de neler yapıldığının, binlerce yıllık geçmişi olan Kırgız kültürü üzerine akademik alanda Türkiye’de yapılan araştırmaların sayısı ve bibliyografya tespitine yönelik bir çalışma yapmaya karar verdik.

1993 yılında Büyük Öğrenci Projesi kapsamında Yüksek Lisans ve Doktora yapmak üzere Türkiye’ye geldiğimizde yaptığımız araştırmalar sonucunda Türkiye’de Kırgız kültürün ve dilinin, Kırgızistan’ın ekonomik ve sosyal yapısının yeterince araştırılmadığını gördük. Doğal olarak, bu boşluk, o zamanki süper güçlerin mücadelesinin, soğuk savaşın, ülkelerimizi ayıran demir perdenin yarattığı bir durumun sonucuydu, ayrıca o dönemdeki iletişim imkânlarına baktığımızda, karşımızda gelişmiş iletişim teknolojilerinin, internetin olmadığı ve bir bilgiye ulaşmanın, araştırma yapmanın zor olduğu bir dünya vardı. Sovyetlerin dağılmasından günümüze kadar pek çok şey değişti, Türkiye Türkolojisi eskiye nispeten çok büyük bir atılım gerçekleşti. İsakov’un[2] ve Solak’ın[3] hazırladığı Kırgızistan ile ilgili bibliyografyaların ve Milli Kütüphanenin elektronik tabanlarının en son verilerine göre Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan ve öncesinden Kırgızistan’ın bağımsızlığı ilan ettiği yıla kadar Kırgızlar hakkında Türkiye’de yayımlanan toplam makale sayısı 135’tir. Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla 1992 yılından itibaren Kırgızistan Türkiye ilişkilerinin her alanda hızla geliştiği görülmektedir. Bu da doğal olarak bilimsel araştırma sayısında bir patlama yaratmıştır. 1993 yılından bu güne kadar kayıtlara geçen makale sayısı 918’e ulaşmıştır. Abdülkadir İnan’ın 1910 yılında "Kırgız Sahralarından” başlıklı İstanbul’da Taariful Müslimin dergisinin 12. sayısında yayınladığı ilk makaleden itibaren 2013 yılına kadar yayınlanan makalelerin toplam sayısı 1050’dır. 1887 yılında Şirket-i Mürettibiye Matbaası tarafından basılan Ahmed Râsim’in Garâ’ib-i âdât-ı ekvâm adlı ilk eserle birlikte günümüze kadar yazılan kitapların toplam sayısı 168 olup bunlardan 139’u son 20 yılda yayımlanmıştır. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik tezlerinin toplam sayısı ise 263 olup son 20 yılda yapılan çalışmalar ise 245’dir. 1992 yılına kadarki çalışma sayısına bakılırsa bu çok önemli bir rakamdır.

 

 

1887-1992 dönemi

1993-2013 dönemi

1887-2013 dönemi

Dergi ve kitaplarda yer alan makale

134

916

1050

Kitap

29

139

168

Lisans tezi

13

3

16

Yüksek Lisans tezi

4

177

181

Doktora tezi

0

65

65

Doçentlik tezi

1

0

1

TOPLAM

 

 181

 

 1302

GENEL TOPLAM

1481

 

 

Elde edilen verilere bakıldığında 1993 yılında itibaren yapılan bilimsel çalışma sayısı önceki döneme göre neredeyse 7 kat artmıştır. Hem Türkiye genelinde 200’ü bulan Çağdaş Türk Lehçeleri, Türk Dili ve Tarih Bölümlerinde çalışan akademisyen sayısının hem Kırgızistan ve Türkiye arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin her geçen yıl daha da arttığına bakılırsa akademik çalışmaların sayısının da artmaya devam edeceği şüphesizdir.

Bu çalışmamızı Türkoloji alanında, özellikle Kırgızistan ve Kırgızlar konusunda çalışan araştırmacılara yararlı kaynak olacak ümidiyle dikkatinize sunuyoruz.

KISALTMALAR

Akt. Aktaran

b. Baskı

C: Cilt

Cev. Çeviren

Derl. Derleyen

Haz. Hazırlayan

MEB Milli Eğitim Bakanlığı

s. Sayfa

S: Sayı

TDK Turk Dil Kurumu

TTK Turk Tarih Kurumu

Ty. Tarih yok

Vd. ve diğerleri

Yay. Yayınları/Yayınevi

 

TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA

A.Türkçe Kitaplar

Sıra      Yazar Soyadı Adı, Eserin Adı, Basım yeri

1. Ahmed Râsim, Garâ’ib-i Âdât-i Ekvâm (İstanbul: Şirket-i Mürettibiye Matbaası) 1887 (1304)

2. İpekçioğlu, Fahriye, Türk Lehçeleri, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 19871. Ahmed Râsim, Garâ’ib-i Âdât-i Ekvâm (İstanbul: Şirket-i Mürettibiye Matbaası) 1887 (1304)

3. Çelik, Ülkü Kırgız Atasözleri, Ankara: Türk Dil Kurumu 2002

4. Gülensoy, Tuncer, Manas Destanı: (Türkiye Türkçesiyle), Ankara: Akçağ 2002 

5. Köseoğlu, Engin, Veli Aba, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı 2002

6. Saadettin Gömeç, Kırgız Türkleri Tarihi, Ankara, Akçağ  2002

7. Abdıbalık Çorobayev, Canıl Mırza; Türkiye Türkçesine Aktaran: Mehmet Aça, Ankara: TDK 2004

8. Gülensoy, Tuncer, Kırgız Türkçesi Grameri, Kayseri: Erciyes Üniversitesi 2004

9. Gülensoy, Tuncer, Türkiye Türkçesi -Kırgız Türkçesi, Kırgız Türkçesi -Türkiye Türkçesi Gramer Terimleri Sözlüğü, Kayseri: Erciyes Üniversitesi 2004

10. Gülensoy, Tuncer, Burul Sağınbayeva, Kırgızça Turkçe Jana Turkçe-Kırgızça Sozduk, Kayseri: Erciyes Üniversitesi 2004

11. Klavdia, Antipina, Köçkünov Aydarbek Kırgızların Millî Giysileri = Kyrgyzdyn Eldik Kiiimderi = The Kyrgyzs [Sic] Folk Clothes, Atatürk Kültür, Dil, ve Tarih Yüksek Kurumu (Turkey) Ankara: Türk Tarih Kurumu 2004

12. Moldobayev, Karıbek The Turkic Civilization İn The Context Of History And Globalization = Tarih ve Küreselleşme Işığında Türk Uygarlığı = Genezis Turkskoy Tsivilizatsii, Bishkek: Kırgız-Turkish Manas University 2004

13.Turgunbayev, Caştegin Kırgız Türkçesinde Sıfat-Fiil Ekleri: Şekil, Anlam, İşlev ve Türkiye Türkçesi İle Karşılaştırma, Ankara: Türk Dil Kurumu 2004

14. Çengel, Hülya Kasapoğlu, Kırgız Türkçesi Grameri: Ses ve Şekil Bilgisi, Ankara: Akçağ 2005

15. Erdem, Mustafa Kırgız Türkleri: Dini ve Sosyal Hayatı, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 2005

16. Eren, Abdurrahman, Aleskerli, Alesker, Yeni Anayasalar: Bağımsız Devletler Topluluğu ve Baltık Cumhuriyetleri, Ankara: TİKA 2005

17. Kasapoğlu-Çengel, Hülya Kırgız Türkçesi Grameri: Ses ve Şekil Bilgisi, Ankara: Akçağ 2005

18. Meyva, Yasemin, Manas Destanı, İstanbul: Parlak Yayıncılık 2005

19. Polat, Kemal Beşikten Mezara Kırgız Türkleri'nde Gelenek ve İnanışlar, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 2005

20. Kayıpov, Süleyman, Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi: (Nesir-Nazım), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı  2005

21. Karadavut, Zekeriya Kırgız Masalları, Konya: Kömen Yayınları 2006

22. Akmataliyev, A Kırgız Destanları-3, Hazırlayan Akmataliyev, A., Türkiye Türkçesine Aktaranlar: Fikret Türkmen, Gülsine Uzun, Baki Bora Hança, Kırbaşev, Keneş, Ankara: Türk Dil Kurumu 2007

23. Alperen, Mehmet, Manas Destanı, Özgün Uyarlama, İstanbul: Karakutu Yayınları 2007

24. Feyzioğlu, Yücel Er Tapıldı-Kırgız Masallarından, Trabzon: Trabzon Valiliği 2007. 

25. Moldo Togolok, Kırgız Destanları-2, Hazırlayanlar: Akmataliyev A., Mukasov M., Orozova Gülbara; Türkiye Türkçesine Aktaran, Caştegin Turgunbayev, Ankara: Türk Dil Kurumu 2007

26. Naruzbayev, Cumagül, Kırgız Destanları-5, Hazırlayan: Çelebi, Fatma, Ankara: Türk Dil Kurumu 2007

27. Orozbakoğlu, Sagınbay, Kırgız Destanları-6, Hazırlayanlar: S. Musayev, A. Akmataliyev; Türkiye Türkçesine Aktaranlar: Fikret Türkmen -Şurubu Uraimova, Ankara: Türk Dil Kurumu 2007

28. Toygar, Kâmil, Berkok, Nimet, Türk Dünyası Yemeklerinden Örnekler: Azerî -Kazak -Kırgız -Özbek –Türkmen, Ankara: TAKAV Matbaacılık 2007

29. Feyzioğlu, Yücel, Er Tapıldı (Kırgız Masallarından), İstanbul: Yazı Yayıncılık 2008

30. Yayın, Nerin, Kırgız Epik Terimler Sözlüğü, İstanbul: Ege Üniversitesi 2008

31. Akmataliyev, Abdıldacan, Kırgız Destanları -4: Merdirman, Hazırlayanlar: Abdıldacan Akmataliyev, Türkiye Türkçesine Aktaran: Ali Özgün Öztürk, Caynakova, Aynek, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 2009

32. Cakıpbekov, Aşım Biz Babasız Büyüdük: Seçme Hikayeler, Aktaranlar: Orhan Söylemez, Kemal Göz, Ankara: Bengü  2009

33. Feyzioğlu, Yücel, Er Tapıldı: Kırgız Masalları, İstanbul: Kardeş Yayınlar 2009

34. Alimanov, Kadırkul Kırgız Destanları-8= Kız Dariyka; Hazırlayanlar: Gülbara Orozova Abdıldacan Akmataliyev; Türkiye Türkçesine Aktaran: Ferah Türker, Orozova, Gülbara, Ankara: Türk Dil Kurumu 2010

35. İnayet, Alimcan Yusuf Manay ve Manas Destanı, İstanbul: Bilge Kültür Sanat 2010

36. Tan, Ali, Kırgız Türkçesinde Tasvir Fiilleri, Ankara: Türk Dil Kurumu  2010

37. Aytmatova, Roza Tarihin Ak Sayfaları; Çeviri: Orhan Söylemez, Erzurum: Salkımsöğüt 2011

38. Raev, Sultan Akimoviç, Haftanın Beşinci Günü; Çevirenler: Orhan Söylemez, Halit Aşlar, Kemal Göz, Ankara: Bengü 2011

39. Erhan Aydın, Fikret Yıldırım, Risbek Alimov, Yenisey -Kırgızistan Yazıtları ve Irk Bitig,Ankara: Bilgesu, 2013

 

B. Türkçe Doktora Tezleri

1.                   

