• Duyurular
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

11 SayıEditör
Yrd.Doç.Dr. Yasin Şerifoğlu & Yrd.Doç.Dr. Serdar Uğurlu

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Uluhan Özalan

Bolu-Türkiye  17.12.2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenProf. Dr. Hürriyet Gökdayı  
ÖBEKLERİ OLUŞTURAN SÖZCÜKLER ARASINDAKİ ANLAM İLİŞKİLERİ Ss, 1-25
SEMANTIC RELATIONS BETWEEN WORDS FORMING PHRASES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK374
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. İsa Çelik , Birol Yıldırım  
MESNEVÎ ŞÂRİHİ BİR ANKARA VALİSİ: ÂBİDİN PAŞA (1259/1843-1324/1906)’ NIN TASAVVUFÎ DÜŞÜNCELERİ Ss, 26-67
ÂBİDİN PASHA’ (1259/1843-1324/1906) COMMENTARY of MATHNAWI AND MYSTIC THOUGHTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK372
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Oktay Yivli  
YİĞİT BENER’DEN BÖCEK ÖYKÜLERİ Ss, 68-76
INSECT STORIES FROM YİĞİT BENER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK362
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Atıcı  
İRAN ESEDABAD'I: ALAN ARAŞTIRMASINA DAYALI ETNİK DURUM Ss, 77-102
IRAN ASADABAD: ETHNIC SITUATION BASED ON FIELD RESEARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK381
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin TAŞ  
ANTAKYALI KÂSIM ŞEYBÂNÎ HAYATI, SANATI VE ESERLERİ Ss, 103-126
BIOGRAPY, LITERARY IDENTITY AND WORKS OF KASIM SHEYBANI OF ANTIOCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK368
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Cihan Çakmak  
SOSYOLOJİK UNSURLARIN TÜRKMEN TÜRKÇESİNDEKİ GÖRÜNÜMÜ Ss, 127-167
THE APPEARANCE OF SOCIOLOGICAL ELEMENTS IN TURKMEN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK380
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Sedat Bahadır  
KÖROĞLU'NUN ARTVİN İLİNE BAĞLI ŞAVŞAT RİVAYETİ VE ARDANUÇ YANSIMALARI Ss, 168-181
THE STORY OF KÖROĞLU IN ARTVIN PROVINCE’S TOWNS ŞAVŞAT AND ARDANUÇ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK367
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Caner Çiçekdağı  
“KÜL TİGİN YAZITI”NIN GÜNEY YÜZÜNE FELSEFİ BİR BAKIŞ Ss, 182-195
A PHILOSOPHICAL VIEW OF “KUL TİGİN INSCRIPTION”S SOUTHERN FRONT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK364
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Dinçer  
EKİN BAĞLAMI BELİRLEMEDEKİ ROLÜ: “Tizligig sökürmiş başlıgıg yüküntürmiş” ÖRNEĞİ Ss, 196-208
THE ROLE OF SUFFIX IN DETERMINING THE CONTEXT SAMPLE OF “Tizligig sökürmiş başlıgıg yüküntürmiş”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK376
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Abdulla Rexhepi  
OSMANLI - ARNAVUT MEDRESELERİNDE EBHERIN ISAGOJI ESERİNİN OKUTULMASININ İNCELENMESİ Ss, 209-221
A STUDY AND ANALYSIS OF THE WORK ESAGOGE OF EBHERI AND ITS STUDYING IN OTTOMAN - ALBANIAN MADRASAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK360
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Tolga Öntürk  
TÜRK EDEBİYATINDA MU’AMMA ve SÜRÛRÎ’NİN “ŞERH-İ MU’AMMEYÂT-I MÎR HÜSEYİN” ADLI ESERİ Ss, 222-239
MU’AMMÂ IN TURKISH LITERATURE AND SURURI’S WORK CALLED “SHARH-I MU’AMMAYAT-I MIR HUSAYN”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK377
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Şenol Korkmaz , Türkan Korkmaz Bulut  
ŞEYYÂD HAMZA’NIN YÛSUF U ZELÎHÂ MESNEVİSİNDEKİ İKİLEMELER VE YİNELEMELER Ss, 240-279
REDUPLICATIONS AND REPITITIONS IN YUSUF U ZELIKHA MASNEVI BY SHAYYAD HAMZA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK375
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Kılınç  
MEHMET AKİF ERSOY’UN MEZARLIK ŞİİRİNDE “ÖLÜM” KAVRAMINA BAKIŞI Ss, 280-290
MEHMET AKİF ERSOY 'S APPROACH TO THE CONCEPT OF “DEATH” İN “MEZARLIK” POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK358
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Filiz Meltem Erdem Uçar  
ÇAĞATAY ŞAİRİ ATÂYÎ’NİN DİVANINDA EKSİLTİLİ YAPILAR Ss, 291-310
ELLIPTICAL CONSTRUCTIONS IN THE DEWAN OF CHAGATAI POET ATAYI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK361
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Abdullah Şahin , Mesout Kalın Sali, Kübra Emre  
BATI TRAKYA’DA BİR HAZİNE: RODOP RÜZGÂRI DERGİSİ Ss, 311-317
A TREASURE IN WESTERN THRACE: RODOP RÜZGÂRI MAGAZINE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK352
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arş. Gör. Mustafa Temizsu  
SÂMİPAŞAZÂDE SEZÂİ’NİN ÖYKÜLERİNDE ANLATIBİLİMSEL BİR UNSUR OLARAK KARAKTERİZASYON Ss, 318-329
CHARACTERIZATION AS A NARRATOLOGICAL COMPONENT IN SÂMİPAŞAZÂDE SEZÂİ's STORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK382
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Begüm Kurt  
KADIN ÂŞIK KAVRAMI EKSENİNDE MALATYALI ÂŞIK SÜLBİYE KUTLU’NUN HAYATI ve KADIN SÖYLEMLİ ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 330-351
THE CONCEPT OF WOMEN FOLK POETS ABOUT LIFE AND WOMEN IN MALATYA INSTRUMENTAL TO AN ANALYSIS OF AXIS SÜLBİYE KUTLU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK359
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Adil ÇELİK  
MİTLERİ YENİDEN ÜRETMEK YA DA UYGULAMALI HALKBİLİMİ BAĞLAMINDA ATSIZ’IN ROMANCILIĞI Ss, 352-364
REPRODICING MYTHS OR ATSIZ’S AUTHORSHIP IN THE CONTEXT OF APPLIED FOLKLORE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK363
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Bilge Kaya Yiğit  
YURTDIŞINDAKİ KÜTÜPHANELERDE BULUNAN ESERLERİMİZDEN AYVANSARAYLI AFÎF DİVANI VE ŞAİRİN HAYATI Ss, 365-381
AYVANSARAYLI AFIF AND HIS WORK WHICH HAS BEEN IN ABROAD AND HIS LIFE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK391
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arş. Gör. Semra Akgül  
TÜRKMENCE-TÜRKÇE SÖZLÜK’TE YER ALAN SÖZCÜKLERE GÖRE TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE DUDAK UYUMU Ss, 382-407
THE LABIAL HARMONY OF TURKMEN TURKISH ACCORDING TO THE WORDS OF TÜRKMENCE-TÜRKÇE SÖZLÜK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK365
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Erdem Uçar  
ESKİ TÜRK YAZITLARINDAKİ ança’nın TÜRKİYE TÜRKÇESİNE AKTARIMI ÜZERİNE BAZI DİKKATLER Ss, 408-419
SOME REMARKS ABOUT TURKISH TRANSLATION OF anca IN THE OLD TURKIC INSCRIPTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK386
Özet | Abstract | Tam Metin |