İsmailova, Gülnara, Kırgız Mizahı ve Mizah Tipleri [Kyrgyz Humor And Humour Types], Doktora, Ege Üniversitesi

2001

2.                   

Turgunbayev, Caştegin, Kırgız Türkçesindeki Sıfat-Fiil Ekleri (Şekil-Anlam-İşlev ve Türkiye Türkçesi İle Karşılaştırma) [Participle Affixes İn The Kyrgyz Turkish: Form-Meaning-Function And Comparision With Turkish İn Turkay] Doktora, Çukurova Üniversitesi

2002

3.                   

Aşçı, Ufuk Deniz, W. Radloff’un "Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy" Adlı Eseri ve Eserde Geçen Kırgız ve Kazak Lehçelerine Ait Kelimelerin İncelenmesi (4 Cilt), Doktora, Selçuk Üniversitesi

2003

4.                   

 İsakunova, Gülnara, Türkiye Türkçesi ve Kırgız Türkçesinin Morfolojik Olarak Karşılaştırılması, Doktora, İstanbul Üniversitesi

2003

5.                   

Murzaraimoğlu, Bakıt, Baptizm ve Kırgızistan'da Baptist Faaliyetler, Ankara Üniversitesi

2003

6.                   

 Polat, Kemal, Kırgızlar’da Doğum, Evlenme ve Ölüm Fenomenleri, Doktora, Atatürk Üniversitesi

2003

7.                   

Uzun, Gülsine, Doğu Türkistan Kırgızlarından Derlenmiş Metinler (Gramer-Metin-İndeks), Ege Üniversitesi

2006

8.                   

Kudayberdiev, Kadırbek, Küreselleşme Sürecinde Stratejik İşbirlikleri ve Kırgızistan'daki Kırgız-Türk Şirketleri Üzerine Bir Araştırma, İstanbul Üniversitesi

2007

9.                   

Sagınbekov, Bakıt, Kırgızistan'da Ürkün Olayı ve Kırgız Şiirindeki Akisleri, Ege Üniversitesi

2007

10.               

Kulamshaeva, Baktygul, Kırgız Hikâye ve Destanlarında Anlatı Zamanları: Atadan Kalgan Tuyak Hikâyesi İle Manas ve Er Töştük Destanları Örneğinde, Ankara Üniversitesi

2008

11.               

Dıykanbayeva, Mayramgül, Kırgız Atalar Kültü ve Kırgız Atalar Kültünün Yaşayan Kültüre Etkileri, Gazi Üniversitesi.

 2009

12.               

Memmedov, Asim, Gürcistan ve Kırgızistan'da Yönetim Değişikliğinin Nedenleri ve Yeni Yönetimlerin Dış Politikaları, Ankara Üniversitesi

2009

13.               

Myrzabaev, Mametbek, Kırgızistan'da Din-Devlet İlişkileri, Ankara Üniversitesi

2009

14.               

Temür, Nezir, Sovyetler Birliği Döneminde Kırgızistan’da Folklor Politikaları ve Çalışmaları (1917–1958), Gazi Üniversitesi

2009

15.               

Turan Kallimci, İsmail, Bağımsızlık Sonrası Modern Kırgız Şiirinde Milli Temalar, Ege Üniversitesi

2009

16.               

Alimov, Ulanbek, Kırgız Aytışları, Ege Üniversitesi

2010

17.               

Baisalova, Nazira, Liberal Ekonomiye Geçiş Sürecinde Kırgızistan Ekonomisinde Kamu Açıkları, İstanbul Üniversitesi

2010

18.               

Çeribaş, Mehmet, Kırgız Türklerinin Destancılık Geleneği ve Er Soltonoy Destanı (İnceleme-Transkripsiyonlu Metin-Tıpkıbasım), Gazi Üniversitesi

2010

19.               

Kalberdiev, Abdilaziz, Tarihten Günümüze Kırgızların Allah Anlayışı, Ankara Üniversitesi

2010

20.               

Kamchybekova, Kyial, Kırgız Türkçesinde Duyu Fiilleri, Ankara Üniversitesi

2010

21.               

Kulamshaev, Kalmamat, Kırgız Türkçesindeki Ünlü İle Başlayan Fiiller Üzerine Etimolojik Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi

2010

22.               

Kulnazarova, Ainura, Orta Asya Geçiş Ekonomilerinde Turizm Sektörünün Mevcut Durumu ve Gelişme Olanakları: Kırgızistan Örneği, Balıkesir Üniversitesi

2010

23.               

Moldalieva, Nurgül, Kırgız Türkçesinin Sağlıkla İlgili Söz Varlığı, Gazi Üniversitesi

 2010

24.               

Orozalieva, Chynar, Karşılaştırmalı Olarak Kırgızistan ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarında İnsan Haklarının Korunması, Gazi Üniversitesi

2010

25.               

Orozobaev, Mayrambek, Kırgızcadaki İslam Dışı Geleneksel İnanç ve İnanışlarla İlgili Söz Varlığı, Ankara Üniversitesi

2010

26.               

Sağır, Adem, Sosyal ve Tarihsel Bağlamda Oş Kırgızistana Sürgün Edilen Batumlu Türklerin Sosyal Yapısı, Sakarya Üniversitesi

2010

27.               

Ünal, Levent, Cumhuriyet Dönemi Türkiye-Kırgızistan İlişkileri, Gazi Üniversitesi

2010

28.               

Alimova, Jyldyz, Türkiye Türkçesi Ağızları İle Kırgız Türkçesinin Söz Varlığı Açısından Karşılaştırılması, Ege Üniversitesi

2011

29.               

Gökhan Yandaş, Osman, 'Lale Devrimi' ve Kırgız Siyasetinde Enformel Dinamiklerin Rolü, Ortadoğu Teknik Üniversitesi

2011

30.               

Murzaeva, Dinara, Sovyet Sonrası Kırgızistan’da Demokrasiye Geçiş: Liderler, Vatandaşlar ve Siyasi Meşruiyet Anlayışı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi

2011

31.               

Namal, Bülent, Hizmet İşletmelerinde Kurumsal İtibarın Oluşturulmasında Pazarlama İletişiminin Rolü: Kırgızistan Üniversiteleri Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi

2011

32.               

Narkeeva, Meerim, Günümüz Kırgızistan'ında İslami Kuruluşların Faaliyetleri ve Toplumsal Sonuçları, Ankara Üniversitesi

2011

33.               

Şerifoğlu, Yasin, Türkiye Türkçesi İle Kırgız Türkçesindeki Mutluluk Mutsuzluk Kavramı İle İlgili Fiil ve Deyimlerde Anlam İlişkisi, Sakarya Üniversitesi

2011

34.               

Azimov, İnayetulla, Kur’an’daki Deyimler, Kırgızca Karşılıları ve Arapça Öğretiminde Kullanımı, Gazi Üniversitesi

2012

35.               

Topchubaev, Kubatali, Adep Dersi Öğretmenlerinin Yeterlilikleri: Oş İli Örneğinde Bir Alan Araştırması, Ankara Üniversitesi

2012

C. Türkçe Yüksek Lisans Tezleri

1.                   

Acımamatov, Zaylabidin, Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mezheplerin Rolü, Ankara Üniversitesi

2001

2.                   

Akdeniz Fatma, Semetey (Isa Cumabek Varyantı) Transkripsiyonlu Metin ve Gramatikal Dizin, Gazi Üniversitesi

 2001

3.                   

Chotoev, Zakir, Kırgızistan ve Birleşmiş Milletler Örgütü, Ankara Üniversitesi

2001

4.                   

 Kulamshaev, Kalmamat, Kırgız Türkçesinde Çekim Edatları, Gazi Üniversitesi

2001

5.                   

Ormon Ulu, İskender, Kırgızistan Örneğinde Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri İle Olan İlişkileri, Ankara Üniversitesi

2001

6.                   

Sadullah Karayanık, Kırgız El Comoktoru (Kırgız Halk Masalları) Metni Esasında Kırgızca Fiil,Gazi Üniversitesi

2001

7.                   

Sarlybek Ulu, Temirlan, Kırgızistan’da Siyasal Partiler, Ankara Üniversitesi

2001

8.                   

Temiralieva Gülayım, Kırgız Türkçesinde Bağlama Edatları, Gazi Üniversitesi

 2001

9.                   

 Yuldus Musahanov,Oşi ve Emali Kasidesi,Ankara Üniversitesi

2001

10.               

Adilbekova Hatima, Kırgızca Canıl Mırza Destanı’nın Transkripsiyonu ve Türkiye Türkçesine Aktarılması, Dokuz Eylül Üniversitesi

 2002

11.               

Ahmedov, Reşat, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Yapısal Analiz ve Türkiye İle Olan İlişkileri, Anadolu Üniversitesi

2002

12.               

Aida Süleymanova, Kırgız Türkçesi İle Türkiye Türkçesinin Karşılaştırmalı Sözdizimi, İstanbul Üniversitesi

2002

13.               

Alymbaev, Beknazar, Service Quality And Measurement Of Service Quality By Serqual: A Study On Kyrgyzstan Airlines Customers, Marmara Üniversitesi

2002

14.               

 Bayraktar, Seza, Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Halk Edebiyatı ve Folklor Unsurları, Fırat Üniversitesi

 2002

15.               

Chakiev, Baktybek, An Example Of USA İnfluence Upon The Central Asian States After The Soviet Disintegration, Dokuz Eylül Üniversitesi

2002

16.               

 Durmuş, Mustafa, Ak Möör Destanı Transkripsiyon, Aktarma, Gramatikal Dizin, Gazi Üniversitesi

 2002

17.               

 Hümeyra Nur Tekalan, Er Koşoy Destanı Transkripsiyonlu Metin, Aktarma, Gramatikal Dizin, Gazi Üniversitesi

 2002

18.               

Kachaganova, Elmira, İhracatta Fiyatlandırma ve Kırgızistan’daki Uygulama, Marmara Üniversitesi

2002

19.               

 Komatsu Hanako, Cengiz Aytmatov'un "Samançının Colu" Romanında Fiiller, Gazi Üniversitesi

 2002

20.               

Kulnazarova, Ainura, Kırgız cumhuriyeti’nin Turizm Politikaları ve Isık-Köl Örneği, Balıkesir Üniversitesi

2002

21.               

Moldalieva, Nurgül, Köktürkçeden Kırgız ve Türkiye Türkçesine Fiiller: Ses ve Anlam Bilgisi Bakımından Bir Karşılaştırma, Gazi Üniversitesi

2002

22.               

Moldobaev, Mirlan, Kırgızistan’da Serbest Piyasaya Geçiş Sürecinde Kamu Gelirlerinin Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi

2002

23.               

Musabaev, Talantbek, KOBİ'lerin Kırgızistan Ekonomisindeki Yeri, Ankara Üniversitesi

2002

24.               

Namazalieva, Kyzjibek, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Yönetim ve Karşılaşılan Sorunlar -Kırgızistan Örneği-, Ankara Üniversitesi

2002

25.               

Özcan, Göksel, Türkiye İle Ekonomik İlişkiler Çerçevesinde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Ekonomisi ve Türkiye İle İlişkilerin Geleceği, Anadolu Üniversitesi

2002

26.               

Sabyrbekov, Baiysh, Çokuluslu İşletmeler, Ortak Girişimler ve Kırgız Cumhuriyetinde Uygulamaları, Ankara Üniversitesi

2002

27.               

Saparov, Tikeş, Türk Cumhuriyetlerinden Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan’da Gelir Üzerinden Alınan Vergilerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi, Anadolu Üniversitesi

2002

28.               

Sarıev, Talaibek, Kırgızistan'da Dış Ticaretin Finansmanı, Ankara Üniversitesi

2002

29.               

Supasheva, Rashida, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Kırgızistan'daki Durum, Ankara Üniversitesi

2002

30.               

 Turan Kallimci, İsmail, Çağdaş Kırgız Şiiri ve Alıkul Osmanov’un Kırgız Şiirindeki Yeri, Muğla Üniversitesi

 2002

31.               

 Yelda İliç, Kırgız Halk Destanı Er Töştük, Gramer-Metin-Çeviri-Dizin, İstanbul Üniversitesi

 2002

32.               

Abdraimov, Oskonbek, Understanding Enclaves İn The World And İn The Territory Of The Kyrgyz Republic, Ortadoğu Teknik Üniversitesi

2003

33.               

Akbulaev, Nurhodja, Kırgızistan'da Turizm Sektörünün Gelişimi ve Finansal Açıdan Değerlendirilmesi, Sakarya Üniversitesi

2003

34.               

 Alimov, Ulanbek, Kırgızistan'da Akınlar ve Akınlık Geleneği, Ege Üniversitesi

 2003

35.               

Artikbaev, Kudrat, Kırgızistan'daki Camilerde İmamların Vaazlarında Kullandıkları Hadislerin Hadis İlmi Açısından Değerlendirilmesi (Oş Örneği), Ankara Üniversitesi

2003

36.               

Babataev, Abdiraşit, SSCB Dönemi Kırgızistan'da Orta Öğretim Ders Kitaplarında Yer Alan Dini Terimlerin Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi

2003

37.               

Baygaliyeva, Aliye, Sovyet Sineması ve Çok Uluslu Sovyet Sinemasında Bir Yönetmen: Tölömüş Okeyev, İstanbul Üniversitesi

2003

38.               

 Baysarieva, Baktıgül, Tölögön Kasımbek'in Singan Kılıç, Kelkel ve Baskın Adlı Romanlarında Kırgız Türklerinin Hayatı, Hacettepe Üniversitesi

 2003

39.               

 Baytok, Aysel, Kırgızcadan Türkçeye Çeviri Meseleleri, Ankara Üniversitesi

 2003

40.               

Bazarkulav, Sayfulla, Bağımsızlık Öncesi Kırgızistanda İlmi Ateizm Dersi, Yüksek Lisans,Ankara Üniversitesi

2003

41.               

Djoroev, Erkinbek, The Roots Of Corruption İn The Kyrgyz Civil Service, ODTÜ

2003

42.               

 Eren, Derya, Adam Bolgum Kelet Hikayesindeki Fiil Çekimleri ve Bunların Türkiye Türkçesindeki Karşılıkları, Gazi Üniversitesi

 2003

43.               

Kıdıraliyeva, Cıldız, Kırgızistan'da Dayanıklı Tüketim Malları Pazarı ve Gelişme Eğilimleri, Dokuz Eylül Üniversitesi

2003

44.               

Kurmanbekov, Denişbek, Kırgızistan'da Yabancı Sermaye Yatırımları, Marmara Üniversitesi

2003

45.               

Mirzabaev, Mametbek, Kırgızistan'da Dini Hayat (Oş Örneği), Ankara Üniversitesi

2003

46.               

Muhambeton, Omurbek, Transition Period And Decentralization İn The Kyrgyz Republic, ÖDTÜ

2003

47.               

Nadir Büyükalaca, Orhan, Kırgızistan'da Din Eğitimi ve Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi, Ankara

2003

48.               

Normatov, Haivat, Türk Girişimcilerin Kırgızistan'da Karşılaştıkları Sorunlar, Sakarya Üniversitesi

2003

49.               

Orunbaev, İslamidin, Effects Of Kyrgyzstan's Evolution From The Socialst İnto The New Marketing System-Customers And Salespeoples Perception Changes İn Transition Pediod, Marmara Üniversitesi

2003

50.               

 Öztekin,Yılmaz, Van Kırgızları'nın Tarihi Kişiler Hakkındaki Ağıtları, İnceleme-Metin, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 2003

51.               

 Öztürk, Ali Özgün, Kırgız Türklerinin Mendirman Destanı Transkripsiyon, Aktarma, Gramatikal Dizin, Gazi Üniversitesi

 2003

52.               

Saktanbekova, Nazire, 1990’Dan Sonra Kırgızistan’Da Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanması, Selçuk Üniversitesi

2003

53.               

Shakitov, Tilek, Kırgızistan'da Serbest Bölge Uygulamaları ve Yaşanan Sorunlar, Yüksek Lisans

2003

54.               

 Şerifoğlu, Yasin, Manas'ın Semetey Kolunda (İsa Cumabek Uulu Varyantı) Çekimli Fiiller, Ankara Üniversitesi

 2003

55.               

Alparslan, Fatih, Kırgızistan Turizm Coğrafyası, Marmara Üniversitesi

2006

56.               

Çelebi, İsa, Kırgız Halk Edebiyatında Koşoklar (Ağıtlar), Gazi Üniversitesi

2006

57.               

Meskhidze, Maia, Türkiye ve Kırgız Türkçelerinde Renk İsimleri İçeren Deyimler, Gazi Üniversitesi

 2006

58.               

Öraz, Seçil, Political Leadership And Democratic Transition: The Case Of Askar Akaev İn Post-Soviet Kyrgyzstan, ÖDTÜ

2007

59.               

Ryspakova, Merim, Codex Cumanicus İle Kırgız Türkçesi Arasında Bir Karşılaştırma Denemesi: -Ses Bilgisi, Gazi Üniversitesi

 2007

60.               

Akimcan Kızı, Bukatça, Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan Ortaöğretim Ders Kitaplarında Din Anlatımı, Ankara Üniversitesi

2008

61.               

Alimov, Kubanychbek, Kırgızistan’daki Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Yönetimindeki Problemler, Yıldız Teknik Üniversitesi

2008

62.               

Kabılbekova, Samara, Kırgızistan’daki Lale Devriminin Türk-Kırgız Basınına Yansıması, Gazi Üniversitesi

2008

63.               

Nazarkulova, Rita, Bağımsızlık Sonrasında Kırgızistan-Rusya Federasyonu İlişkileri Ekseninde Kırgız Cumhuriyeti'nin Dış Politikası, Uluslararası İlişkiler --Tezler; Gazi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi

2008

64.               

Nurmatov, Mirlanbek, Kırgız Türkçesindeki Deyimler: (Aktarma-İnceleme), Gazi Üniversitesi

 2008

65.               

Özen, Selma, Konu ve Yapı Bakımından Kırgız Peri Masalları, Ankara Üniversitesi

2008

66.               

Özeren, Mehmet, Kırgız Türkçesi’nde Ünsüzler ve Ünsüz Olayları, Fırat Üniversitesi

2008

67.               

Özgen, Nurcan, Yirminci Yüzyılın İlk Yarısında Kırgız Edebiyatı Tarihi (1900-1950), Gazi Üniversitesi

2008

68.               

Tillekov, Seyitbek, Galatasaray Brand İdentity Positioning: Can İt Be A Model For Kyrgyzstan?, Yeditepe Üniversitesi

2008

69.               

Akşar, Kerem, Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Büyük Güçlerin Kafkasya’ Da Nüfuz Kazanma Mücadeleleri-Kırgızistan Lale Devrimi, Trakya Üniversitesi

2009

70.               

Doğan, Sabri, Kırgız Masalları: (Metin-İnceleme), Gazi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi

 2009

71.               

Ece Kanlı, Ayşe, SSCB'nin Dağılmasından Sonra Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye İlişkileri, Kadir Has Üniversitesi

2009

72.               

Gribenşikova, Lüdmila, Kırgızistan’da Yazılı Basının Kamuoyu Oluşturmadaki Rolü: 24 Mart Örnek Olayı, Ege Üniversitesi

2009

73.               

Isaev, Danıyar, Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan Ekonomisi ve Yabancı Yatırımların Ülke Ekonomisindeki Rolü, Selçuk Üniversitesi

2009

74.               

Nur Kırgız, Ayşe, Van Ulupamir Kırgız Ağzı Üzerine Derleme Çalışması (İnceleme-Metin-Sözlük), Marmara Üniversitesi

2009

75.               

Orozonov, Marlis, SSCB Dönemi ve Sonrası Kırgız Cumhuriyeti Parlamentosu'nun Düzeni, İstanbul Üniversitesi

2009

76.               

Özgan, Timur, Göktürkçe Metinlerdeki Sözcüklerle Kazak ve Kırgız Türk Lehçelerindeki Sözcüklerin Karşılaştırılması (Dil ve Anlam Özellikleri Bakımından), İstanbul Üniversitesi

2009

77.               

Şerimbekov, Nurlan, Kıpçak Türkçesi ve Kırgız Türkçesi Arasında Bir Karşılaştırma Denemesi; Gazi Üniversitesi

 2009

78.               

Abdujabarov, Shavkat, Kırgızistan ve Türkiye Bankacılık Sisteminin Karşılaştırmalı Analizi, İstanbul Üniversitesi

2010

79.               

Akdeniz, Zeynep, Kırgız Türklerinde Kut İnancı, Ege Üniversitesi

2010

80.               

Altınışık, Yasemin, Kırgız Türkçesinden Yapılan Edebi Çevirilerde Kültürel Ögelerin Aktarımı -Sıngan Kılıç Romanı Örneğinde -, Gazi Üniversitesi

 2010

81.               

Baigashkaeva, Altynay, Kırgızistan’da Kitap ve Kütüphane, İstanbul Üniversitesi

2010

82.               

Borsokeeva, Nurabübü, Türk ve Kırgız Edebiyatında Destani Unsurların Mukayesesi, Gazi Üniversitesi

 2010

83.               

Busurmankulova, Zhanyl, BDT Entegrasyonunun Kırgızistan Ekonomisine Etkisi ve Önemi, İstanbul Üniversitesi

2010

84.               

Gümüş, Muhittin, Türkçe ve Kırgızca Dil Yapılarının Dil Öğretimi Amaçlı Karşılaştırması, Ankara Üniversitesi

2010

85.               

Kangeldiev, Jalynbek, Mikro Finans ve Kırgızistan Örneği, İstanbul Üniversitesi

2010

86.               

Minbaeva, Aijana, Kırgızistan Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi ve Uygulanabilecek Turistik Ürün Çeşitleri, Dokuz Eylül üniversitesi

2010

87.               

Moldokmatova, Kyial, Job Satisfaction Among Public And Private Organizations: The Case Of Public And Private University İnstructors İn Kyrgyzstan, Dokuz Eylül Üniversitesi

2010

88.               

Satybaldıeva, Janyl, Uluslararası Muhasebe Standartları İle Kırgızistan Muhasebe Standartlarının Karşılaştırılması ve Muhasebeleştirilmesi, Marmara Üniversitesi

2010

89.               

Sharshenalieva, Gulnaz, Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Kırgızistan Cumhuriyeti Bankacılık Sistemi, Para ve Kredi Politikası, İstanbul Üniversitesi

2010

90.               

Tekin, Arzu, Sovyetler Birliği Döneminde Kırgızistan, Fırat Üniversitesi

2010

91.               

Can, Barış, The Altai Union: A Potential Customs Union Between Turkey, Central Asia And South Korea, Boğaziçi Üniversitesi

2011

92.               

Durhan, Nazgül, Elif Şafak’ın “Aşk” ve Turusbek Madılbay’ın “Feniks” Adlı Eserlerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi, Akdeniz Üniversitesi

2011

93.               

Ergeshov, Ermamat, Kırgız Türklerinin Kültüründe Müzikterapi Uygulamaları ve Maneviyat İlişkisi, Ankara Üniversitesi

2011

94.               

Jamankulova, Nazila, Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan Güvenlik Politikaları: ABD ve Rusya'yı Dengeleme Politikası, İstanbul Üniversitesi

2011

95.               

Karakaya, Ebru, Kırgız Hikâyeci Murza Gaparov ve “Ak Poezd”, “Künöstüü Aral”, “Darıyalardın ŞookumuAdlı Hikâyeleri, Gazi Üniversitesi

2011

96.               

Kızılkaya, Buğra, Cengiz Aytmatov'un Romanlarında Kadın, Fatih Üniversitesi

2011

97.               

Kydyralieva, Nargis, Sovyet Sonrası Kırgızistan’da Sivil Toplum Kuruluşları ve Toplumsal Etkileri: Sverdlovsk Örneği, İstanbul Üniversitesi

2011

98.               

Mahamatjan Kyzy, Djulietta, The Effects Of Perceived Nepotism And Job Stress On Organizational Citizenship Behavior: An Emprical Study İn Kyrgyz Family-Managed Company, Marmara Üniversitesi

2011

99.               

Niazalieva, Saltanat, Kırgızistan'da Ticaret Sektörünün Milli Gelire Katkısı, İstanbul Ün.

2011

100.           

Ovsiyenko, Yevgeniya, The Dynamics Of Democratization İn Post-Communist Countries: The Cases Of Georgia, Ukraine And Kyrgyzstan, Sabancı Üniversitesi

2011

101.           

Sarygulova, Chinara, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde İstihdam Politikası: Kırgızistan Örneği, İstanbul Üniversitesi

2011

102.           

Shadykanov, Kadyrbek, Kırgızistan'da Yatırımları Teşvik Edici Vergi Politikasının Etkinliği, İstanbul Üniversitesi

2011

103.           

Yalın, Yasemin, Kırgız Türkçesi İle Türkiye Türkçesi Arasındaki Kelime Eş Değerliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2011

104.           

Çelik, Adil, Kırgız Türklerinin Arkaik Destanlarında Mitik Unsurlar, Dumlupınar Üniversitesi

2012

105.           

Kadırova, Nazgül, Kırgız Türkçesi İle Altay Türkçesinde Karşılaştırmalı Fiil, Gazi Üniversitesi

2012

106.           

Nasirova, Azada, Kırgızcadaki Farsça Alıntı Kelimeler: Ses Bilgisi İncelemesi, Gazi Üniversitesi

2012

D. Türkçe Makaleler

1.       

Cumaguloviç Cumagulov Çetin, “Vilhelm Thomsen'in Çalışmaları ve Kırgızistan'da Bulunan Göktürk Yazıtları, TDAY 1993

1993

2.       

Gürsoy-Naskali, Emine, “Kırgız Şairi Alıkul Osmonov [1915-1950], TDK 1996, 02, 1996

1996

3.       

Tezcan, Mehmet, “Yenisey Kırgızları İle Kimaklar'ın IX.-X. Yüzyıllardaki Etnik-Kültürel Münâsebetleri, Sayı 7 (1997): Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 1997

1997

4.       

Turgunbayev, Caştegin, “Er Töştük Destanı ve Saltuk Nâme’deki Bir Olay Motifi Üzerine”, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Sayı: 12, Nisan 1997

1997

5.       

Gül, Bülent, “Doğu Karadeniz’de ve Kırgızistan’da Anlatılan “Geyik Ana” Efsanesi Üzerine Bir Deneme, Milli Folklor 5(40), Kış, 1998

1998

6.       

Ölmez, Mehmet “Fu-Yü Kırgızcası ve Akrabaları” XII.Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 14-16 Mayıs 1998 Mersin Üniversitesi, 187-196, 1998

1998

7.       

Turgunbayev, Caştegin,“-a turur Şimdiki ve -p turur Geçmiş Zaman Eklerinin Yapısı Üzerine”, Türk Dünyası, Sayı: 8, Güz 1999

1999

8.       

Alyılmaz, Kemal “Kırgız Atasözlerinden Seçmeler” Atatürk Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 17, 2001

2001

9.       

Cumaguloviç Cumagulov Çetin “Göktürk Harfli Yazıtların Kırgızistan’daki Araştırılması, Muhafazası ve Bugünkü Durumu” TDAY Belleten 2000, Ankara, 2001,

2001

10.   

Coşkun, Selçuk “Kırgızistan'lı Bir Âlim: Şerafeddin Kervânî (1905-1985) Hayatı, Eserleri ve Hadisçiliği” Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Cilt 9, Sayı 20 (2002):, 2002

2002

11.   

Koç, Saadettin “Kırgız Edebiyatında Nesrin Gelişimi ve Tölögön Kasımbek” 13, 2002, 2002

2002

12.   

Baycaun, Suale “Orta Asya'da Bitmeyen Sınır Sorunları: Kırgızistan-Özbekistan Gerginliği, Stratejik Analiz” 2003/ 2001 Sb 177

2003

13.   

Ceritoğlu, Murat “Kırgız Türkçesindeki Edatların Yanaştıkları Sözlerin Durumlarına Göre Sınıflandırılması ve İşlevleri” Türk Dünyası Araştırmaları, 2003/ 1980 Sa 26

2003

14.   

Emsen, Selçuk Ömer; Kuşcu, Sinan; Sarsılmaz, Filiz, “Phillips Eğrisi Analizi ve Geçiş Ekonomilerinden Kırgızistan Üzerine Uygulama”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2003/ 1985 Sa 21

2003

15.   

Kasapoğlu Çengel, Hülya, “Fu-Yü Kırgızcasının Temel Söz Varlığı”, Milli Folklor, Sayı 60, 2003

2003

16.   

Kavak, Bahtışen,  “Tüketicilerin Satınalma Yoluyla Bir Mağazayı Nasıl Cezalandırdıkları Veya Ödüllendirdiklerini Tanımlayıcı Bir Model: Türkiye ve Kırgızistan'daki Öğrenciler Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Analiz”, Boğaziçi Journal: Review Of Social, Economic And Administrative Studies, 2003, 17(2): 73-94

2003

17.   

Sadıkov, T., “Ad Durum Çekimlerinin Kırgızca Türkçe Tipleri”, Türkbilig, 2003/ 2000 Sa 32

2003

18.   

Ülkenli, Haldun, “Kırgızistan'daki Batı Tanrı Dağları, Zengin ve Zorlu Rota Seçenekleri Sunuyor Ala Arça'nın Duvarlarında”, Atlas, 2003/ 1993 Sb 328

2003

19.   

Yıldız, Hüseyin, “Kırgız Atasözleri”, Milli Folklor, Sayı 58, 2003

2003

20.   

Yüce, Mehmet, “Kırgızistan'ın Dış Ticaret Yapısı ve Gelişimi Üzerine Bir İnceleme”, Türk Dünyası Araştırmaları, 2003/ 1980 Sa 26

2003

21.   

Zhen-Hua, Hu, “Fu-Yü Kırgızlarının Günlük Hayatta Kullandıkları Bazı Kelimeler”, Milli Folklor, Sayı 58, 2003

2003

22.   

Kaya, Doğan, “Nevruz Geleneği ve Kırgızlarda Nevruz”, turkoloji.cu.edu.tr/ 2003

2003

23.   

Acar, Attila İbrahim, “Geçiş Ekonomisinin Kırılma Noktası: Kırgızistan’da Yatırım İklimi ve Makro Değerlendirmeler”, Türk Dünyası Araştırmaları, 2004/ 1980 Sa 26

2004

24.   

Aksoy, Mustafa, “Kırgız Gelenekleri ve Abramzon”, International Journal Of Human Sciences Issn: 1303-5134, Vol 1, No 1 (2004)

2004

25.   

Alyılmaz, Kemal, “Kırgız Fırkalarından Seçmeler”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2004/ 1994 Sa 26

2004

26.   

Cigitov, Salican, “Sovyet Döneminden Önce Kırgız Edebiyatı”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 17, 2004

2004

27.   

Kasapoğlu Çengel, Hülya, “Kırgızistan’da İki Dillilik”, Türk Yurdu, 2004/ 1960 Sb 27

2004

28.   

Kasapoğlu Çengel, Hülya, “Fu-Yü Kırgızcasının Ses Özellikleri”, Türkbilig, 2004/ 2000 Sa 32

2004

29.   

Akgün Çomak, Nebahat,  “Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Sinema Dili Bağlamında Yeniden Okunması”, Galatasaray Üniversitesi İletişi Fakültesi, 2004: 87-97

2004

30.   

Kalkan, Mustafa, Moğolların XIV.-XVI. Yüzyıllarda Kırgız ve Kazaklar Üzerindeki Etkileri, Akademik Araştırmalar Dergisi, 2004/ 1999 Sa 17

2004

31.   

Kaya, Doğan, “Kırgızların Son Büyük Manasçısı Sayakbay Karalayev, Mitten Meddaha” Türk Halk Anlatıları Ulusla arası Sempozyumu, Ankara, 25-27 Kasım 2004.

2004

32.   

Koloğlu, Orhan, “Kırgızistan: Manas’ın Ülkesi Bir Destanla Yaşayan Topraklar”, Popüler Tarih, 2004/ 2000 Sb 298

2004

33.   

Ölmez, Mehmet, “Fuyu Kırgızcası ve Fuyu Kırgızcasında Geçmiş Zaman Biçimleri”, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Tok, Ankara 2004

2004

34.   

Ölmez, Mehmet, “Mançurya'daki Altay Dilleri ve Fuyü Kırgızcası Üzerine Bir Araştırma Gezisi”, Türk Dilleri Araştırmaları 14 (2004)

2004

35.   

Sadıkov, Taşpolat; Şarşenbaev, Bakıt “Manas: Kırgızca-Türkçe Dizini Düzenleme Projesi”, Avrasya Etüdleri, 2004/ 1995 Sa 5

2004

36.   

Temür, Nezir, “Kırgız Türklerinde Sınçılık Geleneği ve Tolubay Sınçı”, Bilig/ Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 2004: 179-193

2004

37.   

Uğurlu, Mustafa, “Türk Lehçeleri Arasında Kelime Eş Değerliği”, Bilig/ Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 2004: 29-40

2004

38.   

Abdikaparov, İzat, Karaköy, Çağatay “Kırgızistan’da Para Politikası”, Dış Ticaret Dergisi, 2005/ 1996 Sa 15

2005

39.   

Arık, Durmuş, “Kırgızlar’da Kurban Fenomeni”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005/ 1970 Sb 582

2005

40.   

Biray, Nergis, “Bir Sevda Masalı: Kırgızistan”, Türk Yurdu, 2005/ 1960 Sb 27

2005

41.   

Biray, Nergis, “Kırgız Türkçesinde Deyimler ve Deyimlerin Sınıflandırılması Üzerine”, Fikret Türkmen Armağanı, Sayfa 121, Aralık 2005

2005

42.   

Budak, Leyla, “Kırgızistan’da Demokratikleşme-Medya İlişkileri Yasal Düzenlemeler, Uygulama ve Sorunlar”, Türk Yurdu, 2005/ 1960 Sb 27

2005

43.   

Buran, Ahmet, “Kırgızistan’daki Dillerin Bugünü ve Geleceği”, Türk Yurdu, 2005/ 1960 Sb 27

2005

44.   

Cigitov, Salican, “Kırgızistan’da Diğer Pembe Devrimlere Benzemeyen Siyasi Ayaklanma”, Türk Yurdu, 2005/ 1960 Sb 27

2005

45.   

Dikkaya, Mehmet; Kadı, Osman, “Dönüşüm Sürecinde Kırgızistan’ın Ekonomik Sorunları”, Akademik Araştırmalar Dergisi, 2005/ 1999 Sa 17

2005

46.   

Doğan, Levent, “ Kutadgu Bilig'den Hareketle Çağdaş Türk Lehçelerinde Arapça Alıntı Kelimeler Üzerine Bir Karşılaştırma”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2005, 7(2): 46-72

2005

47.   

Doğan, Levent, “Türk Dilinde Organ Adları Üzerine Bir İnceleme -Ana ve Ara Temel Kelimeler”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2005, 6(1): 142-164

2005

48.   

Ekici, Gökçen, “Neden En Zayıf Halka Kırgızistan?”, Stratejik Analiz, 2005/ 2001 Sb 177

2005

49.   

Ekici, Gökçen, “Sarı Devrim Sonrasında Kırgızistan’ı Bekleyen Sorunlar ve STK’ların Sorumluluğu”, Stratejik Analiz, 2005/ 2001 Sb 177

2005

50.   

Aliyeva Esen, Minara, “Lobnor Ağzındaki ve Kırgız Türkçesinin Özelliklerinin Karşılaştırmalı İncelemesi”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 2005/ 1996 Sa 49

2005

51.   

İnan, Abdulkadir, “Türkistan İzlenimleri: Kırgızistan”, Ankara: Türk Yurdu Dergisi, (Özel Sayı: Türk Dünyasından Esintiler-II) C. XXV, Sayı: 215, Temmuz 2005, ss.27-36.

2005

52.   

Kaya, Doğan, “Kırgızların Millî Oyunu Kökbörü”, İzzet Gündağ Kayaoğlu Hatıra Kitabı-, Makaleler, İstanbul, 2005, S. 303-313, 2005

2005

53.   

Kıldıroğlu, Mehmet, “Tarihi Kaynaklarda Kırgız Adı ve Anlamı”, Türk Dünyası Araştırmaları, 2005/ 1980 Sa 26

2005

54.   

Kılıç, Filiz, “Kırgızistan Tatar Türklüğü ve Dil Durumları”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2/3:84-91 2/ 3 Eylül 2005

2005

55.   

Nakiboğlu, Sadi H. “Kırgız Türkçesinde Ekleşmiş +day Edatı Üzerine Bir İnceleme”, Türk Dünyası Araştırmaları, 2005/ 1980 Sa 26

2005

56.   

Öçalan, Muharrem, “Kırgız Türkçesi-Türkiye Türkçesi Arasında Halk ve Çocuk Edebiyatı Alanında Karşılıklı Eser Aktarımlarının Önemi ve Moldo Kılıç’ın ‘Buudayıktın Toyu’ Eserinin Çevirisi”, III.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabad-Kırgızistan ( 07-09 Haziran 2005 ), I. Cilt, S. 232-243, 2005

2005

57.   

Polat, Kemal, “Beşikten Mezara Kırgız Türkleri’nde Gelenek ve İnanışlar” [Kitap Tanıtma], Dini Araştırmalar, 2005/ 2005 Sa 19

2005

58.   

Soysal Polat Fazlı, “Bütünleşme Bağlamında Kırgızistan'ın Dindevlet ve Toplum İlişkilerine Genel Bir Bakış.” (Turkish). Ekev Academic Review. Fall2005, Vol. 9 İssue 25, P161-174. 14p., 2005,

2005

59.   

Tanç, Mustafa, “Günümüz Kıpçak Türk Lehçelerinden Karaçay-Malkar, Kazak, Kırgız, Kumuk, Nogay ve Tatar Türkçesinde-A ve -Y Zarf-Fiil Eklerinin-Mağa İşleviyle Kullanılışı Üzerine”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2005/ 1994 Sa 26

2005

60.   

Yeniçeri, Özcan, “Kırgızistan’daki Devrimin Anlamı ve Muhtemel Yansımaları”, Türk Yurdu, 2005/ 1960 Sb 27

2005

61.   

Balcı Altıntaş Ayşe, “Haberler: Nadirova'nın Kırgızcadaki Bitki Adları Üzerine Söyleşisi”, Türk Dili Dergisi, Sayı 659, 2006

2006

62.   

Arslan, Esat, “Kırgızistan Notları...Kırgızistan’da Bir Şeyler Değişti Mi?”, 2023, 2006/ 2002 Sb 121

2006

63.   

Battalova, Sanya, “Kırgızistan Kütüphaneleri Konsorsiyumu-Dayanışma ve İşbirliğinin Gelişmesi Yolunda Yeni Bir Adım”, Türk Kütüphaneciliği, 2006/ 1987 Sa 57

2006

64.   

Giray Bozkurt, Saynur “Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan’da Kadife Devrimler”, Jeopolitik, 2006/ 2002 Sb 120

2006

65.   

Buran, Ahmet, “Oş İlinin Özgön İlçesinde (Kırgızistan) Yaşayan Türkler ve Ağızları Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı”, Bilkent Üniversitesi (26-28 Eylül 2006, Ankara)., 2006

2006

66.   

Cigitov, Salican, “Kırgız Yazı Dilinin Ortaya Çıkması ve İlk Edebi Örnekler”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 2006/ 1996 Sa 49

2006

67.   

Cihan, Ahmet, “Kırgızistan’da Dini Bilinçlenme Trendinin Yükselmesi, Dindarlaşmanın Toplumsal Tezahürleri: Güney Kırgızistan’da Celalabat Kenti Örneklemi”, Türk Dünyası Araştırmaları, 2006/ 1980 Sa 26

2006

68.   

Cumakunova, Gülzura, “Türkçeyi Türkçeyle Anlatmak: Türkçe-Kırgızca Sözlük'ün Neşrinden Sonra”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/ 1: 21-3, 2006

2006

69.   

Karadavut, Zekeriya, “[ Nasreddin Hoca (Apendi) ] Kırgızlarda Kuudulluk ve Apendi (Nasreddin Hoca)”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2006/ 1992 Sa 42

2006

70.   

Kaya, Doğan, “Kırgızların Yaşayan Dört Büyük Manasçısı”, 1. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı –Bildiriler-(9-15 Nisan 2006, Çeşme-İzmir), Ankara, 2007, C. III, S. 1293-1300, 2006

2006

71.   

Kıldıroğlu, Mehmet, “IX-XVI. Asırlarda Yenisey-İrtiş Bölgesinde Kırgız-Kıpçak İlişkileri”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2006/ 1994 Sa 26

2006

72.   

Kınacı, Cemile, “Manasçılık ve Kadın Manasçıları”, Millî Folklor, Cilt: 9 Yıl: 18 Sayı: 70 Bahar: 2006

2006

73.   

Oğan, Gökçen, “Kırgızistan’da Demokratikleşme Sancısı”, Stratejik Analiz, 2006/ 2001 Sb 177

2006

74.   

Ölmez, Mehmet, “Mançurya'daki Fuyu Kırgızları ve Dilleri”, Büyüktürk Dili Kurultayı Bildirileri, Bilkent Üniversitesi, Ankara 2006, 2006

2006

75.   

Petrici, Boris, “Kırgız Devrimci Edil Baisalov: Bir Enternasyonal Demokrasi Üyesinin Portresi”, Birikim, 2006/ 1975 Sb 50

2006

76.   

Polat, Fazlı, “Üniversite Gençliğinin İslam Dini Konusundaki Algılamaları ve Dünya Görüşleri Üzerine Bir İnceleme (Güney Kırgızistan Bölgesi)”, Dini Araştırmalar, 2006/ 2005 Sa 19

2006

77.   

Şerifoğlu, Yasin, “Kırgız Türkçesinde -Bay/ -Bey Zarf-Fiili Üzerine Bir İnceleme”, Türk Dünyası Araştırmaları, 2006/ 1980 Sa 26

2006

78.   

Tan, Ali, “Kırgız Türkçesinde Tasvir Fiilleri Üzerine, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi”, TDK Yayınları, Ss.67-110, Yıl: 2006/ II Sayı: 22, Ankara., 2006

2006

79.   

Tolkun, Selahattin, “Kırgız Türkçesinde -A Elek Partisibi”, Manas Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 15, 2006

2006

80.   

Yalçınkaya, Alaeddin, “Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan Cumhuriyetleri Arasında Fergana Serbest Ticaret Bölgesi Projesi”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2006/ 1984 Sb 48

2006

81.   

Yıldız, Naciye, “Kırgız Türklerinde İş Türküleri”, Milli Folklor, Sayı 70, 2006

2006

82.   

Yüce, Mehmet, “Eski Sovyet Birliği Ülkelerinde Mükelleflerin Vergiye Bakışı Üzerine Bir Çalışma”  Journal Of Academic Studies. Nov2006-Jan2007, Vol. 8 İssue 31, P65-81. 17p., 2006

2006

83.   

Yüce, Mehmet, “Kırgız Türklerinin Ulusal Kimlik Politikası”, Türk Dünyası Araştırmaları, 2006/ 1980 Sa 26

2006

84.   

Yüce, Mehmet, “Kırgız Türklerinin Ulusal Kimlik Politikası”, Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı: 9 Yıl: Mayıs 2006

2006

85.   

Yıldız, Habib, Abdiyeva, Raziyahan “Kırgız Vergi Sisteminin Mevcut Yapısı, Kamu Harcamalarını Karşılama Performansı ve Temel Sorunları”, Avrasya Etüdleri, 2007/ 1995 Sa 5

2007

86.   

Akçali, Pınar, “Orta Asya'da Siyasal İstikrar ve Demokrasi Dengesi: Kırgızistan Örneği”, ODTÜ Gelişme Dergisi, 2007, 34(2): 113-136,

2007

87.   

Alimbekov, Akmatali, “Etnopedagoji ve Kırgız Etnopedagojisinin Temel Kavramları”, Türk Yurdu, 2007/ 1960 Sb 27

2007

88.   

Alimova, Cıldız, “Kırgız Türkçesinde Asli Ünlü Uzunlukları”, Turkish Studies 2/ 2, 2007

2007

89.   

Aydın, Erhan, “Eski Türk Yazıtlarındaki Kırgız Seferleri Üzerine Notlar”, Sibirya İncelemeleri, 2007

2007

90.   

Biray, Nergis, “Türkiye Türkçesi İle Kırgız Türkçesindeki Cümlelerin Unsurları Bakımından Karşılaştırılması”, Dil Araştırmaları, 2007/ 2008 Sa 6

2007

91.   

Ceritoğlu, Murat, “Kırgızcada Ünsüz Uyumu Dışında Kalan Ek Biçim Birimlerin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi”, Kazakistan ve Türkiye'nin Ortak Kültürel Degerleri Uluslar Arası Sempozyumu 21-23 Mayıs 2007

2007

92.   

Cumakunova, Gülzura, “Kırgızların Mitolojik İçerikli Destanlarından Kococaş Destanı”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 2, 2007

2007

93.   

Gürsoy Naskali Emine, “İstiklâl Marşımız ve Kırgızistan Bayrağı”, Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2007

2007

94.   

K. Kubatov Egenberdi, “Kırgız ve Türkiye Türkçelerinde Fiil Kipleri”, Manas Üniversitesi SBdergisi, 2007

2007

95.   

Kara, Füsun, “Rusya’nın Kırgızistan’daki Koloni Siyaseti (1852-1917)”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2007/ 1987 Sa 96

2007

96.   

Koca, Ergün, “Kırgız Türk Dillerindeki Yansıma Sözcüklerden Oluşan İkilemeler”, Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi Kırgız Dili ve Edebiyatı Dergisi 12, 2007

2007

97.   

Ölmez, Mehmet, “Kırgızca ve Eski Türkçe Arasında Sözlüksel Karşılaştırmalar: Ünlüler”, II.Uluslar Arası Büyük Türk Dili Kurultayı (İhsan Doğramacı’ya Armağan), Ankara, 2007: S. 423-430., 2007

2007

98.   

Özgün Öztürk Ali, “Bir Kırgız Destanı: Mendirman”, Milli Folklor, Sayı 74, 2007

2007

99.   

Polat, Kemal, “Misyonerlerin Kırgızistan’da Dağıttığı Bazı Kitapların Şekil ve Muhteva Açısından Değerlendirilmesi”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2007/ 1994 Sa 26

2007

100.           

Tanç, Mustafa, “Türk Dilinde Edilgen Çatı Eki -l-’nin Tarihi Türk Lehçelerinde Kimi Fiil Kök ve Gövdelerine Gelişi ve Bunun Kazak, Kırgız Türkçelerindeki Durumu Üzerine”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 2007/ 1996 Sa 49

2007

101.           

Turgunbayer, Caşteğin, “Türk Dünyası Destanlarında Ortak Motifler Üzerine”, Türk Dünyası (Dil ve Edebiyat Dergisi), Sayfa 93-102, 2007

2007

102.           

Tutar, Hüseyin, “Kırgızlarda Akrabalık Terminolojisi ve Akrabalık İlişkileri”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 6, 2007

2007

103.           

Ulutaş, İsmail, “Kırgız Türkçesinde İkilemeler”, Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı 13, Ekim, 2007

2007

104.           

Ulutaş, İsmail, “Kırgız Türkçesinde -ş İşteşlik Ekinin Üçüncü Çokluk Şahıs İfadesi İçin Kullanılması Üzerine”, Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı 12, Mayıs, 2007

2007

105.           

Vasipov, R., A., “Kırgızistan’daki Üniversite Öğrencilerinin Dine İlgileri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007/ 1991 Sa 67

2007

106.           

Yıldız, Habib; Abdiyeva, Raziyahan, “Kırgız Vergi Sisteminin Mevcut Yapısı, Kamu Harcamalarını Karşılama Performansı ve Temel Sorunları”, Vergi Dünyası, 2007/ 1982 Sa 23

2007

107.           

Yılmaz, Hüseyin, “Kırgızistan’da Misyonerlik ve Din Eğitimi”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007/ 1996 Sa 61

2007

108.           

Yorulmaz, Osman, “Moğol İstilası Sonrası Kanglılar/ Kanklılar”, Bilig/ Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 2007: 195-222

2007

109.           

Başdaş, Cahit, “Kırgız Türkçesinde Ünlü Türemesi”, Turkish Studies, 3/ 7, 2008, 2008

2008

110.           

Cumakunova, Gülzura, “Kırgız Türkçesinde Arapçadan Alıntı Kelimeler”, Üniversitesi Hacettepe Türkiyat Araştırmaları, 2008: 101-117

2008

111.           

Çertikov, M., A. “Tarbagatay Kırgızları”, Bilim ve Ütopya, 2008/ 1995 Sc 203

2008

112.           

Gökbunar, Ramazan; Cura, Serkan, “Dünya Bankasının Yoksulluğa Karşı Politikaları: Kırgızistan Örneği”, Banka ve Ekonomik Yorumlar, 2008/ 1965 Sa 5

2008

113.           

Gülbeyaz, Kürşad, “Milli Kırgız Düğünü”, Akademik Bakış, Sayı 15, Ekim, 2008, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 2008

2008

114.           

Karaman, Ramazan, “Anadolu'da Nevruz Kutlamalari”, Journal Of Divinity Faculty Of Hitit University., 2008, Vol. 7 İssue 13, P129-145. 17p.

2008

115.           

Kaya, Doğan, “Ölümünün İkinci Yılında Büyük Kırgız Alimi Salican Cigitov, Erciyes, S. 362, Şubat 2008, S. 29, 2008

2008

116.           

Koca, Ayşen, “Dildeki Duygu Değerini Oluşturmada Fonetik Esaslar”, Ç.Ü. Türkoloji-Makale Bilgi Sistemi, 2008

2008

117.           

Koca, Ayşen, “Dildeki Duygu Değerini Oluşturmada Morfolojik Esasların Rolü” Ç.Ü. Türkoloji-Makale Bilgi Sistemi, 2008

2008

118.           

Koca, Ayşen, “Dildeki Duygu Değerinin Anlam Grupları”, Ç.Ü. Türkoloji-Makale Bilgi Sistemi, 2008

2008

119.           

Koca, Ayşen, “Dildeki Duygu Değerinin Tabiatı”, Ç.Ü. Türkoloji-Makale Bilgi Sistemi, 2008

2008

120.           

Koca, Ayşen, “Dildeki Duygu Değerine Dair Araştırma ve Analizler”, Ç.Ü. Türkoloji-Makale Bilgi Sistemi, 2008

2008

121.           

Koca, Ayşen, “Kırgız Türk Dillerindeki Kelime Gruplarında Duygu Değeri”, Ç.Ü. Türkoloji-Makale Bilgi Sistemi, 2008

2008

122.           

Koca, Ayşen, “Kırgız ve Türk Dillerinde Duygu Değerini Oluşturmada Leksik Esaslar”,   Ç.Ü. Türkoloji-Makale Bilgi Sistemi, 2008

2008

123.           

Korkmaz, Ramazan, “Aytmatov Anlatılarında Aşkın Eriştirici ve Dönüştürücü Gücü”, Bilig Dergisi, 2008: 1-8

2008

124.           

Mamiyev, Aşırali, Ulutaş, İsmail “Kırgız Türkçesinde Kişinin Karakterini Bildiren Deyimler Üzerine. Türk Dünyası Araştırmaları”, 2008/ 1980 Sa 26

2008

125.           

Öner, Mustafa, “Yudahin Sözlüğüne Göre Kırgızca Söz Varlığı”, Belleten, 2008-I

2008

126.           

Savran, Hülya, “Türk Dilinde 'Dir’ Bildirme Eki ve 'Dir’Bildirme Ekiyle Yapılan Belirsizlik Kelimeleri”, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008, 14(14): 163-188

2008

127.           

Tabak, Akif; Polat, Mustafa; Turunç, Ömer; Erkuş, Ahmet, “Kültürden Yönetim Anlayışına Bir Gezinti: Türk ve Kırgız Atasözlerinde Yönetim Olgusu”, Savunma Bilimleri Dergisi, 2008, 7(1): 135-144 Ref: 22

2008

128.           

Tan, Nail, “Ünlü Kırgız Hikayeci ve Romancı Cengiz Aytmatov”, Türk Dili, 2008/ 1963 Sa 60

2008

129.           

Turan Kallimci “İsmail, Bağımsızlık Sonrası Modern Kırgız Şiirinde Farklı Bir Soluk: Bayas Tural”, Turkish Studies, 3/ 7, 2008

2008

130.           

Turgunbayer, Caştegin, “Kırgız Türkçesindeki Bol-Fiilinin İşlevleri ve Türkiye Türkçesindeki Karşılıkları”, Türkbilig, 2008/ 2000 Sa 32

2008

131.           

Uzun, Gülsine, “Cengiz Aytmatov'un Eserlerinde Falcilik, Kehanet ve Rüya Motifi”,  Journal Of İnternational Social Research; May2008, Vol. 1 İssue 3, P424-434, 11p, 2008

2008

132.           

Uzun, Gülsine, “Doğu Türkistan Kırgız Türkleri”, Turkish Studies, 3/ 7, 2008

2008

133.           

Anonim yazar, “Kültürden Yönetim Anlayışına Bir Gezinti: Türk ve Kırgız Atasözlerinde Yönetim Olgusu”, Savunma Bilimleri Dergisi, 2008/ 2002 SA 40

2008

134.           

Seyfi Yıldız, Kökocak, Kadir A., “Kırgızistan’da Faaliyet Gösteren Türk Firmalarının Durum Analizi ve Yabancı Sermaye Olgusu”, Avrasya Etüdleri, 2008/ 1995 SA 5

2008

135.           

Yılmaz, Hüseyin, “Çağdaş Dünyada Din Öğretimi ve Kırgızistan’la Karşılaştırılması”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008/ 1996 SA 61

2008

136.           

Yılmaz, Mehmet, “Kırgız Kahramanlık Çağı, Turkish Studies”, Volume 3/ 4 Summer 2008

2008

137.           

Abdibaitova, Burulkan, “Avrupa Birliği ve Kırgızistan İlişkilerinde Sorunlar ve Fırsatlar, Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, 2009, 4(8): 95-119

2009

138.           

Akın, Cüneyt, “Kırgız Sözlükçülüğü ve Kırgız Türkçesinin Sözlükleri”, Turkish Studies, 4/ 4, 2009

2009

139.           

Aşçı, Ufuk Deniz, “Kırgız Dili ve Edebiyatının Kuruluş Yıllarına Ait Arap Harfli Kırgız Metinlerinde Alfabe ve Yazım Kuralları”, Türkbilig, 2009/ 2000 Sa 32

2009

140.           

Aşçı, Ufuk Deniz, “Wilhelm Radloff Kırgız Lehçesini Neden Söz Başı / Y-/ Tarafında Bir Türk Lehçesi Olarak Göstermiştir?” Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2009), 6/ 2: 77-97, 2009

2009

141.           

Bünyamin Ayhan, Balcı, Şükrü “Kırgızistan’da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması”, Bilig, 2009/ 1996 SB 43

2009

142.           

Aynakulova, Gülnisa, “Kırgızistan’da Misyonerlik Faaliyetleri”, Türk Yurdu, 2009/ 1960 Sb 27

2009

143.           

Cumakunova, Gülzura, “Kırgız ve Türkmen Türkçelerinde Atçılık Terminolojisi”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2009), 6/ 2: 40-55, 2009

2009

144.           

Çakmak, Diren, “Manas Destanı'nın İktisadi İncelemesi”, Gazi Akademik Bakış, 2009, 3(5): 171-194

2009

145.           

Dıykanbayeva, Mayramgül, “Kırgız Türklerinde Ölüm”, Millî Folklor, 2009, Yıl 21, Sayı 82, 2009

2009

146.           

Gürler, Yavuz, “Kırgız Türkçesinde Üç Güzel Sözcük”, Türk Dili Dergisi., 2009/ 1963 Sa 60

2009

147.           

İba, Şeref, “Kırgızistan’ın Anayasa Serüveni ve Jogorku Kene”, Avrasya Etüdleri, 2009/ 1995 Sa 5

2009

148.           

İri, Murat, “Küreselleşme ve Kırgızistan Sineması: Bir 'Yabancı Sinema dili Üzerine Okumalar”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2009: 41-55

2009

149.           

İsakov, Baktıbek, “Göçebe Kırgız Kültüründe Yün ve Deriden İp Yapımı” (XX. Yüzyıl), Acta Turcica, 2009, Sayı 2/ 2,

2009

150.           

İsakov, Kanıbek, “Coloçu Rısbayev’in Mizah ve Hiciv Muhtevalı Fablları” (Ömer Küçükmehmetoğlu İle Birlikte) Kardeş Kalemler Dergisi C. III Sayı: 36 Ankara: Aralık 2009 ss.79-81., 2009

2009

151.           

Kalkan, Mustafa, “Kırgızların Diğer Orta Asya Kavimleri İle Olan Etnik Temasları”, TUBAR, Sayı 6, Bahar 2009

2009

152.           

Kayıpov, Süleyman, “Cengiz Aytmatov’un “Do Dna Do Dna” Hikayesi Veya Bizim Kim Olduğumuz Hakkında” (Çevirenler: Abdrasul İsakov Ömer Küçükmehmetoğlu) Kardeş Kalemler Dergisi C. III Sayı: 30 Ankara: Haziran 2009 ss.88-90., 2009

2009

153.           

Öge, Akın, “Türkiye'de Resmi Milliyetçiliğin Türklük Kavrayışı: 'Dış Türkler’Odaklı Faaliyet Gösteren Resmi Kuruluşların Bir İncelemesi”, Toplum ve Bilim, 2009: 187-214

2009

154.           

Ömürbay Uulu Makelek, “Çin Yıllıklarında Kırgız Yazı Diliyle İlgili Bilgiler” (Çeviren: Abdrasul İsakov) Kardeş Kalemler Dergisi C. III Sayı: 36 Ankara: Aralık 2009 ss.82-84., 2009

2009

155.           

Özbek, Mehmet; Ferhat Kosa, “Gözde, Duygusal Bağlılık, Örgütsel Destek, Üst Yönetim Desteği ve Personel Güçlendirmenin Hizmet Kalitesi Üzerindeki Etkisi: Kırgızistan’da Banka İşgörenleri Üzerinde Bir Uygulama”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2009/ 1983 Sa 19

2009

156.           

Özdoğan, Zülküfli, “Kırgız Türkçesinde İlk Hecedeki Ünlü-Ünsüz (VK) Ses Gruplarının Değişmesi ve İkincil Uzun Ünlülerin Oluşması”, Turkish Studies, Volume 4/ 3 Spring 2009, 2009

2009

157.           

Pay, Salih, Kılavuz, M. Akif “Kırgızistan’da Bir Din Eğitimi Kurumu: Medreseler”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009/ 1988 Sa 76

2009

158.           

Rahimcanov, Numan, “Buharadaki İlk Namaz” Hikayesinin Yazılış Tarihi Sanatkarlık ve Bedii Telkin (Çeviren: Abdrasul İsakov) Kardeş Kalemler Dergisi C. III Sayı: 33 Ankara: Eylül 2009 ss.64-67., 2009

2009

159.           

Tolkun, Selahattin, “Kırgızca -GXla Ekinin Menşei”, Turkish Studies, 2009, Cilt 4/ 3 Bahar, 2009

2009

160.           

Tölömüşeva, Gülbara, “Gennadiy Bazarov’un Hayatı ve Sinema Sanatı” (Çeviren: Abdrasul İsakov) Kardeş Kalemler Dergisi C. III Sayı: 35 Ankara: Kasım 2009 ss.51-57., 2009

2009

161.           

Yıldız, Neciye, “Türk Destanlarında 'Çocuksuzluk'”, Milli Folklor, 2009, 11(82): 76-88

2009

162.           

Yoğurtçu, Kadir, “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde ‘Mikro Öğretim Tekniği’: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Hazırlık Sınıflarında Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, Dil Dergisi, Sayı: 146, Ekim-Kasım-Aralık 2009 Sa 88

2009

163.           

Taşbaş, Erhan, “Kırgız Ulusal Oyunları”, Actaturica, Sayı 3, 2010

2010

164.           

Akdeniz, Zeynep, “'Kırgız Epik Terimler Sözlüğü-İ”, Milli Folklor, 2010, 11(86): 202-203

2010

165.           

Aşçı, Ufuk Deniz, “Kırgız Türkçesinin Calal-Abad Ağızlarına Özgü Seslik Farklılıkların Kırgız ve Özbek Edebî Dilleriyle Mukayesesi”, Pursuit Of History; Apr2010, Vol. 2 İssue 3, P219-262, 44p Yayınlanma Yılı:, 2010

2010

166.           

Aşçı, Ufuk Deniz, “Kırgız Türkçesiyle Yazılmış Alip-Bee Adlı İlk Alfabe Kitabındaki Söz Varlığı Üzerine”, Milli Folklor, 2010, 11(86): 87-106

2010

167.           

Aytaç, Ahmet, “Kıgızistan'da Çarpana ve Kolon Dokumacılığından Örnekler”, Milli Folklor, 2010, 11(87): 191-195

2010

168.           

Beşirli, Hayati, “Türkiye'de Yüksek Öğrenim Gören Kırgız Öğrencilerin Eğitimlerinden Sonra Ülkelerindeki Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Durumları”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, 2010: 39-62

2010

169.           

Bikbayev, Ravil, Minlegeli Nadergulov “Sovyet Öncesi Çalışmaları” (Çeviren: Abdrasul İsakov) Kardeş Kalemler Dergisi C. IV Sayı: 47 Ankara: Kasim 2010 ss.53-56., 2010

2010

170.           

Çeribaş, Mehmet, “Kırgız Âşık Edebiyatında Aytış”, Acta Turcica, Yıl 2, Sayı 1, Ocak 2010

2010

171.           

Dıykanbayeva, Mayramgül, “Kırgız Adı Üzerine”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2010/ 1994 SA 26

2010

172.           

Dursun, Sattor, “Gece Yolculuğu” (Çevirenler: Abdrasul İsakov Ömer Küçükmehmetoğlu) Kardeş Kalemler Dergisi C. IV Sayı: 37 Ankara: Ocak 2010 ss.41-45., 2010

2010

173.           

Enveroğlu, İlham, Çağdaş Bozkır “Sanatı Çağdaş Kırgız Resim Sanatında Eski Türk Sembolleri”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2010/ 1994 Sa 26

2010

174.           

Erdem, Mustafa, “Kaynayan Kazan, Kanayan Yara: Kırgızistan”, Türkiz, 2010/ 2011 Sa 25

2010

175.           

Fatih, Çelik, “Kırgız Dilinin Sözlüğü” İnternational Journal Of History, 2010, Vol. 2, İssue 1, P.384

2010

176.           

Gönlübol, Mustafa, “Son Kırgızistan Olayları (Dünü, Bugünü, Yarını)”, Türk Yurdu, 2010/ 1960 Sb 27

2010

177.           

İsakov, Abdurasul, “Kırgızlar ve Kırgızistan Tarihi İle İlgili Türkiye’de Yayımlanmış Bilimsel Çalışmalar (1910-2009)”, Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, Yıl: 5, Sayı: 9, Ankara: Usak Yay., 2010, ss.101-131, 2010

2010

178.           

İsakov, Abdurasul, “Tanrı Dağları (Kırgızistan) İle Kayseri’de (Türkiye) Bulunan Benzer Yer Adları”, I. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu, 27-30 Eylül 2010, Kayseri-Türkiye, 2010

2010

179.           

İsakov, Batıbek, “Kırgız Konar Göçerlerinde Din ve Diğer İnançlar (Etnografik Değerlendirme)”, Türk Kültürü, 2010/ 1974 SA 166

2010

180.           

Kamayeva, Lyudmila, “Halk Şairine Çiçekler” (Çeviren: Abdrasul İsakov) Kardeş Kalemler Dergisi C. Iv Sayı: 47 Ankara: Kasim 2010 ss.39-42., 2010

2010

181.           

Karadavut, Zekeriya, “Kırgız Masallarında Mitolojik Unsurlar”, Milli Folklor, 2010, 11(85): 71-80

2010

182.           

Küçük, Salim, “Eski Türk Kültüründe Renk Kavramı”, Bilig Dergisi, 2010, 54(): 185-210

2010

183.           

Küçüküstel, Selcen, “Kırgızistan/ Kafdağı’Nın Peşinde Beyaz Gemi’nin İzinde”, Atlas, 2010/ 1993 Sb 328

2010

184.           

Maratkızı, Aymira, Kırgız Ulusal Oyunları, Actaturcica, Yıl 2, Sayı 1, Ocak 2010

2010

185.           

Miyan Şyu Şi, “Aytmatov’un Eserlerindeki Kadın Tipi” (Çeviren: Abdrasul İsakov) Kardeş Kalemler Dergisi C. IV Sayı: 37 Ankara: Ocak 2010 ss.60-63., 2010

2010

186.           

Muratov, Abdıkerim, “Tursunbay Adaşbayev’in Hayatı ve Sanatı” (Çevirenler: Abdrasul İsakov Ömer Küçükmehmetoğlu) Kardeş Kalemler Dergisi C. IV Sayı: 39 Ankara: Mart 2010 ss.81-82., 2010

2010

187.           

Musayev, Samar, “Manas Destanı’nın İlmî Baskısı” (Çeviren: Abdrasul İsakov) Kardeş Kalemler Dergisi C. IV Sayı: 38 Ankara: Şubat 2010 ss.83-85., 2010

2010

188.           

Oles, Gonçar, “Gerçeğin ve Güzelliğin Şairi” (Çeviren: Abdrasul İsakov) Kardeş Kalemler Dergisi C. IV Sayı: 42 Ankara: Haziran 2010 ss.36., 2010

2010

189.           

Özbek, Mehmet Ferhat, “Yatay ve Dikey Bireycilik & Kolektivizm İle Para Etiği İlişkisi: Türk ve Kırgız Üniversite Öğrencileri Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010/ 2002 Sa 19

2010

190.           

Özdil, Tuncer, Yoğurtçu, Kadir “Kırgızistan’da Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Dil Öğrenme Performanslarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi”, Dil Dergisi, 2010/ 1991 Sa 88

2010

191.           

Özeren, Mehmet, “Kırgız Türkçesindeki Rusça Alıntı Sözcükler ve Bu Sözcüklerdeki Ünsüz Olayları”, Journal Of World Of Turks, Vol 2, No 2 (2010)

2010

192.           

Sağlam, Seyfeddin, “Kırgızistan’da Neler Oluyor ve Neler Olacak?”, Türk Yurdu, 2010/ 1960 Sb 27

2010

193.           

Semiz, Gülbiz, “Kırgızistan’daki Çatışmalar ve Nedenleri”, Uluslararası İlişkilerde Olaylar ve Yorumlar, 2010/ 1992 Sb 160

2010

194.           

Şahin, İbrahim, “Organ Adları Temelinde Kırgızistan Yer Adlarında Ölü Deyim Aktarmaları ve Bunların Yer Adlarında Kullanılışları”, Bilig, Sayı 53, 2010

2010

195.           

Tavkul, Ufuk, “Kırgız Destanı Kococaş İle Karaçay-Malkar Destanı Biynöger Arasındaki Ortak Motifler Üzerine”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2008), 5/ 2: 89-104, 2008

2010

196.           

Temur, Nezir, Folklor-İdeoloji Bağlamında Sovyetler Birliği Dönemi Folklor Politikaları ve Bu Politikaların Kırgız Folkloruna Etkileri, Bilig, 2010/ 1996 Sb 43

2010

197.           

Temur, Nezir, “Folklor-İdeoloji Bağlamında Sovyetler Birliği Dönemi Folklor Politikaları ve Bu Politikaların Kırgız Folkloruna Etkileri”, Bilig Dergisi, 2010: 219-232

2010

198.           

Temür, Nezir, “Kırgız Folklorunda Ritüelistik Türler”, Gazi Türkiyat Dergisi, 6(297) 2010

2010

199.           

Turgunbayer, Caşteğin, “Türkiye Türkçesindeki Yeterlik Fiilinin İşlevleri ve Kırgız Türkçesindeki Karşılıkları”, Türkbilig, 2010/ 2000 Sa 32

2010

200.           

Türk, Fahri, “Kırgızistan’da Değişim Sürecinde Ortaya Çıkan Siyasal Hareketler 1989-2008”, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 2010/ 2003 Sa 51

2010

201.           

Türkoğlu, İsmail, “Kırgızistan’daki Halk Ayaklanması”, Türk Yurdu, 2010/ 1960 Sb 27

2010

202.           

Veli, Öztürk, “Sosyalizm Dönemi Kirgizistan'inda Bazi Kirgiz Halk Şairlerinin Şiirlerindeki Dinî ve Ahlâkî Motifler”, Review Of The Faculty Of Divinity Of Dokuz Eylul University. Oct 2010, İssue 32, P203-232. 30p, 2010

2010

203.           

Anonim yazar, “Türk Dünyası Açısından Kırgızistan’da Kabus ve Katliam”, Türk Yurdu, 2010/ 1960 Sb 27

2010

204.           

Yıldız, Naciye, “Türk Destanlarında Kötü Huylu Devler”, Milli Folklor, 2010, 11(87): 41-51

2010

205.           

Yoğurtçu, Kadir, “Kırgızistan’da Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Dil Öğrenme Performanslarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi”, Dil Dergisi, Sayı: 149, Temmuz-Ağustos-Eylül 2010

2010

206.           

Yücel, Harun, “Kırgız ve Kazak Türklerinde Evliliğin Gerçekleşmesi İçin En Önemli Şart: Kalıñ”, Turkoloji.Edu.Tr, 2010

2010

207.           

Akın, Cüneyt, “Kırgız Türkçesinde Alıntı Kelimelerdeki Ses Değişmeleri”, Turkish Studies 6/ 1, 2011

2011

208.           

Alimov, Rısbek, “Kırgızcanın İçkilik Ağızlar Grubu Üzerine”, TÜBAR-XXX-/ 2011-Güz, 2011

2011

209.           

Arvas, Abdulselam, “Kırgız Destanlarında İntikam Duygusu ve İntikam Biçimleri”, Actaturcica, 2011, Sayı 1/ 2.

2011

210.           

Beşirli, Hayati, “Kırgızistan'ın Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Yapısı”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, 2011: 313

2011

211.           

Bozbey, İzzet, Ahmet; “Sovyet Sonrası Kırgızistan'da İslami Hareketler”, Asya Orta ve Kafkasya Araştırmaları, 2011, 6(11): 18-50 Ref: 57

2011

212.           

Çivitci, Şule, “Kırgızistan ve Türkiye Gençlerinin Giysi Satın Alma Davranışlarının Karşılaştırılması”, Bilig Dergisi, 2011: 97-122

2011

213.           

Dıykanbayeva, Mayramgül, “Kırgız Türklerinde Erkek Çocuğun Önemi ve Edebi Eserlere Yansıması”, A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [Taed] 46, Erzurum 2011, 181-194, 2011

2011

214.           

Gültekin, Mevlüt, “Kırgız Türkçesinde Zarf-Fiiller ve Türkiye Türkçesi Karşılıkları Üzerine Bir Araştırma”, TÜBAR-XXX-/ 2011-Güz, 2011

2011

215.           

Gündoğdu, Abdullah, “Kırgızistan: Dün, Bugün, Yarın”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, 2011: 399-417

2011

216.           

Gürbüz Emre Yunus, “Orta Asya'nın Ortasında Bir Ada: Kırgızistan”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, 2011: 419-447

2011

217.           

İsakov, Abdurasul, “Türk Kültüründe At: Kırgızistan Örneği”, II.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 24-Mart 2011, Ankara-Türkiye, 2011

2011

218.           

Kalkan, Mustafa, “Türk ve Moğol Kavimleri Arasında Kırgızların Demografik-Etnik Erime Seyirleri”, Bilig Dergisi, 2011: 83-114

2011

219.           

Kara, Füsun, “1916 Kırgız Büyük İsyanı: Ürkün”, Turkish Studies, Volume 6/ 2 Spring 2011, 2011

2011

220.           

Karımşakov, S., “Mukay İle Birlikte Yürüdük” (Çeviren: Abdrasul İsakov) Kardeş Kalemler Dergisi C. V Sayı: 58 Ankara: Ekim 2011 ss.76-77., 2011

2011

221.           

Met, Önder, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansal Sorunları: Kırgızistan'da Bir Araştırma”, Sosyoekonomi, 2011, 7(14): 127-144

2011

222.           

Orozobaev, Mayrambek, “Kırgızcadaki Pir İnancıyla İlgili Bazı Kelimeler Üzerine”, Bilig Dergisi, 2011: 191-202

2011

223.           

Saparaliyev, Döölötbek, “XVIII.Yüzyılda Kırgızlar İle Özbeklerin Sosyal ve Siyasi İlişkileri”, Akademik Bakış Dergisi, C. IV, Sayı: 8, Ankara, 2011

2011

224.           

Uzun, Gülsine, “Doğu Türkistan Kırgız Türkçesinde Yer Alan Türkçe ve Moğolca Ortak Kelimeler Üzerine -I-“, Turkish Studies, 6/ 1, 2011

2011

225.           

Abdieva, Rakhat, “Kırgız Türkçesinde Eylemlerin Hal Türlerinin Belirginleşmesinde Ad Durum Eklerinin Etkisi: Cengiz Aytmatov’un “Cemile” Öyküsü Örneğinde”, MTAD.9.2012.1.4, 2012

2012

226.           

Balıkçı, Şakire, “Camgırçı Han Örneğinden Hareketle Kırgız Destanlarında Tarihî Şahsiyetler”, The Journal Of Academic Social Science Studies, Volume 5 Issue 3, P. 43-50, June 2012

2012

227.           

Baydar, Ertane, Arzu Sema; “Kuzey-Batı Grubu Türk Lehçelerinde Zarf Grubu”, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, 23(23): 183-197

2012

228.           

Bilgi, Levent, “Düşünmek İçin Sıradışı Bir Bilmece: Kassandra Damgası”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, 11(39): 262-270

2012

229.           

Bozdağ, Emre, Güneşer, “Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nde Su Yönetimi Sorunları”, Cumhuriyet Universitesi Journal Of Economics & Administrative Sciences (Jeas);, 2012, Vol. 13 İssue 1, P1-15, 15p

2012

230.           

Çeribaş, Mehmet, “Sovyetler Birliği Döneminde Kırgızistan’da Folklor Çalışmalarında İdeolojik Yaklaşımlar: Er Soltonoy Destanı Örneği”, Turkish Studies , Volume 7/ 1 Winter 2012,

2012

231.           

Demirci, Levent, “ Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın Kesişimindeki Sorunlu Vadi: Fergana”, Savunma Bilimleri Dergisi, 2012, 11(2): 33-69

2012

232.           

Demiroğlu, Hasan, “İdil-Ural Türk Gazetelerinde (1905-1912) Kırgız ve Kazaklar”, Karadeniz Dergisi, Sayı 13, 2012

2012

233.           

Duman, Mustafa, “Bozkurttan Hızır'a Türk Halk Anlatmalarında Kılavuz”, Milli Folklor, 2012, 12(96): 190-201

2012

234.           

Güneşer, Emre, “Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nde Su Yönetimi Sorunları”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2012, 13(1): 1-15

2012

235.           

İsakov, Abdurasul, “Kırgız-Moğol İlişkileri (IX-XV. Yy)”, I. Sosyal Bilimler Doktora Öğrencileri Çalıştayı, 23-25 Mayıs 2012, Ankara-Türkiye, 2012

2012

236.           

İsakov, Abdurasul, “Türkiye ve Kırgızistan: Karşılıklı Tarih Algılamaları”, Bağımsızlıklarının 20. Yılında Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye İle İlişkileri Uluslararası Sempozyumu, 11-12 Mayıs 2012, İstanbul-Türkiye, 2012

2012

237.           

İsakov, Baktybek, “Kırgız Konargöçerleri Arasında Geleneksel Takvim Anlayışı”, Gazi Akademik Bakış, 2012, 6(11): 201-210

2012

238.           

Leonid, Bahnov, “Cengiz Aytmatov İle Yeni Eserin Yayımlanma Arifesinde” (Çevirenler: Abdrasul İsakov Ömer Küçükmehmetoğlu) Bizim Külliye Dergisi Sayı: 51 Elazığ: Mart-Mayıs 2012 ss.17-19., 2012

2012

239.           

Moldalieva, Nurgül, “Kırgız Kültüründe ‘Cıgaççılık (Marangozluk)’ ve ‘Boz Üy’ İle İlgili Kelimeler Üzerine”, Actaturcica, Yıl IV, Sayı 2-2, Temmuz 2012

2012

240.           

Öztürk, Faruk, “Kırgız Sözlükçülüğünde Husein [Karasayeviç] Karasayev ve Konstantin [Kuzmiç] Yudahin’in Yeri”, Turkish Studies, Volume 7/ 4, Fall 2012

2012

241.           

Türkan, Kadriye, “Türk Dünyası Masallarında Su Kültü”, Milli Folklor, 2012, 12(93): 135-148

2012

242.           

Karabulut, Mustafa, “Roman Tekniği Bakımından Cengiz Aytmatov'un "Dişi Kurdun Rüyaları" Romanı”, Electronic Journal Of Social Sciences., 2013, Vol. 12 İssue 43, P145-165. 21p.

2013

 

KAYNAKÇA

BOZDAĞ, İsmet (1975) Atatürk’ün Sofrası, Kervan Yayıncılık, İstanbul.

İSAKOV, Abdurasul (2010) “Kırgızlar ve Kırgızistan Tarihi ile İlgili Türkiye’de Yayımlanmış Bilimsel Çalışmalar”, (1910-2009) Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, Yıl: 5, Sayı: 9, Ankara: USAK Yay., 2010, ss. 101-131;

SOLAK, Fahri (2004) “Kırgızistan ile ilgili Türkçe Bibliyografya (1928-2003)”, KTMÜ, SBED, sayı 4, Bişkek 2004, ss.67-115;

Milli Kütüphanenin elektronik veri tabanları sayfası: http://www.mkutup.gov.tr/menu/133 <http://tez2.yok.gov.tr/> erişim tarihi: 02.04.2013[1] İsmet Bozdağ, Atatürk’ün Sofrası, Kervan Yayıncılık, İstanbul 1975.

[2] İsakov, Abdurasul, Kırgızlar ve Kırgızistan Tarihi ile İlgili Türkiye’de Yayımlanmış Bilimsel Çalışmalar, (1910-2009) Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, Yıl: 5, Sayı: 9, Ankara: USAK Yay., 2010, ss. 101- 131

[3] Solak, Fahri, Kırgızistan ile ilgili Türkçe Bibliyografya (1928-2003), KTMÜ, SBED, sayı 4, Bişkek 2004, ss. 67-115