Shafa HAJIYEVA  
AZERBAYCAN TÜRK ŞAİRİ ABDULLAH ŞAİK VE HAKKINDAKİ YAYINLAR ÜZERİNE Ss, 420-436
AZERBAIJANI TURKISH POET ABDULLAH SHAIK AND ON PUBLICATIONS ABOUT HIM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK389
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Şimşek  
BATI’DAN OSMANLIYA MEDENİYET KAVRAMININ TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDEKİ DÖNÜŞÜMÜ Ss, 437-453
THE TRANSFORMATION OF THE CIVILISATION CONCEPT DURING THE HISTORICAL PROCESS FROM WESTERN TO OTTOMAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK395
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arş. Gör. Raziye Ersan  
ESKİ UYGUR TÜRKÇESİNDE TASVİR FİİLİ OLARAK SAYGI FİİLLERİ Ss, 454-469
DEFERENCE VERBS AS DESCRIPTIVE VERBS IN OLD UIGHUR TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK393
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Köktan , Gülşen Duyku  
TRT REPERTUVARINDA YER ALAN KASTAMONU TÜRKÜLERİNDE SÖZ UNSURU Ss, 470-491
LYRICS ELEMENTS IN THE KASTAMONU FOLK SONGS WHICH ARE LOCATED IN THE TRT REPERTOIRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK406
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Metin Akyüz  
MONTE KRİSTO ÖYKÜSÜNÜN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ Ss, 492-504
A SEMIOTIC ANALYSIS OF THE STORY COUNT OF MONTE CRISTO
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK397
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. İlker Tosun  
TUVA TÜRKÇESİNDE {+GIr(A)-} EKİ Ss, 505-519
{+GIr(A)-} SUFFIX IN TUVAN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK409
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Adem Polat  
TÜRK ŞİİRİNİN VASİSİNİ KAYBEDİŞİ: İKİNCİ YENİ Ss, 520-529
THE GUARDIAN OF TURKISH POETRY LOST: THE SECOND NEW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK356
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Selçuk Kürşad Koca  
TÜRK KÜLTÜRÜNÜN GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASINDA SEMBOLLERİN ÖNEMİ (Doğum Geçiş Dönemi Örneği) Ss, 530-554
THE ROLE (SIGNIFICANCE) OF THE SYMBOLS IN TRANSFERRING THE TURKISH NATIONAL CULTURE TO NEW GENERATIONS (Example Of Transition Period Of The Birth)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK410
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri